Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Globalstars, samarbete med Taiwan

Inom Eurekas GlobalStars-program genomför de deltagande finansiärerna DoIT, BusinessFinland, FFG, NRC-CNRC, RVO och VINNOVA en gemensam utlysning. Deltagarna uppmuntras att inkomma med gemensamma projektförslag inom forskning och utveckling av innovativa produkter och tillämpningar med stor marknadspotential med fokusområden High Tech och hållbarhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

FoU-projekt inom högteknologi med fokus på halvledare, fotonik, integrerade kretsar eller telekommunikation 6G. FoU-projekt inom hållbarhet, med fokus på mobilitet eller cirkulär ekonomi. Projekten ska resultera i innovativa lösningar för marknaden.

Vem kan söka?

Varje projektkonsortium måste omfatta minst två organisationer som är oberoende av varandra, en från Taiwan och en från Sverige. Multilaterala projekt med deltagare från Taiwan, Sverige och något/några av de listade deltagarländerna är också möjligt

Hur mycket kan ni söka?

SMF kan söka upp till 50 %, stora företag upp till 30 % samt universitet och forskningsinstitut upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Den maximala finansieringen (bidraget) per projekt till de svenska projektdeltagarna är 2,5 MSEK.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Eureka är en mellanstatlig organisation för marknadsdriven industriell forskning och utveckling. Det är ett decentraliserat nätverk av deltagarländer som samordnar nationell finansiering av internationell forskning, utveckling och innovation, för ökad produktivitet och konkurrenskraft i deltagarländerna. Eureka har varit en drivande kraft för innovation i Europa i över 35 år.

   Inom Eurekas GlobalStars program, baserat på ömsesidigt samtycke, lanserar de deltagande nationella finansiärerna DoIT, Business Finland, FFG, NRC-CNRC, RVO och VINNOVA en gemensam utlysning. Sökande företag, universitet och forskningsorganisationer bjuds in att lämna in gemensamma ansökningar med fokus på forskning och utveckling av innovativa produkter och applikationer med hög marknadspotential.

   Läs gärna utlysningsbeskrivningen också på engelska på Eurekas hemsida

  • I denna utlysning välkomnar vi internationella projektkonsortier att inkomma med FoU-projektansökningar av hög kvalitet inom ramen för utlysningens tematiska områden.

   De deltagande nationella finansiärerna vill se ansökningar inom följande områden:

   Högteknologiska lösningar såsom (men inte begränsat till):

   • Halvledare och fotonik (integrerade kretsar)
   • Digital hälsa eller bioteknik
   • Telekommunikation (5G, 6G)
   • Avancerad tillverkning

   Hållbarhet såsom (men inte begränsat till):

   • Mobilitet
   • Cirkulär ekonomi, användande av infångad koldioxid och industriell cirkulär produktion.

   Vi välkomnar samverkansprojekt inom forskning och innovation, som adresserar utmaningar inom dessa områden och resulterar i innovativa och marknadsmässiga lösningar.

  • Projektparterna måste uppfylla följande kvalifikationer:

   • Din projektidé ska representera internationellt samarbete i form av ett specifikt projekt.
   • Ditt konsortium ska inkludera minst två oberoende juridiska personer från minst ett Eureka-land och ett specificerat Globalstars-land eller -region.
   • Konsortiet bör omfatta minst två organisationer som är oberoende av varandra, ett vinstdrivande företag från Taiwan och ett vinstdrivande företag från en av de deltagande Eureka-medlemsländerna.
   • Projektet ska vara inriktat på forskning eller utveckling av en innovativ produkt, process eller tjänst med kommersialisering som mål.
   • Produkten, processen eller tjänsten måste vara innovativ och innebära en teknisk risk och utmaning för alla involverade projektparter.
   • Projektet ska gynna alla deltagande projektparter.
   • Ingen enskild projektdeltagare eller deltagarland kan stå för mer än 70 procent av de totala stödberättigande kostnaderna i ett gemensamt projekt.
   • Projektet ska kunna visa att det skapas uppenbara fördelar och mervärde som ett resultat av det tekniska samarbetet mellan projektdeltagarna. Exempelvis ökad kunskap, kommersiella möjligheter, tillgång till FoU-infrastruktur med mera. 
   • Ett undertecknat konsortieavtal krävs innan projektstart. Avtalet bör bland annat omfatta ägande och användning av projektresultat och know-how, samt reglering av immateriella rättigheter.
   • Projektets löptid får inte överstiga 36 månader.
   • Projektet ska ha ett civilt syfte.

