Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2024

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter inom området smartare elektroniksystem.

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag, i en samman-hängande värdekedja. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och maximalt 50 procent av projektets kostnader. Maximalt 2,5 miljoner kronor per enskild projektpart. Erbjudandets budget är preliminärt 23,4 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet. Uppdaterad version 2024-02-16. Ändring i avsnitt 1.

  • En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem   

   Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för svensk industris internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

   Smartare elektroniksystem verkar för att Sverige ska vara ett världsledande industriland inom alla områden där vi är beroende av elektroniksystem. Arbetet sker i bred samverkan mellan företag, branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet. 
    
   För mer information om programmet

   Smartare elektroniksystem erbjuder finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska genom samverkan utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till ökad kunskap och konkurrenskraft inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system.

   Utlysningens syfte är att finansiera projekt som utvecklar elektroniksystem utifrån industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet och som dessutom stärker svenska företags konkurrenskraft. 

   Det kan vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan från slut­användare alternativt behovsägare.

   Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två organisationer där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Minst ett företag ska ingå i konsortiet. Deltagarna ska komplettera varandra i en sammanhängande del av en värdekedja.

   Bidrag till projektet: Maximalt 4 miljoner kronor och högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Bidrag till deltagare: Maximalt 2,5 miljoner kronor per projektpart.

   Projekttid: Maximalt 24 månader.


   Uppdaterad information 16 februari 2024:

   Preliminär budget för utlysningen är 18 miljoner kronor. 

  • Projektförslagen ska bidra till de övergripande effektmålen för programmet:

   • Att bidra till hållbar tillväxt för Sverige och svensk industri.
   • Att stärka internationell konkurrenskraft.
   • Att bidra till hållbara lösningar för framtidens globala utmaningar såsom krav på energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och alltmer åldrad befolkning.  

   Utlysningen förväntas resultera i att ny kunskap tas fram som ska kunna implementeras i svenska företags framtida produkter, processer eller tjänster. Idéerna i projekten ska vara nyskapande med potential att utvecklas till innovationer.

   Projektet ska rankas enligt teknologisk mognadsnivå enligt skalan för Technology Readiness Levels (TRL), see vidare bedömningskriterierna i avsnitt 7. För definition av TRL, se vidare bilagan ”TRL-definition till Smartare elektroniksystem FoI-projekt 2024.

   Förväntad tid till marknadsintroduktion av färdig produkt, process eller tjänst ska vara inom tre år efter avslutat projekt, men kan variera beroende på bransch och tillämpningsområde.

   De inkomna projektförslagen ska ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaning eller problem inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system. Projektet ska utgå från industriella behov och kravställningar. Utvecklingen inom projektet ska ske med hänsyn till minst ett av de industriella behoven av tillverkningsbarhet, robusthet och energieffektivitet.

   Med intelligens i inbyggda system avses system som aktivt reagerar på händelser och levererar slutsatser i form av beslutsstöd eller att systemet självt agerar. I den mest avancerade formen av intelligens är systemet självlärande och förändrar sina slutsatser över tid baserat på tidigare erfarenheter (AI).

   Elektroniksystem kan vara möjliggörare för att lösa omställningen till ett hållbart samhälle. Samtidigt konsumerar de energi, varför energiförsörjningen och energieffektiviteten i elektroniksystemen är viktiga frågor att adressera. Genom att tidigt i ett utvecklingsprojekt adressera elektroniksystemets robusthet och tillverkningsbarhet kortas oftast den totala tiden till marknad för produkter med lång livslängd, vilket gynnar konkurrenskraften.

   Projektförslagen ska även visa på en koppling och samverkan mellan ingående aktörer inom en sammanhängande värdekedja.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Särskilt beaktande av Agenda 2030 delmål 5.5 - Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Se också avsnitt 7, bedömningskriterier.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgänglig för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två deltagare där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Minst ett företag ska ingå i konsortiet. Alla deltagande parter kan vara företag. Det bedöms som positivt om fler än två projektparter deltar. Det bedöms även positivt om ett företag är koordinator, se definition av koordinator i Vinnovas allmänna villkor.

   Se Vinnovas allmänna villkor

   Deltagare ska komplettera varandra i någon del av en sammanhängande värdekedja. Med värdekedja menar vi alla de steg som gradvis förädlar en idé från råvaror och komponenter till en slutprodukt, det vill säga en färdig vara eller tjänst som erbjuds på en marknad.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Det går att söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och innovationsprojekt där elektroniksystem bidrar till förnyelse inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system. Det ska vara aktiviteter som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya eller markant förbättrade produkter, processer eller tjänster. Det kan omfatta allt från skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system till pilotverksamhet.

