Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swelife - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023

Med denna utlysning vill Swelife hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Denna utlysning är inom det strategiska innovationsprogrammet Swelife som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   Med den här utlysningen vill vi finansiera fler nyskapande och hållbara life science-lösningar. Lösningarna ska ha stor potential att effektivisera vården och bidra till hållbar tillväxt.

   Se mer information om Swelife

   Utlysningen riktar sig till följande aktörstyper:

   • hälso- och sjukvård
   • företag
   • akademi
   • forskningsinstitut
   • idéburen sektor som exempelvis patientorganisation.

   Projekten måste bestå av minst tre projektparter som representerar minst två olika av ovannämnda aktörstyper. Sökande aktörer ska samverka i projektet.

   Finansierade projekt ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra lösningar som skapar nytta, kvalitet och värde för patienter, vårdgivare och samhälle.

   Vi förväntar oss att lösningarna leder till att ohälsa kan förebyggas på ett bättre sätt, eller till att sjukdomar och skador går att diagnostisera, övervaka eller behandla mer effektivt än i dag.

   Lösningarna ska vara värdeskapande, vilket innebär att:

   • vara nyskapande eller väsentligt bättre än de som redan finns på marknaden.
   • berikas av gränsöverskridande samverkan mellan projektets olika aktörer.
   • vara framtagna tillsammans med slutanvändare, exempelvis patienter.
   • ha ett tydligt kommersiellt fokus med utvecklad affärsplan.

   Ni ska i projektansökan tydligt beskriva att relevanta och marknadsmässiga förutsättningar för lösningen är bekräftade.

   I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor. Maximalt 50 procent av projektets totala kostnader kan finansieras. Kostnaderna ska vara stödberättigande, alltså vara av den typ som Vinnova kan finansiera. Projekttiden får vara maximalt två år. Utlysningen har en total budget på 25 miljoner kronor.

  • Utlysningens syfte och mål

   Med denna utlysning vill Swelife finansiera innovationsprojekt som på sikt bidrar till:

   • förbättrad hälsa och välbefinnande eller effektivare vård.
   • hållbar tillväxt inom life science i Sverige och stärkt internationell konkurrens- och attraktionskraft för både näringsliv och akademi.

   Utlysningen riktar sig till projekt som uppfyller följande:

   • Projektparterna ska samverka på ett sätt som skapar både hög kvalitet och stort värde för patienter, behovsägare och samhälle.
   • Patienter eller andra slutanvändare ska tydligt bidra i projektet.
   • Projektet ska utveckla nyskapande produkter, tjänster, processer eller andra lösningar som levererar nytta, kvalitet och värde för patient, slutanvändare och samhälle.
   • Projektet ska ha ett tydligt kommersiellt fokus med en realistisk affärsplan.
   • Konceptet ska vara skalbart för en internationell marknad.
   • Affärsidén ska vara nyskapande med tydliga konkurrensfördelar på den tilltänkta marknaden.
   • Swelifes finansiering ska ha stor betydelse för projektets genomförande och fortsatta framgång.

   Syftet med utlysningen är att bidra till att Swelifes mål uppfylls, som dessa
   beskrivs av programmets effektlogik. 

   Områden

   Innovationsprojekt i denna utlysning kan exempelvis vara verksamma inom områdena:

   • medicinteknik 
   • läkemedel
   • in vitro-diagnostik
   • digital hälsa
   • livsmedel för medicinska ändamål.

   Hållbarhet

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Projekt som finansieras i denna utlysning ska både arbeta aktivt med att främja social, ekonomisk, miljömässig hållbarhet internt i projektet. Projektet ska även bidra till att nå de nationella och globala hållbarhetsmålen som formulerats i Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   I ansökan ska således tydligt framgå hur projektet arbetar med hållbarhet internt, samt på vilket sätt projektet bidrar till Agenda 2030.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030
   Se sammanställt stöd för hållbarhetsarbete i småföretag

   Vi uppmanar sökande projekt att tidigt anpassa utformandet av produkten, tjänsten eller processen så att den redan från början får så små resursbehov som möjligt.

   Det kan handla om att:

   • gå från att erbjuda en produkt till att istället erbjuda en tjänst.
   • utveckla erbjudanden där flera användare delar samma produkt.
   • digitalisera en fysisk produkt.