   Varje projektpart vars FoU-samarbetsprojekt överensstämmer med de ovanstående kriterierna kan ansöka till denna utlysning enligt sitt nationella regelverk för FoU-finansiering med gällande lagar, regler, förordningar och processer och i den mån nationell budget finns tillgänglig. Varje projektpart finansieras av sin nationella finansiär och nationella projektmedel får inte överföras från ett land till ett annat inom det internationella Eureka projektet. Mängden tillgängliga projektmedel för varje projektpart framgår av de nationella finansieringsreglerna i deltagarländerna för utlysningen. Se under avsnitt 4 ansökan, steg 4 finansieringsbeslut.

   Projektparterna rekommenderas starkt att kontakta sin nationella finansiär, för att kontrollera att projektet uppfyller alla formella krav för att kunna få nationell finansiering, innan de skickar in ansökan.

   Projektparter från andra Eureka-medlemsländer än deltagarländerna i denna utlysning eller parter från länder utanför Eureka, kan också delta men de kommer inte att finansieras av de deltagande nationella finansiärerna i denna utlysning. Dessa projektparter måste själva säkra sin finansiering inom tidsramarna för utlysningen.

  • Ansöknings och bedömningsprocessen

   Steg 1 – Eureka ansökan

   Samtliga projektparter i det internationella projektkonsortiet ska fylla i det gemensamma ansökningsformuläret för Eureka projekt online. 
   Fyll i före deadline den 21 maj 2024, klockan 17:00 CST (före klockan 1:00 CEST, europeisk sommartid, den 21 maj 2024). Blanketten måste fyllas i på engelska.

   Projektkonsortiet rekommenderas starkt att registrera sig på Eureka SmartSimple ansökningsplattform i god tid och läsa igenom ansökningsformulär och guidelines för Eureka SmartSimple noggrant. Det är viktigt att följa riktlinjerna och fylla i alla nödvändiga delar av ansökningsformuläret. Guidelines för SmartSimple plattformen återfinns under rubriken:  “Access Platform Guidelines”.

   Ansökningsprocessen på SmartSimple i korthet:

   • Projektkoordinatorn i det internationella konsortiet fyller i ett ansökningsformulär per konsortium, på engelska, och bjuder sedan in övriga projektparter att fylla i partnerformulär (partner forms).
   • Ladda upp ett GANTT-diagram för projektplanen (ett per konsortium) och undertecknade och ifyllda Co-signature formulär för varje projektpart.

   Steg 2: Nationell bidragsansökan

   Utöver ansökan till Eureka, måste alla projektparter skicka in en nationell bidragsansökan till sina respektive nationella finansiärer i utlysningen, om så krävs. Se nationella anvisningar i denna utlysningstext. Sista datum för nationell ansökan kan skilja sig åt mellan deltagarländerna i utlysningen. Se nedan för detaljerad information från varje nationell finansiär.

   • Sökande i Taiwan
    Ska lämna in nationell ansökan till DoIT före den 21 maj 2024, klockan 17.00 CST (klockan 11.00 CEST den 21 maj 2024).
   • Sökande i Finland
    Ska lämna in sin nationella ansökan till Business Finland. De sökande ska kontakta utlysningens kontaktpersoner på Business Finland för detaljerad rådgivning, inklusive tidtabeller för de nationella ansökningarna, senast två veckor före utlysningens sista dag. Vi rekommenderar starkt att de sökande kontaktar Business Finland så tidigt i ansökningsprocessen som möjligt.
   • Sökande i Österrike
    Ska lämna in sin ansökan på FFG:s eCall-portal före den 23 maj 2024, klockan17:00 CE(S)T.
   • Sökande i Kanada
    Ska lämna in sin ansökan till: IRAP.International.PARI@nrc-cnrc.gc.ca före den 21 maj 2024 före klockan 17:00 EDT.
   • Sökande i Nederländerna
    Ska lämna in sin ansökan på e-loket före den 28 maj 2024, klockan 17:00 CE(S)T.
   • Sökande i Sverige
    Ska lämna in sin ansökan via Vinnovas webbsida i den nationella utlysningen som öppnar den 20 november 2023 före den 30 maj 2024, klockan 14:00 CE(S)T.

