Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2023

I det här erbjudandet finansierar vi tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i tre projektformer - genomförbarhetsstudie, innovationsprojekt eller demonstratorprojekt. Projektet ska handla om hur grafen eller andra 2D-material förbättrar materialegenskaper eller funktioner i en tänkt tillämpning.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Beroende på projektform krävs olika antal och typer av aktörer. Minst ett svenskt företag ska alltid ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?

300 000 - 3 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget. Budget för utlysningen är 10 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.

   SIO Grafen är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   SIO Grafen vill ta framtidens material från labbet till industrin. Tillsammans får vi det att hända.

   I SIO Grafens vision är Sverige ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda grafen och andra 2D-material industriellt. Låt oss göra verklighet av visionen.

   Med den här utlysningen vill vi accelerera svensk innovation inom grafen och andra 2D-material genom samverkansprojekt som utvecklar och etablerar nya värdekedjor för grafen, stärker samverkan och stimulerar svensk tillverkning av grafen och andra 2D-material.

   Läs mer om programmet och om de nästan 200 projekt som godkänts hittills på siografen.se

  • Ta framtidens material från labbet till industrin.

   I SIO Grafens vision är Sverige ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda 2D-material industriellt. Projekten inom SIO Grafen är det som gör att vi tillsammans når visionen.

   Utgångspunkt för projekt är ett industriellt behov med en identifierad lösning där grafen eller annat 2D-material ger en tydlig fördel. Projekten ska utveckla och etablera nya värdekedjor, stärka samverkan, stimulera svensk tillverkning av 2D-material och bidra till att nå målen för hållbar utveckling.

   Det är viktigt att projekten skapar ny kunskap. I ansökan vill vi därför att ni på 1 till 2 sidor beskriver ”state-of-the-art” med dagens nyhets-, teknik- och forskningsläge, samt ert projekts bidrag för att flytta fram kunskapsfronten.

   Alla projekt i utlysningen ska bidra till SIO Grafens vision och effektlogik, se bilaga 1.

   Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

   Bidrag till Agenda 2030

   SIO Grafen vill få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

   Projekten inom SIO Grafen bidrar i arbetet för att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempel på bidrag från projekt inom SIO Grafen är förbättrad resurseffektivitet genom att förlänga produkters livslängd, ökad energieffektivitet genom bättre batterier och att bekämpa smittsamma sjukdomar genom att skapa antibakteriella ytor. I ansökan ska ni beskriva hur ert projekt kommer bidra till att nå målen i Agenda 2030, vilket kommer utvärderas i bedömningsprocessen.

   Läs mer om hur Vinnova bidrar till målen för Agenda 2030

   Projekten förväntas bidra till en jämställd samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, har inflytande över projektet och medverkar aktivt i dess genomförande. De projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen ska förbereda för att det perspektivet integreras i framtida arbete.

   Läs mer om vad Vinnovas arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter” i ansökan. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning.

   I samband med SIO Grafens utlysning hösten 2020 hölls webbinariet ”Så skapar du jämställda projekt”. 

   Se webbinariet via länken
    

  • Utlysningen riktar sig till företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor eller andra juridiska personer som i samverkan vill utveckla grafen och andra 2D-material för industriella tillämpningar.

   Krav på antal och typ av parter i projektgruppen beror på vald projektform:

   • Genomförbarhetsstudie: minst två parter, varav minst ett företag.
   • Innovationsprojekt: minst tre parter, varav minst två företag.
   • Demonstratorprojekt: minst tre parter, varav minst två företag.

   För alla projektformer gäller att minst ett svenskt företag ska ingå i projektgruppen. Med ”svenskt” företag avses ett svenskregistrerat aktiebolag eller ett utländskt företag som har filial eller driftställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. 

   Organisationer som inte har filial eller driftsställe i Sverige kan delta i projekt där de utgör en viktig del av projektets värdekedja. Motivera i ansökan hur organisationen bidrar till att utveckla en värdekedja som gynnar svensk industri och konkurrenskraft. Deltagandet i projektet är på samma villkor  som för andra parter med undantaget att man inte kan få bidrag från Vinnova för sina kostnader.

   Däremot räknas organisationens arbete in i projektets totala budget på samma sätt som för andra projektparter, vilket betyder att de är med och finansierar de minst 50 procent av projektets totala stödberättigade kostnader som inte finansieras av Vinnova.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till i denna utlysning ska ingå i någon av stödgrunderna:

   • Genomförbarhetsstudier (Genomförbarhetsstudie)
   • Industriell forskning (Innovationsprojekt)
   • Experimentell utveckling (Demonstratorprojekt)

   SIO Grafen arbetar med alla typer av 2D-material, inte enbart grafen. När vi i utlysningstexten skriver grafen omfattas även alla andra typer av 2D-material enligt definitionen i bilaga 2.

   Projektet ska koppla till något av SIO Grafens styrkeområden:

   • Bioteknik
   • Elektronik
   • Energi
   • Komposit
   • Tillverkning
   • Ytbeläggning

   Projektet ska utveckla tillämpningar av grafen och andra 2D-material som företagen i projektgruppen efterfrågar.

   Tillämpningarna ska bygga på utveckling av grafen eller andra 2D-material för att förbättra materialegenskaper eller funktioner:

   • Hos grafen eller annat 2D-material.
   • Hos ett kompositmaterial med grafen eller annat 2D-material.
   • I tillverkningsprocessen.
   • I funktioner hos produkt eller tillämpning.

   SIO Grafen finansierar inte projektförslag som bygger på att använda eller integrera en redan färdigutvecklad grafenprodukt i en tillämpning.

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer  som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genombidrag.

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • Bäras av den sökanden organisation. 
   • Vara hänförlig till projektet. 
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med sökandens vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed. 
   • Vara i enlighet med sökandens interna policy och riktlinje.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara separerad från sökandens övriga transaktioner.

   Observera att beroende på vilka aktiviteter som ingår i det aktuella projektet så kan olika stödgrunder bli aktuella. Maximal stödnivå per part kan därför variera.

   Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats

   Vinnovas allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader

  • SIO Grafen planerar ett utlysningstillfälle under 2024. Efter 2024 finns inga utlysningar planerade.

   Ni kan söka tre olika typer av projekt:

   • Genomförbarhetsstudie
   • Innovationsprojekt
   • Demonstratorprojekt

   Projektformerna stödjer olika faser i en idés utveckling mot färdig produkt, och har därför olika krav på teknikmognadsgrad, budgetram och längsta tid för genomförande.

   Beskrivning av figur 1 nedan:
   Den visar hur de olika projektformerna relaterar sig till TRL-skalan. ”Technology Readiness Level”, TRL, är en metod för att visa mognadsgraden hos en teknologi.

   TRL-skalan

   Genomförbarhetsstudie

   För att söka en genomförbarhetsstudie behövs:

   • Ett industriellt behov.
   • En idé på en innovativ lösning som möter det industriella behovet med materialutveckling kopplat till grafen eller annat 2D-material. Se definition i bilaga 2.
   • Ett behov av att reda ut tekniska, marknadsmässiga eller immaterialrättsliga förutsättningar.
   • Minst två parter, varav minst ett svenskt företag.
   • Ett företag i projektgruppen som avser att implementera projektets resultat i framtida verksamhet.

   Aktiviteter i projektet kan till exempel vara:

   • Att göra en fördjupad litteraturstudie.
   • Att göra experimentella eller teoretiska studier för att verifiera idén.
   • Att utreda marknadspotential eller patentlandskap.
   • Att utvärdera behov av förstärkning i värdekedjan för framtida aktiviteter.

   Förväntade resultat:

   • Projektets teknikmognad har lyfts till minst TRL 2.
   • Ni vet om konceptet har teknisk och marknadsmässig potential att vidareutvecklas, till exempel i en ny projektansökan.
   • Ni vet vilka frågor som behöver lösas.
   • Ni har en första idé om hur resultaten kan implementeras.
   • Ni vet vilka aktörer som behövs för att utveckla värdekedjan i ett nytt projekt.

   Maximalt bidrag är 300 000 kronor.
   Maximal projekttid är 9 månader.

   Innovationsprojekt

   För att söka ett innovationsprojekt behövs:

   • Ett industriellt behov.
   • En innovativ lösning på minst TRL 2 som möter det industriella behovet med grafen eller annat 2D-material. Se definition i bilaga 2.
   • Identifierade kunskapsluckor som kräver materialutveckling, konceptutveckling och testning innan konceptet kan gå vidare mot kommersialisering.
   • Minst tre parter längs en värdekedja, varav minst två företag.
   • Minst ett svenskt företag skall ingå i projektgruppen.
   • Ett företag i projektgruppen som avser att implementera projektets resultat i framtida verksamhet.