   För att aktörer som planerar att söka i denna utlysning lättare ska hitta nya potentiella samarbetsparter har programmet byggt upp omfattande kontaktnät inom programmets spets- och insatsområden:

   • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem.
   • Fotonik.
   • Sensorer och inbyggda system.
   • Mikro- och nanoelektronik.
   • Tryckt elektronik.
   • Kraftelektronik.
   • Byggsätt.
   • Tillförlitlighet.

   Läs mer och hitta kontaktuppgifter på programmets webbplats

   Exempel på aktiviteter som är stödberättigande:

   • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckling av prototyper eller demonstrationsversioner av produkter eller tjänster. Detta kan även innefatta pilotarbete, testning och validering.
   • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder.
   • Planering och genomförande av studier eller tester för att verifiera en innovation.
   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartner och konkurrenter.

   Vi finansierar inte:

   • Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser.
   • Utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd.

   Stödberättigande kostnader

   Programmets finansiering av projekt sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Vad som avses med stödberättigande kostnader framgår av Vinnovas villkor och Anvisning om stödberättigande kostnader. Vinnovas allmänna villkor gäller för denna utlysning.

   Där står bland annat att för att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:

   • Vara faktisk och kunna styrkas.
   • Ha uppkommit hos Projektpart.
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med Projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.

   Personalkostnader ska vara verkliga och får alltså inte bestå av obetald arbetstid.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats 
   Se våra allmänna villkor

  • Vinnovas bidrag per projekt kan uppgå till högst 4 miljoner kronor, och kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   För varje enskild projektpart gäller att Vinnova kan ge bidrag med maximalt 2,5 miljoner kronor. Dessutom gäller följande:

   Bidrag från Vinnova till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet styrs av reglerna om statligt stöd.

   För mer information, se regler om statligt stöd

   I denna utlysning ges bidrag till industriell forskning eller experimentell utveckling enligt artikel 25 i EU:s gruppundantagsförordning (GBER).   

   Företag kan i denna utlysning få bidrag med maximalt vad reglerna om statsstöd tillåter, dock aldrig högre än 50 procent. Övriga stödberättigande kostnader ska företaget kunna täcka med egen befintlig finansiering, som ska framgå i form av omsättning eller tillgängligt kapital.

   Offentliga bidrag för genomförande av andra projekt, samt egen finansiering för genomförande av sådana andra projekt, kan inte användas för att täcka projektkostnader i denna utlysning.

   En kreditupplysning kommer tas på alla deltagande små- och medelstora företag. Kompletterande ekonomiskt underlag, som aktuell balans- och resultatrapport, kan komma att begäras från företag under bedömningsprocessen för att säkerställa att företaget har förmåga att täcka sin egen finansiering i projektet. 

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. 

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, i regel universitet, högskola och forskningsinstitut. Sådant stöd kan beviljas med upp till 100 procent av partens stödberättigande kostnader. 

   Maximal projekttid är 24 månader.

  • Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst ett är ett företag. De deltagande projektparterna ska vara juridiska personer. För företag gäller att företagsformen ska vara aktiebolag eller handelsbolag.
   • Koordinatorn samt projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.
   • Samtliga projektparter ska vara angivna som parter med egen budget i Vinnovas ansökningsformulär. Det är inte tillräckligt att endast ange projektparter i projektbeskrivningen, i bilagan ’project abstract’ eller som medfinansiär i ansökningsformuläret.
   • Ansökan ska innehålla och följa samtliga anvisningar gällande mallar och bilagor enligt avsnitt 9.
   • Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.
   • Om en projektansökan i denna utlysning är helt eller delvis baserad på en genomförbarhetsstudie som finansierats inom Smartare elektroniksystem ska denna vara avslutad senast den 29 februari 2024 och vara slutrapporterad till Vinnova senast den 15 mars 2024.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  • Vad bedöms?

   Projektet ska uppfylla syftet för utlysningen, se avsnitt 2.

   Bedömningen sker med hjälp av följande kriterier:

