Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationskraft Kungsbacka

Det saknades en gemensam plattform för att utveckla idéer och ta vara på medarbetarnas kompetens i Kungsbacka kommun. För att ändra på det startade kommunen en idésluss. Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

- När Vinnova öppnade utlysningen om idéslussar hade vi ganska länge gått och funderat på att göra en satsning på tjänstedesign. Det saknades en gemensam plattform där medarbetare kunde idégenerera tillsammans och vi tog inte vara på all den kompetens som fanns hos våra medarbetare. Det ville vi ändra på och startade därför upp en idésluss under namnet Innovationskraft.

Vad är Idéslussen i Kungsbacka?

Projektet är ett samarbete mellan Kommunledningskontoret, Förskola & Grundskola, Service och Vård & Omsorg. Målet är att ta fram ett arbetssätt för användardriven innovation i Kungsbacka kommun och vi bestämde tidigt att lägga extra vikt vid ledarskapet och arbetsplatskulturen.

Vid projektet slut ska vi inte ha ett innovationslabb som bara står kostar pengar, utan vi vill arbeta långsiktigt där medarbetarna själva sitter på verktygen. Vi ser det lite som en gräsrotsrörelse av innovationsstarka arbetsplatser med modiga chefer och medarbetare.

Innovationskraft är en av flera satsningar för att vi ska nå Vision 2030 och en arbetsplatskultur där vi samarbetar, välkomnar, levererar och tänker nytt. Det är en arbetsplats där vi tror att idéer och innovationer kan skapas, alltså helt i linje med vad Innovationskraft satsar mot.

Hur arbetar ni?

I projektet arbetar vi med fem delar: ett utbildningsprogram, en digital innovationsplattform, coacher, en fysisk och kreativ miljö samt en idékicklåda.

Första året fokuserade vi mycket på att bygga utbildningar och de kreativa miljöerna. Då var olika verksamheter från bland annat vård och förskola med och prototypade och la grunden.

År två finslipade vi processerna och fortsatte att testa oss fram. Sista året, där vi är nu, fokuserar vi mycket på att skala upp arbetssättet genom att satsa på att utbilda innovationscoacher. Mycket har vi lärt oss och format på vägen.

Som ett exempel hade vi en chefsutbildning precis i början som verkligen inte gick bra. Deltagarna såg trötta ut och backade när vi sa ordet innovation. Så vi gick hem och snickrade om utbildningen och kom tillbaka med en annan vinkel på vad innovation kan vara:

”Många verksamheter saknar resurser, det förstår vi, men 74 procent av alla medarbetare är inte engagerade på jobbet. Hur kan vi få våra kollegor mer engagerade och hur kan vi skapa nytta av deras idéer?”.

Genom att lyfta att medarbetarnas idéer en outnyttjad resurs kunde vi nå fram på ett helt annat sätt. Idag vet vi att mycket handlar om att anpassa språket och alltid fråga sig vilka som är vår målgrupp.

Vad har ni gjort?

Något som har visat sig varit väldigt värdefullt är de kreativa rummen. Det finns idag tre rum där det finns material för att prototypa och testa idéer. Vi har försökt att sprida ut de kreativa rummen med en så kallad ”Innovera mera-väska” som vi lägger ut i olika arbetsrum. Om det ska vara ett naturligt arbetssätt måste det också vara en naturlig grej i verksamheterna.

Vi har idag utbildningar i tjänstedesign för medarbetare och chefer, där den kortaste är ”Innovera mera”-snabbkursen på 2-3 timmar och den längsta är ett utbildningsprogram för att bli innovationscoach på 60 timmar. Under utbildningar får deltagarna lära sig grunden i tjänstedesign, träna på arbetssättet och lära sig de olika delarna i Kungsbackas innovationsmodell.

För att skala upp vårt arbetssätt, som är vårt fokus nu sista året, lägger vi stor vikt vid innovationscoacherna och har till sommaren utbildat 30 coacher. För att hålla kvar kunskapen i organisationen försöker vi också bygga nätverk för att samla alla dem som har varit med under resan. Det är nästa viktiga steg!

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig sektor?

Hur pratar ni om innovation? Betyder det olika saker i olika verksamheter? Gör det inte till ett svårt ord utan fråga er istället; hur kan medarbetares idéer användas till att utveckla verksamheten? Satsa helt enkelt på att utbilda och skapa ett gemensamt språk kring innovation.

En viktig del i det är att svara på frågan ”what´s in it for me?”. Varför ska cheferna och förvaltningarna arbeta med just tjänstedesign? Svara på varför-frågan.

Vårt viktigaste tips är i slutändan att våga testa. Gör något praktiskt och involvera dem som det berör. Är människor med i processen är de också mer mottagliga för förändringar. Så skapa ett gemensamt språk, svara på varför och våga testa är några av våra tips.

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?

En arbetsterapeut på Rehabenheten stötte i sitt arbete ofta på bristande kunskaper och problem med hörselapparater. Efter att hon gått utbildningen Innovera mera på en 1 dag blev hon inspirerad till att använda metoden för att lösa problemet. Hon tar en fika och bollar problemet med en av oss i Innovationskraft och gör sedan en kundresa (en metod inom tjänstedesign) om hörapparater.

Ett resultat efter kundresan är att en person ur omsorgspersonalen på varje enhet nu ska utbildas för att få ökad kompetens om syn-och hörselnedsättning. Med väldigt liten insats från projektets sida utforskade hen ett problem och testade en lösning – som dessutom gav ett lyckat resultat.

Frågor?

Vill du veta mer om Innovationskraft Kungsbacka? Hör då gärna av dig till projektledare Anders Kardborn eller tjänstedesigner Haris Kadic.

Anders Kardborn

Projektledare, Kungsbacka kommun

Haris Kadic

Tjänstedesigner, Kungsbacka kommun

Senast uppdaterad 30 september 2019

Statistik för sidan