   Aktiviteter i projektet kan till exempel vara:

   • Att utveckla och karakterisera material.
   • Att simulera och att validera simuleringen.
   • Att ta fram koncept för test i labbmiljö.
   • Att utveckla tillverkningsprocesser.
   • Att validera konceptet i labbmiljö.

   Förväntade resultat:

   • Projektet har lyft TRL-nivån minst ett steg.
   • Ni vet vilken funktionalitet och industriell potential ert koncept har.
   • Ni har skapat kunskap utöver befintlig ”state-of-the art” om grafen eller
    andra 2D-material och deras tillämpningar.
   • Ni har en plan för hur resultaten kan implementeras.
   • Ni vet om nya aktörer behövs för att förstärka värdekedjan.

   Maximalt bidrag är 1 500 000 kronor.
   Maximal projekttid är 18 månader.


   Demonstratorprojekt

   För att söka ett demonstratorprojekt behövs:

   • Ett industriellt relevant koncept som ligger på minst TRL 3. Konceptet ska baseras på grafen eller något annat 2D-material. Se definition i bilaga 2.
   • Minst tre parter längs en värdekedja, varav minst två företag.
   • Minst ett svenskt företag skall ingå i projektgruppen.
   • Ett företag i projektgruppen som avser att implementera projektets resultat i framtida verksamhet.

   Aktiviteter i projektet kan till exempel vara:

   • Att ta fram en fysisk prototyp.
   • Att validera i labbmiljö eller simulerad miljö.
   • Att demonstratera i simulerad miljö eller verklig miljö.
   • Att utveckla nya koncept för tillverknings- och uppskalningsprocesser.

   Förväntade resultat:

   • Projektet har lyft TRL-nivån minst två steg.
   • Ni har validerat ert koncept i relevant miljö, det vill säga nått minst TRL 5.
   • Ni har tagit fram en fysisk demonstrator.
   • Ni har skapat kunskap utöver befintlig ”state-of-the art” om grafen eller andra 2D-material och deras tillämpningar.
   • Ni vet hur resultaten ska implementeras och kommuniceras.
   • Ni har värdekedjan på plats.

   Maximalt bidrag är 3 000 000 kronor.
   Maximal projekttid är 30 månader.

  • Utlysningens budget förväntas vara 10 miljoner kronor.

   Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Resterande finansiering ska komma från deltagande projektparters egenfinansiering.

   Observera att den högsta stödnivån per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart. Stödnivån för respektive projektpart begränsas för företag av reglerna för statligt stöd. Se avsnitt 4.

   Genomförbarhetsstudie
   Maximalt bidrag är 300 000 kronor per projekt.

   Innovationsprojekt
   Maximalt bidrag är 1 500 000 kronor per projekt.

   Demonstratorprojekt
   Maximalt bidrag är 3 000 000 kronor per projekt.

  • Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:

   • Projektparterna ska vara juridiska personer.
   • Koordinator ska vara en svenskregistrerad organisation.
   • Projektpart som söker bidrag ska endera vara svenskregistrerad eller ha filial eller driftställe i Sverige.
   • Projektgruppen ska bestå av minst ett svenskt företag.
   • Ansökan ska innehålla och följa alla obligatoriska mallar och bilagor enligt avsnitt 10.
   • Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

   Med ”svenskt” företag avses ett svenskregistrerat aktiebolag eller ett utländskt företag som har filial eller driftställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. När forskningsorganisationer deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet räknas de inte som företag i det här sammanhanget.

   För genomförbarhetsstudier gäller även:

   • Projektgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

   För innovationsprojekt och demonstratorprojekt gäller även:

   • Projektgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst två företag.
  • Projektförslaget bedöms utifrån följande kriterier:

   Potential
   • Att projektet är innovativt och bidrar till ny kunskap utöver ”state-of-the art” så som beskrivet i ansökan.
   • Att utveckling kopplat till grafen eller annat 2D-material ingår. Se bilaga 2.
   • Att projektets mål bidrar till SIO Grafens vision att Sverige ska vara ett av
    världens tio främsta länder på att utveckla och använda 2D-material industriellt. Se bilaga 2.
   • Att projektets resultat är av betydelse för svensk industris konkurrenskraft.
   • Att implementering av projektets resultat bidrar positivt till de globala målen i Agenda 2030.

