Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Framtidens precisionsmedicin

I framtiden är precisionsmedicin en naturlig del av hälso- och sjukvården. Alla får bättre förutsättningar att leva ett långt liv i hälsa genom vård och behandling utformad och anpassad efter individuella behov och förutsättningar. Vinnova vill långsiktigt stärka det svenska ekosystemet inom hälsa så att Sverige kan vara en ledande nation i utveckling av precisionsmedicin. Med den här utlysningen vill vi etablera eller vidareutveckla innovationsmiljöer som i internationell samverkan skapar framtidens precisionsmedicin. Miljöerna ska utveckla banbrytande och mer träffsäker diagnostik ​och/eller behandling med utgångspunkt i slutanvändarens behov.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att etablera eller vidareutveckla innovationsmiljöer som med forskning och innovation bidrar till precisionsmedicin.

Vem kan söka?

Konstellationer med minst tre aktörer där företag och akademi måste finnas representerade.

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 4 och 6 miljoner kronor per år i 3 år. Ansökt finansieringsbelopp ska totalt ligga mellan 15-16 miljon per miljö.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Framtidens precisionsmedicin

   Vinnova vill med den här utlysningen finansiera samverkan och innovation för att skapa framtidens precisionsmedicin.

   I framtiden kan alla leva ett långt liv i hälsa utifrån sina förutsättningar. Precisionsmedicin är en naturlig del av hälso- och sjukvården, där varje patient får diagnostik och behandling som är utformad och anpassad efter sina unika behov och förutsättningar. Individens förutsättningar till hälsa och välbefinnande tas till vara och förbättras på ett jämställt och hållbart sätt.

   Hur kan era miljöer vara med och bidra?

  • Utlysningen syftar till att stödja utveckling av banbrytande metoder inom precisionsmedicin. Vinnova finansierar innovationsmiljöer som tar fram nyskapande och träffsäker diagnostik och behandling i samverkan med slutanvändaren. Utlysningen syftar även till att stärka de finansierade miljöernas förmåga att skala och vidareutveckla sina resultat nationellt och internationellt så att de på sikt införs i hälso- och sjukvården.

   Vi erbjuder finansiering med cirka 4–6 miljoner per år i tre år för att etablera eller vidareutveckla ambitiösa tvärsektoriella innovationsmiljöer som bidrar till precisionsmedicin. Ansökt finansieringsbelopp ska ligga mellan 15–16 miljoner per miljö för de tre åren.

   Innovationsmiljön ska bestå av minst tre aktörer där två av följande sektorer måste finnas representerade: akademi och företag, där minst ett av företagen ska ha driftställe i Sverige. I miljön kan också klinisk relevans och slutanvändarens perspektiv vara representerat av offentlig sektor och vårdgivare, institut samt idéburna organisationer.

   Internationella organisationer som inte har driftställe i Sverige kan ingå i innovationsmiljön, men kan då inte erhålla finansiering från Vinnova.

   Aktörerna som söker bidrag ska ha utarbetat ansökan gemensamt och planerat för ett strukturerat och aktivt ledarskap.

   Utlysningen har en uppskattad budget på totalt cirka 80 miljoner kronor för de treåriga innovationsmiljöerna. Om utrymme finns hos Vinnova kan det därefter finnas möjlighet till en tilläggsfinansiering för ett urval av miljöerna.

  • Förväntade effekter av utlysningen

   Utlysningens förväntade effekter är att bidra till:

   • Träffsäker diagnostik och behandling som är anpassade till individen.
   • Starkare strukturer för samverkan för att utveckla precisionsmedicin.
   • Ökad internationalisering inom forsknings- och innovationssystemet.


   Effektlogik på kort och lång sikt för innovationsmiljöerna

   Kort sikt - Innovationsmiljöer med internationell samverkan som effektivt bidrar till specifika mål.

   • Bidra till träffsäker diagnostik och behandling som är anpassad till individen.
   • Ambitiösa hållbara innovationsmiljöer som stimulerar samverkan, bygger tillit och respekt, ökar innovationsförmågan mellan relevanta aktörer för att utveckla precisionsmedicin.
   • Attraktiva innovationsmiljöer med jämställdhetsplan som lockar till sig talang (aktörer), citeras internationellt och ökar internationaliseringen inom forsknings- och innovationssystemet. 

   Lång sikt - Innovationsmiljöer som skapar framgångssagor som får avtryck nationellt och internationellt. 

   • Bidrar till andra stora satsningar, öppnar upp för innovationsupptag och affärsmöjligheter. 
   • Miljöer som samlar, kopplar, katalyserar ekosystemet och stärker på så sätt internationell konkurrenskraft och lyskraft. 
   • Internationellt erkända och ekonomiskt hållbara miljöer som fått nationell eller internationell finansiering. Miljön bidrar till framgångssagor, så som nya företag och patent, för effektivare och tillgänglig individcentrerad vård.

   Viktiga aspekter

   Innovationsmiljöerna ska stödja utveckling av banbrytande metoder inom precisionsmedicin.

   Vinnova finansierar innovationsmiljöer som tar fram nyskapande och träffsäker diagnostik och behandling i samverkan med slutanvändaren. Utlysningen syftar även till att stärka de finansierade miljöernas förmåga att skala och vidareutveckla sina resultat nationellt och internationellt så att de på sikt införs i hälso- och sjukvården. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering av resultat ska ske med öppen tillgång.

   Miljön förväntas medverka till ett nationellt och internationellt ekosystem för utveckling och implementering av precisionsmedicin. Miljön bör aktivt leda eller delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram samt andra internationella forum. Detta skapar mervärde genom ökad synlighet, tillgång till internationellt ledande kompetens, möjligheten att hitta nya kunder och leverantörer samt tillgång till ökad finansiering. Kompletterande internationell finansiering ger även ökade möjligheter för långsiktig ekonomisk stabilitet samt stimulerar miljön till ett större risktagande och högre ambitioner.

   Mervärden av att delta i EU:s ramprogram

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till hållbarhet som social, ekonomisk och miljömässig, samt jämställdhetsaspekter. Se avsnitt 8 under potentialkriteriet för mer information. 

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och ingår i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål.

   Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över innovationsmiljöerna i utlysningen. Se under aktörskriteriet i avsnitt 8.
   • Att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter som kön eller genus som är relevanta kopplat till innovationsmiljöns problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektinformation” i Vinnovas e-tjänster (ansökningsportal). I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning. Se avsnitt 8 under potentialkriteriet.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Viktiga jämställdhetsaspekter att ta hänsyn till inom innovationsmiljön

   Innovationsmiljön ska ha upprättat en jämställdhetsplan senast två år efter startdatum. 

   Horizon Europe guidance on gender equality plans - Publications Office of the EU

   Jämställdhetsaspekter

  • Utlysningen vänder sig till en grupp aktörer, en så kallad aktörskonstellation, med en gemensam vision och strategi för utveckling av precisionsmedicin, där slutanvändarens perspektiv ska vara representerat. Aktörskonstellationen ska visa hur den kunskap och erfarenhet som de utvecklar ska nyttiggöras i näringsliv och samhälle.

   Aktörskonstellationen ska som minimum bestå av tre aktivt deltagande organisationer, så kallade ”projektparter”. Aktörskonstellationen ska representeras av akademi och företag, där minst ett av företagen ska ha driftställe i Sverige. Vidare kan det i aktörskonstellationen ingå representanter för till exempel offentlig sektor och vårdgivare, institut, idéburna organisationer, samt utländska organisationer.

   Vinnova ser positivt på aktörskonstellationer bestående av parter med verksamhet i Sverige och utländska parter. Utländska organisationer med filial eller driftställe i Sverige kan vara bidragsmottagare. Stödberättigande kostnader ska i så fall kunna hänföras till det svenska driftstället. Utländska organisationer med egen finansiering utan filial eller driftställe i Sverige kan med fördel utgöra en aktör från en sektor, men kan då inte erhålla finansiering från Vinnova.

   Vinnova kommer fästa särskild vikt vid hur miljön förhåller sig till andra nationella och internationella satsningar. Ur ett internationellt perspektiv är vi särskilt intresserade av EU, USA och UK, men även aktörer från andra länder som är relevanta för miljöns internationella uppkoppling kan inkluderas.

   Ledarskap och kärnteam

   Vinnova anser att en väl fungerande miljö kräver ett aktivt ledarskap, med en utnämnd ledare, en lämpligt utformad styrgrupp och en aktiv samverkan mellan relevanta parter. Parter med olika perspektiv (sektorer) ska tillsammans utgöra ett kärnteam inom innovationsmiljön.

   Vinnova anser att viktiga framgångsfaktorer för kärnteamet är att:

   • Hantera olika intressen inom miljön.
   • Förstå de enskilda aktörernas drivkrafter och samtidigt få specialister att arbeta för helheten.
   • Skapa en dynamisk miljö där aktörerna arbetar tillsammans och tvärsektoriellt, både nationellt och internationellt.
   • Skapa en värdegrund och gemenskap som bygger på samarbete och lärande.
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Vinnovas bidrag ska främst finansiera aktiviteter som avser forskning och innovation som på sikt kan användas inom hälso- och sjukvård. En mindre del kan användas för koordinering av miljön om stödgrund så tillåter.

   Koordinering kan till exempel innefatta:

   • Kostnader för alla typer av möten.
   • Spridning av resultat eller deltagande i relevanta internationella forum.
   • Aktiviteter för att formera och delta i internationella konsortier och utlysningar.

   Aktiviteter det inte går att söka finansiering för:

   • Grundforskning.
   • Verksamhetsutveckling.
   • Kommersialisering och marknadsföring av produkter eller tjänster.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   I Vinnovas Anvisning till stödberättigande kostnader finns det beskrivet vilka kostnader som är stödberättigande för respektive stödgrund.

   Se våra allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader

   Stödgrunder

   I denna utlysning kommer bidrag att beviljas med stöd av någon av följande stödgrunder:

   • Forskning och utveckling inom kategorierna industriell forskning eller experimentell utveckling i enlighet med 9 § (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation och artikel 25 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER). Det är aktiviteterna i miljön som avgör enligt vilken stödgrund bidrag beviljas. Aktörer bör ange enligt vilken stödgrund de söker bidrag.
   • Bidrag beviljas i enlighet med 2 § andra punkten förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Bidraget beviljas som stöd av mindre betydelse även kallat de minimis-stöd i enligt med EU:s de minimisförordning. Läs vidare på Vinnovas webbsida om de minimis-stöd.
    Observera att maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt EU:s de minimisförordning läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med. Har du fått stöd enligt GBER ska du däremot inte räkna med det här. För att beviljas detta stöd behöver ni därför lämna in ett intyg om de-minimistöd. Bilaga finns att ladda ner på utlysningens webbsida.
   • Icke statsstöd i enlighet med 5 § förordning (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation. Organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas icke statsstöd. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad. En organisation som söker icke statsstöd är ytterst ansvarig för bedömningen att den inte bedriver ekonomisk verksamhet.
     
  • I denna utlysning erbjuder vi finansiering till ambitiösa tvärsektoriella innovationsmiljöer med 4 till 6 miljoner kronor per år i tre år.

   Maximal stödnivå* per aktör kan beviljas enligt följande, se lista nedan.

   *Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens stödberättigande kostnader. 

   Maximal stödnivå per aktör som kan beviljas finansiering i denna utlysning
   • Icke-ekonomiska verksamheter*
    Stödgrund: Icke-statsstöd - Stödnivå: 100 procent
   • Litet företag
    Stödgrund: Experimentell utveckling - Stödnivå: 60 procent
    Stödgrund: Industriell forskning - Stödnivå: 80 procent
   • Medelstort företag 
    Stödgrund: Experimentell utveckling - Stödnivå: 50 procent
    Stödgrund: Industriell forskning - Stödnivå: 75 procent
   • Stort företag (≥250 anställda)
    Stödgrund: Experimentell utveckling - Stödnivå: 40 procent
    Stödgrund: Industriell forskning - Stödnivå: 65 procent
   • Organisationer med ekonomisk verksamhet 
    Stödgrund: Stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd - Stödnivå: 100 procent

   *Med ekonomisk verksamhet, avses att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Om forskningsorganisationen eller vårdgivaren bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet krävs att kostnader och finansiering i respektive verksamhet klart kan skiljas från varandra. Om det inte finns någon separerad redovisning betraktas organisationen som företag. Att en organisation inte är vinstdrivande är inte avgörande för om organisationen bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Det som är av betydelse är om man erbjuder en vara eller tjänst på en marknad.

   Se användarhandledning om definitionen av SMF-företag
   Se villkor och maximalt tillåtna stöd för stödberättigande kostnader, per bidragsmottagare, i procent i tabell över stödnivåer

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Samtliga aktörer är juridiska personer. Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer.
   • Minst tre aktörer från två olika sektorer där företag och akademi måste finnas representerade. Minst ett företag ska ha driftställe i Sverige, se avsnitt 4 för mer information.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
   • Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som finns på utlysningens webbsida och enligt dess instruktioner. 
   • Ansökt belopp för hela innovationsmiljön ska vara 15–16 miljoner över tre år.
   • Ansökan ska innehålla CV för miljöns ledare, projektledare i ansökan, och representanter för samtliga parter. Maximalt en sida per person.
   • Bifoga intyg om stöd av mindre betydelse (de minimis) enligt anvisningar i avsnitt 5 om sådant bidrag söks. 
   • Ansökan innehåller inga bilagor utöver de obligatoriska bilagorna.
   • Ansökan har inkommit senast klockan 13:59 det datum som anges på utlysningssidan på Vinnovas webbsida.

  • Vad bedömer vi?

   Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller utlysningens syfte genom kriterierna potential, aktörer och genomförande.

   Potential
   • Relevans i förhållande till utlysningens syfte och mål. Se beskrivning under avsnitt 3.
   • Bidra till träffsäker diagnostik och behandling för hälso- och sjukvård.
   • Vara nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.
   • Stimulera samverkan och öka innovationsförmåga nationellt och internationellt.
   • Potential att bidra till hållbarhet (social, ekonomisk och miljömässig).
   • Potential att bidra till ökad jämställdhet.

   Aktörer
   • Innovationsmiljöns förmåga och engagemang för att uppnå de uppsatta målen.
   • Ledarskapets kompetens, förmåga och engagemang att leda och organisera.
   • Förmåga att på olika sätt förankra miljöns arbete och etablering.
   • Hur väl slutanvändarens perspektiv är representerat i aktörskonstellationen.
   • Aktörernas internationella nätverk och samarbetsparter.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet
   • Nationell och internationell omvärldsanalys, samt trovärdig beskrivning hur miljön förhåller sig till andra initiativ.
   • Relevant och realistisk genomförandeplan, som inkluderar plan för att vidareutveckla miljöns resultat både nationellt och internationellt.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i genomförandet.
   • Kommunikationsplan som tydliggör miljöns mål, öppenhet, inkludering och synlighet.
   • Riskanalys, både inom och utanför miljön, och åtgärdsplan.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar enligt ovanstående kriterier. De ansökningar som uppfyller de formella kraven under avsnitt 7 bedöms av Vinnovas särskilt förordnade experter samt interna bedömare på Vinnova.

   I de fall en ansökan bedöms vara aktuell för finansiering kan de aktörer som står bakom ansökan bjudas in för en intervju. Se datum under ”Viktiga datum” på utlysningens webbsida. Föreslagen ledare för miljön samt representanter från kärnteamet, alla nyckelaktörer, förväntas delta. Intervjuerna syftar till att klargöra eventuella oklarheter i ansökningarna och tydliggöra samverkan mellan deltagarna i miljön. Vinnova fattar därefter beslut om finansiering.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan skickas till de som sökt finansiering och Vinnova publicerar information om beviljade ansökningar på www.vinnova.se.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part inom innovationsmiljön beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av EU-kommissionens förordning nr. 651/2014 som experimentell utveckling, industriell forskning (artikel 25), de minimis i enlighet med 2 § Vinnovas stödordning och de minimisförordningen, eller icke statsstöd i enlighet med Vinnovas instruktion. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda anvisningar:

   • Innovationsmiljön ska vara representerad vid de eventuella seminarier eller programkonferenser som Vinnova kommer att anordna under finansieringstiden. Kostnader för medverkan vid sådant seminarium eller programkonferens är en stödberättigande kostnad.
   • Vid behov ska innovationsmiljön förse Vinnova med bild- och textmaterial för projektkataloger, årsredovisningar och dylikt som aktörerna innehar nyttjanderättigheter till.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda innovationsmiljöer.

   Var extra uppmärksam på att följa Vinnovas villkor. Avsteg från dessa kan i värsta fall innebära att ni blir återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning - Framtidens precisionsmedicin. Följ instruktionerna i mallen.
   • CV för nyckelpersonerna i ansökan. Maximalt en sida per person.
   • För organisationer som söker stöd av mindre betydelse (de minimis) ska intyget för detta bifogas ansökan. 

