Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer. Kompetensförsörjning är avgörande för att ställa om och bibehålla Sveriges roll som ett internationellt konkurrenskraftigt, hållbart och jämställt samhälle.

Det är ett komplext område som kopplar till flera politikområden och uppdrag fördelade på kommuner, regioner och nationella myndigheter samt privat och ideell sektor. Inom området har Vinnova två huvudsakliga roller, i första hand kopplade till högre utbildning, forskning och spetskompetens.

  • Vinnova erbjuder forsknings- och innovationsbidrag för att inspirera, stimulera och understödja nytänkande och innovativa projekt som på olika sätt tar sig an utmaningar som till exempel matchning och rörlighet, utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande.
  • Vinnova har även en process- och kunskapsstödjande funktion där vi utifrån regeringsuppdrag, olika samverkansgrupper, nätverk samt via kunskapsunderlag försöker stimulera samordning och samverkan, bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning, utveckla och utmana policys med mera.

Sök finansiering inom området

Lär dig mer om kompetensförsörjning

Rapport

Sverige har historiskt sett varit framgångsrika och internationellt erkända inom området vuxnas lärande. Men idag finns det alltmer förväntningar på att vuxnas lärande ska ske löpande, inom olika områden, och under hela livet. Dagens system är inte utformat för att stödja detta i den utsträckning som skulle behövas. I rapporten föreslås en infrastruktur med olika komponenter som behöver fungera tillsammans som ett stödjande system. För att stärka systemet behövs bland annat fortsatt fokus på att underlätta möjligheter för individer och organisationer att orientera sig i utbildningsutbudet och på validering av kunskaper. Livslångt lärande har också en central roll i de globala målen för hållbar utveckling, och en kraftsamling och förnyelse av ett system för livslångt lärande bör ske med hållbar utveckling av framtidens samhälle som ledstjärna. För att stödja ett livslångt lärande behövs ett separat fokus på just vuxnas livslånga lärande, skilt från barn- och ungdomsskolan. Samverkan behövs tvärs över politikområden och hållbarhetsperspektiven behöver integreras i direktiv till utredningar, regleringsbrev och i analyser och prognoser. Rapporten är ett resultat av det analysarbete som Vinnova genomför i syfte att bistå regeringens samverkansprogram i deras arbete och bygger på ett underlag som presenterades för samverkansprogrammet för Kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020.

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området, eller bidra, kontakta

Anna-Carin Ramsten

Områdesledare

+46 8 473 30 78

Senast uppdaterad 31 maj 2023

Statistik för sidan