   Steg 3: Bedömning

   Alla ansökningar granskas enligt utlysningens formella krav innan de går vidare till nationella bedömningsprocesser i deltagarländerna med nationella bedömningskriterier.

   Godkända projekt nomineras för Eureka-label, en kvalitetsstämpel. Efter att en gemensam resultatlista tagits fram över godkända och icke godkända projekt, informeras de sökande om resultatet.

   Steg 4: Finansieringsbeslut

   Finansiering kommer endast att ges till godkända projekt med Eureka-label, som utvärderats positivt av samtliga berörda deltagarländer och med hänsyn till den gemensamma rankningslistan. Finansiering av projektparter är beroende av budgettillgång och finansieringsvillkor som fastställs av varje finansiär. De högst rankade projekten erhåller finansiering först och sedan går man vidare längs rankinglistan tills nationella budgetar är uttömda.

   • DoIT
    Ansökan måste lämnas in av ett taiwanesiskt företag. DoIT finansierar inte universitet och forskningsorganisationer. Däremot är universitet och forskningsorganisationer välkomna som underleverantörer till taiwanesiska företag eller att delta med egen budget. Företag kan ansöka om bidragsfinansiering på upp till 50 procent av projektkostnaderna beroende på projektets industriella potential (impact) i enlighet med A+programmet.
   • Business Finland
    Företag kan söka bidrag för forskningsprojekt eller lånemedel för utvecklings- och pilotprojekt. Ett bidrag kan täcka upp till 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för små och medelstora företag och 40 procent för stora och medelstora företag. Ett lån kan täcka upp till 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, i vissa fall 70 procent. Offentliga forskningsorganisationer kan få upp till 80 procent finansiering, särskilda nationella regler för finansiering av co-innovation projekt gäller. Det finns ingen specifik beloppsgräns i Euro för projektens storlek.
   • FFG 
    Det finns en dedikerad budget på 1 miljon euro för denna utlysning. Finansiering i Österrike tillhandahålls endast för ett år i taget. Därför måste uppföljande bidragsansökningar lämnas in årligen för en maximal projekttid på upp till 3 år. Finansieringen från FFG är bidrag:
    - Maximalt 60 procent för små företag.
    - Maximalt 50 procent för medelstora företag. 
    - Maximalt 40 procent för stora företag.
    Finansieringsbeslut för nationella ansökningar som lämnas in fram till den 23 maj 2024, klockan 17:00 CET kommer att publiceras efter det rådgivande rådets möte (“Beiratssitzung”) den 5 september 2024.
   • NCR-CNRC 
    I Kanada genomförs denna utlysning av National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP). NRC IRAP ansvarar för den nationella ansökningsprocessen och nationella finansieringsbeslut.
    Stödberättigade kanadensiska små och medelstora företag kan få upp till 50 procent ersättning av godkända projektkostnader upp till ett maximalt finansieringsbelopp på $500,000 CAD.
    Andra kanadensiska organisationer som forskningsinstitut, universitet, forskning- och teknikföretagen, stora företag kan också delta med egen finansiering eller som underleverantör.  
    Läs mer på: Support for technology innovation - National Research Council Canada.
   • RVO
    Företag och forskningsinstitut i Nederländerna kan ansöka om bidragsfinansiering på upp till 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, beroende på typ av organisation och typ av verksamhet. Maximal finansiering är 350 000 EUR per projekt.
   • VINNOVA
    Svenska projektdeltagare kan ansöka om bidragsfinansiering enligt Vinnovas allmänna villkor för bidrag: SMF upp till 50 procent av stödberättigande kostnader, stora företag upp till 30 procent av stödberättigande kostnader och universitet och forskningsinstitut upp till 100 procent av stödberättigande kostnader. Maximalt bidrag per projekt till svenska projektdeltagare är 2.5 miljoner SEK.Se Vinnovas allmänna villkor

   Om det inte finns någon tillgänglig budget för din organisation i ditt land och du vill delta i ett projektkonsortium, kontakta din nationella finansiär för att se om det finns andra finansieringsmöjligheter eller prata med dem om egenfinansiering. Se kontaktuppgifter för respektive land i slutet av denna utlysningstext.