   Mallar finns längre ner på sidan under Bifogade filer. 

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.
   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

   Checklista

   Checklista för er som söker där alla svar ska vara Ja.                                

   • Ska ni genom forskning, innovation och samverkan bidra tillutveckling av banbrytande metoder, där träffsäker diagnostik och behandling tas fram i samverkan med slutanvändaren?
   • Söker samtliga aktörer högst det maximala procenttalet av sina totala stödberättigande kostnader för den stödgrund de avser att få bidrag för?
   • Är slutanvändarens perspektiv tillvarataget?
   • Finns viktiga internationella aspekter med?
   • Är ansökt belopp för innovationsmiljön mellan 15–16 miljoner för de tre åren?
   • Bidrar miljön till ökad jämställdhet och hållbarhet?
   • Bidrar miljön till struktur och nätverk för att sprida och skala kunskap och erfarenheter utanför sina egna organisationer?
   • Har ni en riskanalys?

   Följande frågor är ett krav för att er ansökan ska bedömas:

   • Är minst tre aktörer med i innovationsmiljön?
   • Är företag och akademi representerade i innovationsmiljön?
   • Har minst ett företag driftställe i Sverige?
   • Är samtliga aktörer juridiska personer?
   • Är Vinnovas projektbeskrivningsmall och CV-mall korrekt ifyllda?
   • Bifogas CV för miljöns ledare samt representanter för samtliga aktörer?
   • Har ni sett över Vinnovas stödgrunder och anpassat ansökan utifrån detta? Behövs intyg om stöd av mindre betydelse (de minimis)?
   • Är ansökan skriven på svenska och/eller engelska?
   • Innehåller ansökan bara de obligatoriska bilagorna och ingen annan bilaga?

   Observera att inom ramen för denna utlysning finansieras inte:
   Kostnader för grundforskning, verksamhetsutveckling, kommersialisering och marknadsföring av produkter eller tjänster.

  • Precisionsmedicin

   I denna utlysning använder vi samma definition av precisionsmedicin som i regeringens life science strategi från december 2019: ”Med precisionsmedicin avses diagnostiska metoder och terapi för individanpassad utredning, prevention och behandling av sjukdom, applicerade på individnivå eller på delar av befolkningen. De nya möjligheter som precisionsmedicinen erbjuder baseras på senare års framsteg inom bland annat molekylära biovetenskaper (”omics” teknologier) och bioinformatik, samt tillkomsten av nya högupplösande avbildningstekniker.” 

   En nationell strategi for life science

   Innovationsmiljö

   En flexibel samverkansstruktur med etablerade styrningsmekanismer som samlar aktörer runt en gemensam färdplan, målbild och verksamhet.

   Hållbarhet

   • Avser ekonomisk hållbarhet – aspekter som att alla ska ha råd med sjukvård.
   • Social hållbarhet – aspekter som att hälso- och sjukvården ska vara jämlikt individanpassad utan att diskriminera enligt de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 5 §.
   • Miljömässig hållbarhet – aspekter som att miljöutsläpp ska minimeras i produktionen av precisionshälsa.

   Jämställdhet

   Se avsnitt 3 för mer innformation. 

   Ekosystem

   Alla aktörer inom det valda området som är relevanta och viktiga för att kunna nå, och som påverkas av, innovationsmiljöns vision och strategi.

   Sektorer

   Kategorisering av aktörstyper görs i denna utlysning i sex sektorer:

   • Stora företag.
   • Små- och medelstora företag, enligt EU:s definition.
   • Akademi, exempelvis universitet och högskolor.
   • Offentlig sektor och vårdgivare, exempelvis myndigheter, regioner, kommuner samt offentliga och privata vårdgivare.
   • Institut. Ej myndighets- eller universitetsbaserade forskningsinstitut.
   • Idéburna organisationer, exempelvis intresseorganisationer och branschorganisationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Therese Porsklint

  Administratör

  + 4684733028

  Karin Stenström

  Utlysningsansvarig

  + 4684733152

  Anna-Carin Christoffersson

  Handläggare

  + 4684733117

  Maria Kaaman

  Handläggare

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00055

  Statistik för sidan