Smarta, gröna och integrerade transporter

Programmet ska öka konkurrenskraften för den europeiska transportindustrin för att uppnå ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.

Nya koncept för godstransporter och logistik ska minimera transportsystemens påverkan på klimat och miljö. Programmet ska bidra till

  • bättre rörlighet
  • ökad säkerhet och trygghet
  • en betydande minskning av trafikstockningar
  • en väsentlig förbättring av rörligheten för personer och gods
  • förbättrad säkerhet, som ska minska olycksfrekvensen samt antal dödade och skadade i trafiken.

Det här finansierar programmet

Programmet finansierar ett resurseffektivt transportsystem som tar hänsyn till miljön genom att göra flygplan, fordon och fartyg renare och tystare. Detta ska ske genom att utveckla smart utrustning, infrastruktur och tjänster samt genom att förbättra transport och rörlighet i stadsområden.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Liknande satsningar

Clean Sky är ett europeiskt privat/offentligt partnerskap för miljövänligare flygtransporter där Vinnova medverkar.

Clean Sky

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 18

Märta Brolinson

Expert, Vinnova

+46 8 473 31 71

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p class="ingress">Programmet ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>

Senast uppdaterad 18 november 2020

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan