Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Undersök möjligheterna för samarbete med Israel inom AI eller Cybersäkerhet

Stängde den 25 november 2021 kl 14:00

Att inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Denna satsning är till för er som vill ta det första steget på vägen. Har du träffat en potentiell samarbetspartner i Israel som du vill lära känna bättre? Då kan du söka finansiering för en förstudie med det långsiktiga målet att främja innovationsprojekt mellan aktörer inom AI och cybersäkerhet i både Sverige och Israel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudie där ni undersöker möjligheterna för ett vidare samarbete mellan aktörer i Sverige och Israel och som främjar innovationer inom AI och cybersäkerhet.

Vem kan söka?

Koordinator för projektet måste vara ett SME (Små och medelstora företag). Medsökande får var akademi, forskningsorganisationer, företag, offentlig sektor. Minst en och max tre parter kan delta.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan söka upp till 100 000 kronor för projekt som inleds omgående. Stödnivån är maximalt 70 procent.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Vinnova har i uppdrag från regeringen att utgöra en brygga mellan det svenska och israeliska innovationssystemet och skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Av särskild vikt är att stärka banden mellan innovativa företag i Sverige och Israel.

   Att skapa kontakter och inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Det är dessutom viktigt att hitta rätt partner vilket kan kännas svårt när det gäller internationella samarbeten på nya marknader. Syftet med denna satsning är att stötta dig som vill ta det första steget på vägen. Har du träffat en potentiell samarbetspartner i Israel som du vill lära känna bättre? Då kan du söka finansiering för en genomförbarhetsstudie. Det långsiktiga målet för satsningen är att etablera innovationssamarbeten mellan aktörer i Sverige och Israel och skapa framdrift inom områdena AI eller cybersäkerhet.

   Satsningen riktar sig till aktörer med innovativa lösningar inom AI eller cybersäkerhet. Dessa områden är av allt större vikt i vår digitala och globala framtid. Sverige och Israel har båda ambitionen att bli världsledande. Att ta lärdom och hitta inspiration i samarbeten som leder till gemensamma innovationsprojekt gagnar inte bara enskilda parter utan områdena och länderna som helhet.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

  • Satsningen riktar sig till aktörer som vill utreda förutsättningar för samarbete med en israelisk partner eller ett konsortium av aktörer. Båda sidorna ska ha ett intresse av satsningen. En grundläggande princip i arbetet är att samverkan skall vara värdeskapande för både Sverige och Israel.

   Koordinator för projektet måste vara ett SMF (Små och medelstora företag). Medsökande får var akademi, forskningsorganisationer, företag och offentlig sektor. Max tre parter kan delta.

   En avsiktsförklaring från den israeliska aktören, dvs den potentiella samarbetspartnern, ska bifogas ansökan. Det bör tydligt framgår vilken organisation det gäller, att intresse för att utreda samarbete finns, områden för potentiellt samarbete samt kontaktperson.

   Den israeliska parten kan ej söka finansiering i denna utlysning.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Vinnova finansierar en genomförbarhetsstudie för att utreda förutsättningar för samarbete med en potentiell partner.

   Genomförbarhetsstudie definieras som: Utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång. Detta avser studier inför projekt som rör grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling.

   Studien kan till exempel inkludera resa för att mötas fysiskt, marknadsstudie, eller utredning av andra legala, affärsmässiga eller praktiska förutsättningar som krävs för att kunna initiera ett samarbete med en partner i Israel inom AI eller cybersäkerhet.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Bidrag ges enligt 9 § i Vinnovas förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Projektets aktiviteter ska utgöra genomförbarhetsstudie

   Parter som bedriver icke ekonomisk verksamhet beviljas icke statsstöd i enlighet med förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader
   • Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under den tid som de används för projektet
   • Kostnader för konsulter och licenser m.m.
   • Övriga direkta kostnader
   • Indirekta kostnader
  • Genomförbarhetsstudier beviljas bidrag med maximalt 100 000 kronor på projektnivå. Projekt inleds omgående vid eventuellt beviljande och varar högst ett år. Bidrag kommer högst att uppgå till 70 % av de stödberättigande kostnaderna.

   Varje enskild projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   Nedan följer en sammanställning av högsta tillåtna stödnivåer beroende av företagsstorlek. Stödnivåerna avser maximalt tillåtet stöd för stödberättigande kostnader, per bidragsmottagare, i procent.

   • Stora företag : 50 %.
   • Mellanstora företag : 60 %
   • Små företag : 70 %

   Icke-ekonomisk verksamhet omfattas inte av statsstödsreglerna, och bidrag kan ges med upp till 100% av stödberättigande kostnader (”icke-stadsstöd”).

   • Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som Vinnova tillhandahåller på utlysningens webbsida och får inte överstiga 5 stående A4-sidor med typsnitt Times New Roman, 12 punkters storlek.
   • CV ska vara skriven i den mall som Vinnova tillhandahåller på utlysningens webbsida och får maximalt vara 1 stående A4-sida per nyckelperson. Det finns ingen begränsning i antal CV som får bifogas per projekt.
   • Inget material utöver de obligatoriska bilagorna får inkluderas.
  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Ansökan har inkommit senast den 25 november kl.14:00
   • Ansökan ska vara skriven på svenska och/eller engelska.
   • Bifogat ansökan ska finnas en avsiktsförklaring från den tilltänkta israeliska samarbetspartnern där det tydligt framgår vilken organisation det gäller, att intresse för att utreda samarbete finns, områden för potentiellt samarbete samt kontaktperson. Formatet är fritt.
   • Projektpart (en eller flera) ska vara juridiska personer. Bolag ska vara aktiva och ha organisationsnummer när ansökan skickas in.
  • Vad bedömer vi?

   Bedömningen av ansökan sker i konkurrens utifrån hur väl ansökan uppfyller utlysningens syfte genom kriterierna potential, aktörer och genomförande.

   Potential

   • Koppling till utlysningens syfte och mål
   • Genomförbarhetsstudiens potential att leda till ett faktiskt innovationssamarbete mellan Sverige och Israel
   • Innovationshöjden i det potentiella samarbetets långsiktiga mål och dess potential att bidra till framdrift inom AI eller cybersäkerhet

   Aktörer

   • De svenska aktörernas förmåga och engagemang att driva genomförbarhetsstudien inom given tidsram
   • Den israeliska aktörens engagemang och avsikt att samarbeta
   • Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

   Genomförbarhet

   • Trovärdigheten i genomförandeplanen
   • Möjligheter och planer på framtida finansieringsmöjligheter tex via EU, annan nationell finansiering eller privata alternativ
   • Hur väl hållbarhetsaspekter och jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen

   Hur bedömer vi?

   • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en sammansatt grupp av Vinnova särskilt utsedda bedömare
   • Ansökningarna bedöms i konkurrens utifrån hur väl ansökan uppfyller utlysningens syfte genom kriterierna potential, aktörer och genomförande
   • Vinnova fattar beslut och kommunicerar detta till sökande senast 2 december
  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER) (genomförbarhetsstudie). Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   Startrapporten måste skickas in senast 10 december 2021.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   15 okt 2021

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Joanna Boquist

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 24

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-03619

  Statistik för sidan
  Skriv ut