   Det är också viktigt att se till produktens helhet och livscykel. Det gäller hela kedjan från val av ingående material och komponenter, via konstruktion och tillverkning, till destruktion och avfallshantering. Exempelvis uppmuntrar vi i denna utlysning att produkten görs lätt att underhålla, reparera eller uppgradera. Delar ska helst gå att återanvända eller återvinna då den skrotas, och eventuellt avfall ska gå att hantera.

   Utlysningen ska indirekt bidra till en mer jämställd samhällsutveckling, vilket innebär att alla finansierade projekt ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

   Tänk särskilt på jämställdhetsaspekter när ni:

   • väljer projektledare.
   • sätter samman projektgrupp, eventuell styrgrupp eller fokusgrupp och bjuder in andra projektdeltagare.
   • planerar arbetsfördelning, deltagande, makt och inflytande i projektet så att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.
   • undersöker vilka kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet i avsnitt 7.

   Handboken Inkluderande innovation är framtagen som vägledning för de aktörer som är i inledningsfasen av sitt arbete med jämställdhet och inkludering.
   Ladda ner och läs handboken Inkluderande innovation

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till följande aktörstyper:

   • hälso- och sjukvård
   • företag
   • akademi
   • forskningsinstitut
   • idéburen sektor.

   Med idéburen sektor menas till exempel patientföreningar och ideella organisationer, vilka kan komplettera och nyansera behovsägarens kravspecifikation.

   Aktörerna ska samverka i projektet. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter som representerar minst två olika aktörstyper.

   Slutanvändare ska vara aktivt delaktiga i projektet, till exempel som projektpart eller som rådgivare i någon av de föreslagna aktiviteterna. Med slutanvändare menas exempelvis patient, brukare, anhörig, kund eller representant för hälso- och sjukvårdsaktör.

   Hur ni inkluderar slutanvändaren ska tydligt framgå i Projektbeskrivningen under rubriken Slutanvändare. Det vanligaste är att tänka på exempelvis sjuksköterska, sjukhus eller region som kund.

   Vi vill uppmuntra till att tidigt i projektet, oavsett vilken typ av lösning det handlar om, involvera patienter, brukare och anhöriga. Detta för att säkerställa att behovet och lösningen matchar varandra väl.

   En organisation som ska vara projektpart ska:

   • vara en juridisk person.
   • vara med och utforma projektet.
   • bidra till att projektet genomförs.
   • vara med och dela på risker och resultat.

   Internationella parter är välkomna att delta i projektet, men kan inte vara projektets koordinator eller bidragsmottagare. Det måste vara tydligt att parter i fråga skapar mervärde för projektet utifrån utlysningens prioriteringar.

   Vinnova beviljar endast bidrag till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Dessutom ska kostnaderna i projektet gå att hänföra till filialens eller driftställets verksamhet.

   Krav på omsättning eller eget kapital för små- och medelstora företag

   För att säkerställa företagets förmåga att finansiera sin del av projektkostnaden, ska samtliga små och medelstora företag (SMF) uppvisa en nettoomsättning eller ett eget kapital som uppgår till minst 25 procent av företagets totala stödberättigade kostnader för projektet. Detta gäller för de projektparter som är små och medelstora företag vid ansökningstillfället.

   Se EU:s definition av små och medelstora företag

   Totala stödberättigande projektkostnaden är det belopp som organisationen söker i bidrag och egenfinansiering.

   Exempel:
   Företag Y söker 500 000 kronor i bidrag och går in med 500 000 kronor i egenfinansiering. Den totala stödberättigande kostnaden är då 1 000 000 kronor och företaget ska visa att det uppfyller det ekonomiska kravet 25 procent av totala stödberättigande kostnader, det vill säga 250 000 kronor.

   Vid ansökningstillfället ska årsredovisning från år 2022 bifogas, där ska det framgå att bolaget uppfyller kravet på nettoomsättning eller eget kapital.

   Om kravet inte är uppfyllt vid senaste årsredovisning ska ett revisorsintyg bifogas som visar att kravet är uppfyllt vid tidpunkten för ansökan. Endast revisorsintyg utfärdat av revisor eller av auktoriserad redovisningskonsult är giltigt som handling.

  • Idéerna i projekten ska vara nyskapande och ha potential att utvecklas till kommersiella innovationer. Det kan vara produkter, tjänster och processer som skapar kvalitet och värde för patienter, vårdgivare och samhälle.

   Vi förväntar oss att lösningarna leder antingen till att ohälsa kan förebyggas på ett bättre sätt eller till att sjukdomar och skador går att diagnostisera, övervaka eller behandla mer effektivt än i dag.

