Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

Tiden med outsinliga billiga resurser är snart förbi, tillgången till råvaror och rent vatten kan inte längre tas för given. Den biologiska mångfalden och ekosystemen är också hotade. Lösningen är att investera nu i innovation till stöd för en grön ekonomi – en ekonomi i samklang med miljön.

Insatserna syftar till att säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, samtidigt som de avser att säkerställa en hållbar miljö och göra det möjligt för ekosystem och samhälle att anpassa sig till klimatförändringar och andra miljöförändringar.

Det här finansierar programmet

Programmet finansierar insatser för att identifiera och fylla ut kunskapsluckor så att vi kan förstå miljöförändringarna fullt ut, identifiera policys samt att ta fram metoder och verktyg. Programmet ger även stöd för att få ut gröna lösningar på marknaden.

Insatserna fokuserar på:

  • Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen
  • Skydd av miljön, hållbar förvaltning av naturresurser, vatten, biologisk mångfald och ekosystem
  • Hållbar försörjning av icke-energi och icke-jordbruksråvaror
  • Miljöinnovationer för övergång till en grön ekonomi och ett grönt samhälle
  • Utveckling av globala observations- och informationssystem
  • Bevarande av kulturarv

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje progam har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma progammet.

Mimmi Magnusson

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 06

John Tumpane

Expert, Formas

+46 8 775 40 15

Neda Farahbakhshazad

Biträdande expert, Naturvårdsverket

+46 10 698 12 50

Susanne Gylesjö

Biträdande expert, Vinnova

+46 8 473 31 87

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p class="ingress">Programmet ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan