Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AllAgeHub

Idéslussen AllAgehub arbetar för forskning och innovation och är en samverkansplattform med säte på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Idéslussens uppdrag är att främja tillgängliga boendemiljöer.

Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

Vad är AllAgeHub?

AllAgehub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation och har sitt säte på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Idéslussen är en av flera delar i det vi gör. Vårt uppdrag är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniker så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Etableringen av plattformen drog igång i februari 2017 efter ett initiativ av 12 kommuner i Göteborgsregionen. I förstudien till idéslussarna såg de alla ett konkret behov av att samarbeta mer kring välfärdstjänster och landade i att det saknas en arena där de kan utveckla och testa lösningar tillsammans med andra aktörer. Plattformen finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 12 initiativtagande kommunerna.

Hittills har ytterligare 11 aktörer från akademi, näringsliv och civilsamhälle varit med i etableringen. Vi som arbetar på AllAgeHub erbjuder bland annat stöd med interaktiva miljöer och utmaningsdriven innovation, där fokus är att utgå från behoven istället för att hoppa direkt på lösningarna.

På vårt kontor finns det även en interaktiv visningsmiljö med välfärdsteknik. Där får företag ställa ut sina produkter och kommuner får testa välfärdstekniktjänster och diskutera olika frågeställningar kopplat till implementering.

Vår kanske viktigaste funktion är att underlätta för kommunerna att driva innovationsarbete ute i deras verksamheter i samverkan med andra aktörer. Nyckelpersonerna är i slutändan brukarna och medarbetarna själva, och det är med deras kompetens vi förstår behoven och kan hitta de riktigt innovativa lösningarna.

Hur arbetar ni?

Det är ingen lätt match att samordna 23 olika aktörer, men vi har sedan starten försökt att arbeta stenhårt för att hitta en struktur som fungerar. Samarbetsaktörerna är idag organiserade i en ägarstyrgrupp, en innovationsgrupp och en utvecklingsgrupp som träffas fyra gånger per år.

I samtliga 12 kommuner finns det utvalda ombud som är länken mellan AllAgeHub och kommunerna. De har en central roll i att fånga upp kommunernas utmaningar och behov och förmedla dem in till huben. I just själva huben är vi sammanlagt fem personer som arbetar med alltifrån extern kommunikation till innovationscoachning.

Kärnan i vårt arbete är utmaningsdriven eller användardriven innovation, där vi utgår från SKL och Innovationsguidens metoder för tjänstedesign. Längst vägen har vi kompletterat Innovationsguidens material med bland annat projektplaner, mallar för juridiska frågor och checklistor för hur man kan samarbeta. Mycket har vi format längst vägen utifrån vilka behov och utmaningar samarbetsaktörerna möter.

Vad har ni gjort?

Ett exempel på en innovationsprocess var den som vi gjorde ganska tidigt i arbetet. Vi började med att anordna två workshops med cirka 200 medarbetare från kommunerna och olika brukarorganisationer såsom PRO och förbundet Funktionsrätt.

De skulle tillsammans prioritera de viktigaste utmaningarna utifrån vad människor med funktionsvariationer behöver för att leva just självständiga och trygga liv. De definierade sju olika utmaningar, varav en var brist på tillgänglig kommunikation.

Personal upplevde att de saknade både kunskapen och verktygen för att möta människor med kommunikativa svårigheter. Efter workshopen utvecklades det till ett projekt där tre kommuner, ett företag och en specialpedagog från Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetade vidare med just denna utmaning.

Den stora fördelen med att jobba med utmaningsdriven innovation är att medarbetarna är involverade från första stund, vilket skapar förankring och en röd tråd i arbetet.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Vi har gjort en del misstag och lärdomar sedan vi påbörjade etableringen av AllAgeHub i januari 2017 och skulle nog kunna skriva en hel bok med bara tips och saker att tänka på.

Något vi verkligen har tagit med oss är att samarbeten inte kan stressas fram. Kommuner och företag visade sig ofta ha olika förväntningar på vad samarbetet skulle leda till och i början gick vi så fort fram att vi missade att fånga upp det.

Idag vet vi att det inte går att gå vidare innan alla parter har formulerat gemensamma mål och klargjort sina förväntningar. Något annat vi vill skicka med är att ta tillvara det enorma engagemang och kompetens som finns kring innovationsarbete idag. Vi har blivit positivt överraskade av allt engagemang och mod som finns, vilket verkligen har varit en framgångsfaktor för oss.

Ta hjälp av andra som arbetar med innovation, kroka arm med de som vill åt samma håll och våga testa. 

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?

Projektet om tillgänglig kommunikationen har kommit väldigt långt idag, mycket tack vare av att det kom underifrån i organisationerna och initierades av stödassistenter som sedan har förankrat det hos sina chefer.

Projektgruppen håller nu på utveckla déer och att testa prototyper för en kommunikativ miljö för att se om det kan möta behovet hos människor med kommunikativa svårigheter. De tar till exempel fram en checklista till medarbetare på exempelvis äldreboenden och daglig verksamhet för hur man skapar en kommunikativ miljö för brukaren att kommunicera utifrån sina förutsättningar och behov i vardagen.

Det är ett väldigt häftigt projekt som verkligen utgår från brukarens behov!

Frågor?

Vill du veta mer om AllAgeHub? Hör då av dig till projektledare Carolina Fornell, AllAgeHub.

Senast uppdaterad 30 september 2019

Statistik för sidan