   För att få finansiering måste ett betydande behov och en stark efterfrågan finnas hos patient, hälso- och sjukvård, kund, brukare eller anhörig. Ni ska i projektansökan tydligt beskriva att ni har bekräftat relevanta marknadsmässiga förutsättningar för lösningen.

   För att få finansiering i denna utlysning, bör de tekniska lösningarna inom projekten ha uppnått en viss nivå av teknisk mognad, men de ska inte vara så långt utvecklade att alla risker är eliminerade. Denna tekniska mognadsgrad mäts med hjälp av Technology Readiness Level-skalan, TRL.

   Tekniska lösningar som utvecklas inom projekten ska befinna sig på TRL 4 till TRL 6 vid ansökningstillfället. Detta innebär att alla de aktiviteter som behövs för att uppnå TRL 4 ska ha slutförts vid tidpunkten för ansökan.

   För att få en bättre förståelse för vad de olika TRL-nivåerna innebär, kan du ladda ner en fullständig beskrivning från utlysningens webbsida.

   Projektet ska under projekttiden leda till att det tas ett tydligt steg framåt i kommersialiseringsprocessen och mot att lösningen kan användas praktiskt.

   I projektansökan ska tydligt redovisas vilka resultat som behöver uppnås för att attrahera följdfinansiering efter projektslut.

   Denna utlysning riktar sig inte till projekt som:

   • syftar till stegvis utveckling av befintliga produkter, det vill säga att projektets resultat blir en finjustering av en befintlig produkt.
   • syftar till icke-kommersiell processförbättring.
   • har ett rent akademiskt forskningsfokus.
   • i allt för hög grad utformar en lösning eller förbättring som är låst till en verksamhet, region eller kommun och därmed inte tar fram lösningar som är skalbara.


   Aktiviteter det går att söka finansiering för

   I den här utlysningen kan ni söka medel för följande aktiviteter:

   Industriell forskning eller experimentell utveckling
   • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckla prototyper eller demoversioner av tjänster. Detta kan bestå av pilotarbete, testning och validering.
   • Undersöka och utveckla produktionsmetoder.
   • Planera och genomföra kliniska studier.

   Genomförbarhetsstudie
   • Utreda marknadsmässiga förutsättningar. Det kan exempelvis vara att identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
   • Genomföra en förstudie inför ett utvecklingsprojekt.
   • Genomförande av nyhetsgranskning och freedom-to-operate avseende lösningens intellektuella rättigheter.
   • Utredning av de regulatoriska förutsättningarna för lösningen.

   Finansierade aktiviteter ska vara relevanta för att projektet kan genomföras. De ska på ett tydligt sätt bidra till att projektets mål och resultat nås.


   Aktiviteter det inte går att söka finansiering för

   I utlysningen finansieras inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga:

   • varor
   • tillverkningsmetoder och tillverkningsprocesser
   • tjänster.

   Utlysningen finansierar inte heller:

   • ren marknadsföring och försäljning.
   • löpande drift.
   • investeringar i utrustning och verktyg.
   • kostnaden för immaterialrättsliga skydd, till exempel patentansökan, konsultkostnader och övriga ansökningsavgifter.
   • kostnader för certifiering eller motsvarande, till exempel CE-märkning.
   • kvalitetssäkring.
   • utbildningsinsatser och kurser.

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Mottagaren kan bli skyldig att betala tillbaka bidraget, om det beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp. Det är viktigt att varje projektpart själv gör en bedömning om den aktuella verksamheten omfattas av statsstödsreglerna.

   Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats

   Se Vinnovas allmänna villkor för bidrag och stödberättigande kostnader

  • I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor. Varje projekt kan beviljas maximalt 50 procent av projektets samlade stödberättigande kostnader. Projektet måste alltså finansiera minst hälften av den totala projektbudgeten på annat sätt.

   Detta gäller för de enskilda aktörstyperna:

   • Svenska små och medelstora företag (SMF) kan finansieras med upp till 50 procent av sina stödberättigande kostnader.
   • Stora företag kan finansieras med upp till 20 procent av sina stödberättigande kostnader.
   • Forskningsorganisationer, hälso- och sjukvårdsorganisationer samt andra offentliga organisationer kan få bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader i sin icke-ekonomiska verksamhet.

   Med ekonomisk verksamhet avses verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Om projektparten bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet krävs att kostnader och finansiering i respektive verksamhet klart kan skiljas från varandra. Om det inte finns någon separerad redovisning betraktas organisationen som företag.

   Att en organisation inte är vinstdrivande har ingen betydelse i frågan om ekonomisk eller icke ekonomisk verksamhet. Det som är av betydelse är om man erbjuder en vara eller tjänst på en marknad. 

   Ideella och ekonomiska föreningar med ekonomisk verksamhet kan söka bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. Detta förutsatt att de kan ta emot stöd av mindre betydelse och bifogar blankett om stöd av mindre betydelse vid ansökningstillfället.

   Se regler för statligt stöd

  • Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

   Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer att bedömas:

   • Ansökan ska ha gjorts i webbformuläret i Vinnovas Intressentportal och ha lämnats in senast klockan 14.00 den 20 november 2023. Vi har inga möjligheter att ta emot ansökningar efter att utlysningen har stängt.
   • Ansökan ska vara utformad enligt anvisningarna under avsnitt 9.
   • Inga andra bilagor än de obligatoriska får vara inkluderade. Se avsnitt 9.
   • Projektkonsortiet består av minst tre parter från minst två av följande aktörstyper: hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.
   • Samtliga projektparter är juridiska personer.
   • Alla projektparter som är ett små- eller medelstort företag ska bifoga den senast registrerade årsredovisningen. Den ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst 25 procent av bolagets totala stödberättigade kostnader. Om detta krav inte är uppfyllt i årsredovisning ska revisorsintyg bifogas som visar att företaget uppfyller kravet. Se under avsnitt 3 vilken typ av intyg som är godkänt.
   • Stödnivån i ansökan för respektive part är i enlighet med vad som anges i
    avsnitt 4.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse om sådant bidrag söks. Det gäller endast ideella och ekonomiska föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet.
   • Inga utländska parter söker bidrag, det vill säga parter som inte har en svensk filial eller driftställe får inte ansöka om bidrag.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
  • Vad bedöms?

   Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven, som beskrivs i avsnittet innan, bedöms utifrån bedömningskriterierna nedan. Varje kriterium består av ett antal delkriterier.

   Potential
   • I vilken utsträckning projektet uppfyller utlysningens syfte och mål.
   • I vilken utsträckning projektets lösning är nyskapande med tydliga konkurrensfördelar, och hur det svarar mot ett behov eller en efterfrågan.
   • I vilken utsträckning projektet har ett kommersiellt fokus med en realistisk
    affärsplan. Detta bör inkludera en regulatorisk strategi, en strategi kring vem som är betalare samt en beskrivning av hur projektresultaten ska bli upphandlingsbara.
   • Projektets potential för skalbarhet, spridning och följdfinansiering.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.

   Aktörer
   • I vilken utsträckning slutanvändaren är delaktig i projektet och dess resultat.
   • I vilken utsträckning projektkonsortiet bedöms vara ändamålsenligt och trovärdigt sammansatt avseende klinisk, akademisk och industriell kompetens och erfarenhet.
   • Tillgången till kompetenser, erfarenheter, nätverk, kontakter och engagemang. Samt graden av, och kvaliteten på, samverkan mellan projektparterna i projektet.
   • I vilken utsträckning potentiella internationella samarbeten skapar mervärde för projektet, konsortiet och tillväxten i Sverige
   • Projektparternas engagemang i projektet, med arbetstid och andra resurser.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 

   Genomförbarhet
   • I vilken utsträckning ändamålsenliga aktiviteter definieras i projektplanen för att de uppsatta projektmålen ska kunna uppnås.
   • I vilken utsträckning projektets planerade aktiviteter bedöms kunna
    genomföras i enlighet med budget och tidsplan.
   • Hur avgörande Swelifes finansiering är för projektets genomförande och fortsatta framgång.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter är integrerade i projektplanen.
   • Hur projektet arbetar för att uppfylla de egna hållbarhetsmålen.


   Hur går bedömningsprocessen till?

   Bedömningsprocessen består av följande steg:

   • Inkomna ansökningar granskas för att se om de uppfyller de formella kraven under avsnitt 6.
   • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms därefter av Vinnovas särskilt utsedda bedömare och av Vinnovas interna bedömare.
   • Vid ett bedömningsmöte diskuterar bedömarna projekten. Därefter rekommenderar de vilka projekt som går vidare i bedömningsprocessen.
   • I vissa fall kan kompletterande intervjuer genomföras.
   • Vinnova fattar därefter beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.
  • Vinnovas beslut

   I beslutet från Vinnova framgår hur mycket varje part i projektet beviljas bidrag samt vilken stödgrund som gäller. Stödgrunden styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Bidrag kommer beviljas med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens undantagsförordning GBER nr. 651/2014. Reglerna innebär oftast att företaget eller organisationen kan få bidrag för endast en viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. Alternativt ges stöd enligt EU-kommissionens förordning nr. 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis.

