Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 - 2024

Ni kan söka det här erbjudandet antingen till den 5 mars eller till den 3 september. Erbjudandet stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  • Utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

   BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
   Mer information om programmet

   Samtliga BioInnovations insatser utgår från en övergripande mission att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och därmed bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

   Gränsöverskridande samverkan som skapar konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter eftersträvas. Stor vikt läggs vid företagens intresse och engagemang. Produkter och tjänster ska fylla ett tydligt marknadsbehov, baseras på resurseffektivitet och uppfylla relevanta miljömässiga krav.

   Med detta erbjudandet stödjer vi mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av nydanande och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet ska, och osäkerhetsfaktorn bör, vara högre än i mer traditionella projekt.

   Projektformen är inte avsedd att lösa ett mindre befintligt industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda en hypotes inför ett mer omfattande projekt.

   Utlysningen vänder sig i första hand till behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet, men hypotesprövningen ska då ske i samverkan med behovsägare.

   Ansökan och finansiering

   Utlysningen erbjuder två ansökningstillfällen per år och har en indikativ budget på 3,5 miljoner kronor per ansökningstillfälle. Bidrag beviljas med högst 500 000 kronor. Den sammanlagda finansieringen från företag ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag. Förväntad projekttid för ett projekt i denna utlysning är runt 6 månader.

   BioInnovation har gjort det strategiska valet att inte finansiera projekt som främst syftar till att utveckla djurfoder, livsmedel eller läkemedel, och inte heller projekt som främst jobbar med primär råvaruförsörjning som odling, skötsel och skörd av bioråvara.

   Utlysningen kommer att samla upp, bedöma och besluta inkomna ansökningar vid två tillfällen under utlysningens öppettid. Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se under viktiga datum längre upp på sidan. 

   Följande tider gäller för första bedömningstillfället:
   Sista ansökningsdag: 2024-03-05 kl. 14.00
   Senaste beslutsdatum: 2024-04-26
   Projektstart tidigast: 2024-04-29
   Projektstart senast: 2024-05-29

   Följande tider gäller för andra bedömningstillfället:
   Sista ansökningsdag: 2024-09-03 kl. 14.00
   Senaste beslutsdatum: 2024-10-18
   Projektstart tidigast: 2024-10-21
   Projektstart senast: 2024-11-01

  • Samtliga BioInnovations insatser utgår från en övergripande mission att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och därmed bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

   Gränsöverskridande samverkan som skapar konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter eftersträvas. Stor vikt läggs vid företagens intresse och engagemang. Produkter och tjänster ska fylla ett tydligt marknadsbehov, baseras på resurseffektivitet och uppfylla relevanta miljömässiga krav.

   Syftet med utlysningen

   Syftet med utlysningen är att stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

   Idén ska vara antingen:

   • tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential eller
   • kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

   Projektet ska ingå i och bidra till BioInnovations arbete med extern kommunikation, portföljanalys, resultatspridning och systematiskt lärande.

   BioInnovation vill med sina projekt skapa utveckling inom aspekterna teknik, marknad och hållbarhet inom utlysningens område. Med utlysningen vill BioInnovation få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Projekten förväntas bidra till en jämställd samhällsutveckling. Exempelvis genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, har inflytande över projektet och medverkar aktivt i dess genomförande. Aspekten ingår i bedömningen, se avsnitt 7.

   En annan jämställdhetsaspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”, men frågan ligger inte till grund för bedömning i denna utlysning.

   Tillgängliggöra resultat från forskning och innovation

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

   Aktörerna ska ha förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till målen för BioInnovation.

   Projektgruppen ska bestå av minst två projektparter varav minst en är företag. Varje part ska ha egen budget med egna kostnader, och inte bara finansiera annan parts kostnader. I projektgruppen ska finnas företag med verksamhet i Sverige.

   Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige.

   Kostnaderna i projektet ska i sådana fall vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. En organisation som inte är svensk kan dock vara projektpart som inte får bidrag. Se BioInnovations Ansökningsguide för mer information. 

   Det är en tydlig ambition från BioInnovation att fånga de konkreta möjligheter som olika behovsägare ser. Det kan röra sig om såväl tillverkare och leverantörer som användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

   I denna utlysning prioriteras ansökningar där projektledaren är anställd hos behovsägande företag.