   Potential  
   • Potential att bidra till utlysningens övergripande syfte och mål genom att:
    - Bidra till hållbar tillväxt för Sverige och svensk industri.
    - Stärka internationell konkurrenskraft.
    - Bidra till hållbara lösningar för framtidens globala utmaningar såsom krav på energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och alltmer åldrad befolkning. 
    - Bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030.
    - Bidra till cirkulära materialflöden, återvinningsmetoder, och cirkulära affärsmodeller.
    - Bidra till innovation och förnyelse av applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, samt hur väl ansökan beskriver att utvecklingen inom projektet sker med hänsyn till minst ett av de industriella behoven tillverkningsbarhet, robusthet och energieffektivitet.
   • Potentialen att resultaten inom tre år efter projektslut nyttiggörs i produkter, processer eller tjänster och introduceras på relevant marknad. Om längre tid förväntas, beroende på bransch och tillämpningsområde, ska det ges en trovärdig motivering.
   • Hur väl ansökan redogör för aktuell TRL innan projektstart och hur trovärdigt det redogörs att TRL-nivån kommer öka med minst ett steg och nå minst TRL 5 inom projekttiden. Start från högst TRL 6.
   • Hur väl och trovärdigt konkurrenssituationen beskrivs.
   Aktörer
   • Relevant kompetens och trovärdig förmåga hos projektteamet, exempelvis projektledare och andra nyckelpersoner.
   • Att det finns en tydlig plan för hur projektresultaten ska kommer till nytta efter att projektet avslutas, och projektparternas trovärdighet när det gäller att genomföra planen för kommersialisering.
   • Hur väl projektet är balanserat med avseende på aktiviteter och budgeterade kostnader mellan projektparterna.
   • Hur väl samverkan mellan projektparterna i en sammanhängande värdekedja framkommer i projektplanen.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av resurser, makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   • Det bedöms positivt om ett företag är koordinator.
   • Det bedöms positivt om fler än ett företag deltar som projektpart och att dessa på ett tydligt sätt kompletterar varandra i en sammanhängande värdekedja.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism. Hur väl planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras under projekttiden och bidra till att det förväntade resultatet uppnås.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till stärkt samverkan mellan aktörer inom och utanför projektkonstellationen.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och spridning av resultaten.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektbeskrivningen.

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas gentemot angivna bedömningskriterier av särskilt utsedda bedömare som är förordnade av Vinnova. Detta resulterar i en rekommendation till finansiering och en ranking av ansökningarna.
   3. Vinnova genomför vid behov intervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier.
   4. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
   5. Beslut meddelas till sökande.
  • Vinnovas beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

   Villkor för beviljade bidrag 

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för flera projektparter, som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Eventuell vetenskaplig publicering av resultat ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 

   Se Vinnovas allmänna villkor

   Utöver våra allmänna villkor gäller följande särskilda villkor: 

   1. Följande villkor ersätter § 7.3 i de allmänna villkoren för flera projektparter. Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det "Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten". Med offentliggörande avses exempelvis publicering oavsett medium och muntliga presentationer.
   2. Representant för projektet ska efter inbjudan från programchefen delta vid det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystems årliga programkonferens. 
   3. Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till programkontoret via e-post till anna.wibom@smartareelektroniksystem.se. Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.
   4. Forskningsinstitut inom RISE-gruppen får, när de deltar i sin icke ekonomiska verksamhet, beräkna personalkostnader och göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar och som godkänts av Vinnova.  

   Övriga anvisning:  
   Projektets deltagare ska bidra till en kontinuerlig dialog med Smartare elektroniksystems programkontor i syfte att genom dialog stärka projektets förutsättningar till projektresultat i linje med programmets övergripande mål.  
    
   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
    
   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp. 

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning enligt mall för projektansökan som hämtas från utlysningens webbsida. Beskrivningen ska maximalt omfatta 11 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters svart text. Hänvisningar till information på webbsidor och liknande kommer inte att beaktas vid bedömning.
   • Project abstract (högst en sida) samt kontaktuppgifter till samtliga projektparters kontaktpersoner (en ytterligare sida), enligt mall på utlysningens webbsida. Project abstract ska kunna spridas och publiceras fritt och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Project abstract ska skrivas på engelska och TRL-nivåer vid projektstart samt planerad TRL vid projektslut skall anges. I direkt anslutning till att ansökan lämnas till Vinnova ska bilagan med project abstract och kontaktuppgifter till samtliga projektparters kontaktpersoner även skickas till programkontoret för Smartare elektroniksystem via e-post till anna.wibom@smartareelektroniksystem.se
   • CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel eller funktion, e-post och telefonnummer. Varje CV ska vara på maximalt 3 A4-sidor med 12 punkters text. Valfri mall får användas.
   • Små och medelstora företag-bilagan (högst en sida per deltagande SMF) enligt mall på utlysningens webbsida, om sådana företag ingår i ansökan. Observera att om koordinatorn är ett SMF så måste även de fylla i denna bilaga.

   Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska, förutom SMF-informationen i det fall inga små eller medelstora företag ingår i projektet. Bilagorna ska vara i pdf-format.

   Observera att ansökningar endast kommer bedömas om den sökande följer kraven på maximalt antal sidor och använder mallarna enligt ovan. Inga andra bilagor får heller bifogas ansökan. 

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger. 

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sverker Brundin

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 97

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Anna Wibom

  Programchef, Smartare elektroniksystem

  +46 8 782 08 95

  Staffan Nyström

  Handläggare

  +46 8 473 30 97

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-04153

  Statistik för sidan