   Aktörer
   • Att projektgruppens sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang är relevant för projektet.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   • Att projektet utvecklar eller stärker den svenska värdekedjan för grafen och andra 2D-material. Se bilaga 2.

   Genomförbarhet
   • Att vald projektform stämmer med TRL-nivån på den lösning som utvecklas i projektet.
   • Att projektplanens mål är tydliga och mätbara och att projektplanens aktiviteter är beskrivna med realism, trovärdighet och ändamålsenlighet i förhållande till målen.

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Intressentportalen. Se avsnitt 10.

   Ansökan bedöms av särskilt utsedda bedömare förordnande av Vinnova som ger en rekommendation till Vinnova.

   Vinnova fattar beslut om finansiering baserat på rekommendationen från de utsedda bedömarna och med beaktande av eventuellt yttrande avseende programportföljen av det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.

  • Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kan beviljas med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014. Bidrag kan även ges enligt förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.


   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. Anvisningar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

   Här hittar du aktuella villkor

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska under projektets löptid vara representerat av minst en projektpart vid Swedish Graphene Forum som anordnas inom SIO Grafen varje år.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


   Följande gäller även för relationen mellan projektet och programmet:

   • Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan projektsammanfattning även skickas till SIO Grafen till e-post: info@siografen.se
   • Vid projektstart kommer Projektsammanfattningen att publiceras på:
    siografen.se
   • Projekten ska bistå programkontoret SIO Grafen med exempel på tillämpningar och goda exempel som kan spridas öppet utan några restriktioner.
   • Efter projektavslut kommer den publika slutrapport som projektet skickar till Vinnova och som publiceras i Vinnovas projektdatabas ersätta den projektsammanfattning som publicerades vid projektets start på siografen.se.

   Projektsammanfattningar vid projektstart och projektavslut ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldig. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Se aktuella villkor på Vinnovas webbplats

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänster som nås via Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp följande bilagor:

   Projektbeskrivning
   • Projektbeskrivningen ska vara utformad enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida.
   • Beskrivningen får maximalt omfatta tio stående A4-sidor utöver förstasidan. Förstasidan omfattar ”Projekttitel”, ”Projektfakta” och ”Sammanfattning” i mallen.
   • Texten ska vara skriven på svenska eller engelska med tolv punkters svart text. Hänvisningar till information på webbsidor och liknande kommer inte att beaktas.
   • Ansökan ska omfatta alla delar, inklusive följa format och innehåll i tabellhuvuden.
   CV-bilaga
   • CV-bilagan ska vara utformad enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. Bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet.
   • Den ska innehålla minst ett CV från varje projektpart.


   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan p
   rojektsammanfattning även skickas till SIO Grafen via e-post till: info@siografen.se

   Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.

   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan låsa upp ansökan och göra ändringar fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

   Här hittar du mallar för bilagorna för denna utlysning inom SIO Grafen

  • Bilaga 1 – SIO Grafens vision och effektlogik

   SIO Grafen vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utveckla och använda grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

   imageohdlh.png


   Bilaga 2 – Definition av grafen och andra 2D-material

   I denna utlysning definieras grafen och andra 2D-material som:

   • Enlagersgrafen
   • Fålagersgrafen (FLG), det vill säga material som domineras av 2–10 atomlager av grafitisk kol i en tvådimensionell struktur (sp2-hybridiserad).
   • Grafenoxid, GO, eller reducerad grafenoxid, rGO, (innehållet domineras av 1–10 atomlager).
   • 2D-material (innehållet domineras av 1–10 atomlager) baserade på andra atomslag än kol såsom MoS2, WSe2, BN och så vidare.
   • Funktionaliserat material baserat på någon av ovanstående fyra kategorier.

   Däremot innefattas inte grafit (fler än 10 atomlager kol), kolnanorör och andra liknande strukturer, inte heller ytbeläggningar med diamant-liknande kol (DLC).

   Du är välkommen att kontakta SIO Grafens programkontor om du har frågor om grafen eller andra 2D-material till: info@siografen.se 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andrew Marais

  Utlysningsansvarig - Vinnova

  +46 8 473 30 90

  Elisabeth Sagström-Bäck

  SIO Grafens programchef

  +46 70 147 83 97

  Jon Wingborg

  Utlysningsstöd

  +46 70 436 07 04

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-01166

  Statistik för sidan