   Många behovsägare kan ha svårt att avsätta tid till ansökningsarbete och det är därför naturligt att samarbete sker med forskningsutförare. Förväntningen är dock att kundbehov och marknadsvärde ska stå i fokus, inte framtagande och test av nya forskningsresultat. 

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Projekt i denna utlysning syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

   Med projektformen hypotesprövning Steg 1 avses nydanande, kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet ska, och osäkerhetsfaktorn bör, vara högre än i mer traditionella projekt.

   Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett olöst problem eller i ett identifierat behov. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt.

   Projektets aktiviteter ska ingå i någon av följande kategorier, enligt EU-kommissionens definitioner:

   • Industriell forskning
   • Experimentell utveckling

   Mer information om stödnivåer och definitioner för bidrag

   Denna utlysning är avsedd att vara bred på så många sätt som möjligt. Exempel på konkreta aktiviteter ges inte för att undvika att de uppfattas som avgränsningar.

   Denna utlysning finansierar inte inkrementell produkt- eller processutveckling eller kostnader för att söka patent. Kostnader relaterad till patentering av nya lösningar kopplade till projektet kan inte finansieras i denna utlysning. Att köpa patent eller patentlicenser är dock stödberättigande kostnader.

   BioInnovation har gjort det strategiska valet att inte finansiera projekt som främst syftar till att utveckla djurfoder, livsmedel eller läkemedel. De finansierar inte heller projekt som främst jobbar med primär råvaruförsörjning som odling, skötsel och skörd av bioråvara. 

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag. Se avsnitt 5 nedan för mer information. 

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • Bäras av sökande företag.
   • Vara hänförlig till projektet.
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och
    god redovisningssed.
   • Vara i enlighet med företagets interna policys och riktlinjer.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara separerad från företagets övriga transaktioner.

   Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats

   Se allmänna villkor för bidrag

  • Utlysningen erbjuder två ansökningstillfällen per år och har en indikativ budget på 3,5 miljoner kronor per ansökningstillfälle. Budget är också beroende på kvaliteten på inkomna projektansökningar.

   Bidrag beviljas med högst 500 000 kronor. Den sammanlagda finansieringen från företag ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag.

   Förväntad projekttid för ett projekt i denna utlysning är runt 6 månader.

   Notera att finansiering från parter som inte är företag får användas för att täcka kostnader i projektet, men räknas inte för att matcha Vinnovas bidrag.

   Vinnovas e-tjänst för ansökningar anger beräknad stödnivå för projektet, men i den beräkningen ingår även finansiering från eventuella parter som inte är företag. Det är alltid sökandes ansvar att kontrollera att endast den sammanlagda finansieringen från företag räcker för att matcha sökt Vinnovabidrag. Ta gärna kontakt med kontaktperson på Vinnova för att stämma av innan ansökan skickas in, så kan oavsiktliga misstag lätt undvikas.

   Företag ska vara aktiebolag eller ekonomiska föreningar som bedriver egen aktiv näringsverksamhet. Till kategorin företag räknas i detta sammanhang även privata stiftelser. Bolagiserade forskningsinstitut, universitets och högskolors holdingbolag, inkubatorer och liknande, är i detta sammanhang undantagna från kategorin företag.

   Vinnovas bidrag beviljas per part. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Hur stort bidrag som kan beviljas per part beror när det gäller företag bland annat på typ av aktivitet och på företagets storlek.

   Läs mer om stödnivåer, definitioner och villkor

   För universitet, högskolor och forskningsinstitut som inte bedriver ekonomisk verksamhet beviljas bidrag inte som statsstöd utan i enlighet med förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem. 

  • Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:

   • Projektledaren ska vara anställd hos en av projektparterna.
   • Projektgruppen ska bestå av minst två projektparter varav minst en är företag.
   • Den sammanlagda finansieringen från företag ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag till projektet.
   • I projektgruppen ska finnas företag med verksamhet i Sverige, enligt definitionen i avsnitt 3.
   • Projektparterna ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor enligt avsnitt 9.