   Projektets aktiviteter ska ingå i någon av kategorierna:

   • experimentell utveckling
   • industriell forskning
   • genomförbarhetsstudie.

   Om finansiering har sökts inom fler än en kategori under artikel 25 i GBER av en och samma sökande aktör måste kostnader som uppstår i projektet kunna särredovisas under respektive kategori. Definition av kategorierna finns i avsnitten 85, 86 och 87 på sidan 17 i EU-förordningen nr 651/2014.

   Se regler och villkor

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli skyldig att betala tillbaka.

   Beträffande företagsstorlek använder vi oss av små och medelstora företags definitionen enligt EU-kommissionens definition.
   Se EU:s definition av små och medelstora företag

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se aktuella villkor för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Swelife. Det inkluderar exempelvis möte vid uppstart, halvtid samt avslut. Vid dessa tillfällen samlar programmen representanter från alla beviljade projekt för presentation av respektive projekt.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swelife.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till Swelife via e-post: rapport@swelife.se.
   • Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas ansökningstjänst Intressentportalen, som nås via Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp bilagor som nämns nedan.

   Se mallar för bilagorna på Vinnovas webbplats

   Obligatoriska bilagor för samtliga sökande:

   • Projektbeskrivning
   • Projektekonomi
   • Projektupplägg
   • CV-bilaga. Max 10 A4, minst ett CV per projektpart. 


   Följande bilagor ska laddas upp i de fall som anges nedan:

   • För samtliga små och medelstora företag ska årsredovisning för år 2022 bifogas. Alternativt kan revisorsintyg om att företaget uppfyller kravet på årsomsättning eller eget kapital bifogas. Se avsnitt 3 för mer information.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse om sådant bidrag söks. Gäller endast ideella och ekonomiska föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet.

   Om någon av dessa bilagor inte är korrekt ifylld, saknas helt eller andra bilagor finns inkluderade, avslås ansökan av formella skäl.

   Se regler för statligt stöd

   Projektbeskrivning

   Projektbeskrivning ska skrivas i den mall som kan laddas ned från utlysningens webbsida. Den ska innehålla de angivna rubrikerna, omfatta maximalt 10 stående A4-sidor och ska vara skriven med Times New Roman 11 punkter, om inget annat anges i instruktionerna i projektbeskrivningsmallen.

   Projektekonomi

   Projektekonomi fylls i enligt mall på utlysningens webbsida.

   Projektupplägg

   Projektplan kan vara ett ganttschema eller en likande figur, som visar projektets aktiviteter förhåller sig till varandra i tid. Bilagan får maximalt omfatta 2 A4-sidor.

   CV-bilaga

   CV-bilagan ska bestå̊ av CV för projektledaren samt andra nyckelpersoner i projektteamet. Den ska vara skriven enligt mallen som laddas ned från utlysningens webbsida.

   Observera att varje persons CV får omfatta maximalt en A4-sida. Minst en nyckelperson från varje deltagande projektpart måste vara representerad i bilagan.

   Totalt får bilagan bestå av maximalt 10 stående A4-sidor. Texten ska vara skriven med Times New Roman 11 punkter.

   Checklista

   Checklista för er som söker där svaren ska vara Ja:

   • Uppfyller projektet alla formella krav beskrivna i avsnitt 6 i utlysningstexten?
   • Ska ni genom forskning, innovation och samverkan bidra till att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande?
   • Har projektet utarbetat en realistisk affärsplan?
   • Upphandling: I det fall en offentlig aktör är projektpart. Har ni kunskap om hur utveckling av tjänster kan drivas i samverkan utan att snedvrida eller blockera konkurrenssituationen för privata aktörer?
   • Om projektet avser en digital tjänst, produkt eller process: Utformas lösningen i enlighet med FAIR14 och RUT15 gällande hantering och delning av hälsodata?
   • Ligger projektet i intervallet TRL 4 till och med TRL 6?
   • Inkluderar projektet patientmedverkan eller användarmedverkan?
   • Behöver projektet godkännanden eller tillstånd för att kunna genomföras?

   Se FAIR principles

   Så fungerar RUT

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.
   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen har stängt och ansökan har registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse att skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sara Näsström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 09

  Thomas Gunnarsson

  Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 72 531 38 46

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-01921

  Statistik för sidan