   Ansökningar som inte uppfyller samtliga dessa krav kommer att avslås.

  • Vad bedöms?

   Beslut om finansiering tas baserat på en samlad, viktad bedömning av projektet med avseende på potential, genomförbarhet och aktörer utifrån följande kriterier.

   För Hypotesprövningsprojekt kommer Potential att väga tyngst i bedömningen.

   Potential
   • Projektet har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.
   • Projektet har potential att tydligt bidra till utlysningens syfte enligt avsnitt 2.
   • Projektet gör en tydlig förflyttning i minst en av aspekterna Technology Readiness Level (TRL), Market Readiness level (MRL) och Sustainability Readiness Level (SRL). Se BioInnovations Ansökningsguide för mer information. 

   Genomförbarhet
   • Projektets startpunkt i TRL, MRL eller SRL är tydligt beskriven.
   • Hur planerad förflyttning i TRL-, MRL- eller SRL ska genomföras är
    tydligt beskrivet.
   • Projektets aktiviteter är tydligt beskrivna och motiverade.
   • Projektplanen är realistisk i relation till budget och mål.
   • Planerade aktiviteter bidrar till att förväntade resultat uppnås.
   • Projektplanen redogör för relevanta arbetssätt för att hantera jämställdhet i projektet. 

   Stöd för arbete med jämställdhet och genusaspekter i projektet finns här


   Aktörer
   • Individer i projektet har förmåga och trovärdighet för projektets genomförande.
   • Behovsägare har en kravställande roll.
   • Konsortiet representerar relevanta delar av värdekedjan som projektet adresserar, och parterna kompletterar varandra väl.
   • Projektteamets nyckelpersoner är väl sammansatt med avseende på könsfördelning samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. En jämställd fördelning anses vara uppnådd när könsfördelningen samt fördelningen av makt och inflytande i form av arbetsinsatser och roller befinner sig inom spannet 40 till 60 procent.

   Vid i övrigt lika bedömning kommer förslag med behovsägare som projektledare att prioriteras.

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar som kommit in vid varje bedömningstillfälle, och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas e-tjänst för ansökningar. Se avsnitt 9 för mer information. 

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut så här:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänst för ansökningar.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas i förhållande till bedömningskriterierna av externa och av Vinnova förordnade bedömare. Detta resulterar i en rekommendation till finansiering.
   3. Beslut fattas av Vinnova och meddelas till sökande, och ledningen för BioInnovation informeras om utfallet.
  • Vinnovas beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag till projektparter som bedriver ekonomisk verksamhet kommer att beviljas med stöd av kommissionens EU-förordning nr 651/2014. Artikel 25 – Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt med avseende på kategorierna industriell forskning och experimentell utveckling.

   Se mer information om högsta tillåtna stödnivå inom denna förordning

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   För universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra som inte bedriver ekonomisk verksamhet beviljas bidrag i enlighet med förordningen 2009:1101, med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se Vinnovas allmänna villkor

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektledaren ska vara anställd hos en av projektparterna.
   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Med offentliggörande avses exempelvis publicering oavsett medium och muntliga presentationer.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten skickas till BioInnovation via e-post: info@bioinnovation.se
    Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. En mall för detta finns på BioInnovations hemsida.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   BioInnovations Ansökningsguide syftar till att definiera vissa centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare. Den ger även förslag på verktyg för beskrivning av ansökningens ambition rörande teknologi, marknad och hållbarhet. Läs den noga för att skapa en så relevant ansökan som möjligt.

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar. Där finns även mallar för bilagorna som ni behöver inkludera. 

   Dessa bilagor är obligatoriska för utlysningen:

   • Projektbeskrivning enligt mall
    Max 5 sidor inklusive eventuella referenser.
    Texten ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • CV-bilaga enligt mall
    Den ska inkludera projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För varje person används max 1 A4 enligt mall.

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan Projektreferat enligt mall skickas till BioInnovation via e-post: info@bioinnovation.se

   Mall för projektreferatet finns på utlysningens webbsida. Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. BioInnovation behöver dessa uppgifter för projektuppföljning och statistik. Det är anledningen till att projektreferatet efterfrågas.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-01825

  Statistik för sidan