  • Ansökningarna kommer att bedömas av de deltagande nationella finansiärerna i utlysningen. Grunden för bedömningsprocessen är Eurekas formella krav samt de nationella finansiärernas formella krav och nationella bedömningar av inkomna Eureka ansökningar och i förekommande fall, nationella bidragsansökningar.

   I ett multilateralt konsensusmöte med alla medverkande nationella finansiärer, kommer de projekt väljas ut som gemensamt kan godkännas och beviljas bidrag baserat på bedömarnas poäng och Eureka nätverkets gemensamma regler för projektutvärdering. Efter att en gemensam lista över finansierade och icke-finansierade projekt har tagits fram, kommer de nationella finansiärerna och EUREKA att informera de sökande om resultaten.

   Projektansökan kommer att granskas enligt utvärderingsmetodiken för nätverksprojekt. Se Annex A i slutet och den engelska utlysningstexten för en detaljerad beskrivning. 

  • Finansiering kommer endast att ges till godkända projekt som är positivt utvärderade av berörda nationella finansiärer. Finansiering av projektparter är beroende av tillgängliga nationella budgetar samt finansieringsvillkor som fastställs av varje nationell finansiär.

   Immateriella rättigheter som uppkommer till följd av aktiviteter i samarbetsprojekt i denna utlysning, kommer att regleras i ett konsortieavtal i enlighet med de relevanta lagar som gäller för projektpartnerna.

   Ett undertecknat konsortieavtal, som reglerar projektets utförande samt kommersialisering av projektresultaten, är obligatoriskt för beviljade projekt och måste skickas till berörda nationella finansiärer senast 6 månader efter att resultaten av bedömningsprocessen har kommunicerats. Projektstart kan inte ske innan konsortialavtalet har undertecknats.

   De nationella finansiärerna nedan kommer att bevilja finansiering till de utvalda projekten. Stödet kommer att ges till varje projektpart av dess nationella finansiär, i enlighet med gällande lagar, regler, förordningar och processer, och under förutsättning att budget finns tillgänglig på nationell nivå.

  • Kontaktuppgifter för deltagande nationella finansiärer

   DoIT

   Ms Iris Hsieh
   SME NCP Taiwan (arbetsplats ITRI)
   E-post: irishsieh@itri.org.tw
   Tel: +886 3 5917769

   Mr Mario Chen
   SME NCP Taiwan (arbetsplats ITRI)
   E-post: mario.chen@itri.org.tw
   Tel: +886 3 5914979

   BusinessFinland

   Ms Hanna Rinta-Erkkilä
   NPC Eureka för Finland
   E-post: hanna.rinta-erkkila@businessfinland.fi
   Tel: +358 40 751 4278

   FFG

   Mr Michael Walch
   NPC Eureka för Österrike
   E-post: Michael.walch@ffg.at
   Tel: +43 57755-4901

   NRC-CNRC

   Mr Wei Ning
   Kanada – Taiwan CfP programansvarig
   E-post: wei.ning@nrc-cnrc.gc.ca
   Tel: +1 604 812 1971

   RVO

   Mr Arnold Meijer
   NPC Eureka för Nederländerna, GlobalStars koordinator
   E-post: Arnold.meijer@rvo.nl
   Tel: +31 6 4627 3471

   VINNOVA

   Mr Peter Lindberg
   NPC Eureka för Sverige
   E-post: peter.lindberg@vinnova.se
   Tel: +46 (0)8 473 31 93

  • DoIT

   Utöver den centralt inskickade Eureka ansökan ska taiwanesiska sökande lämna in nationella ansökningshandlingar till DoIT före 21 maj 2024, 17:00 CST (11:00 CEST den 21 maj 2024). De sökande (endast företag) i Eureka projekt är berättigade att ansöka om finansiering under A+ Industrial Innovation R&D-programmet ("A+-programmet"). Ansökan ska innehålla en kort sammanfattande text samt detaljerad projekt- och budgetplan som efterfrågas i A+-programmet.

   DoIT finansierar inte universitet och forskningsorganisationer. Ansökan måste lämnas in av ett taiwanesiskt företag. Däremot är universitet och forskningsorganisationer välkomna som underleverantörer till taiwanesiska företag eller att delta med egen budget.

   Företag kan ansöka om bidragsfinansiering på upp till 50 % av projektkostnaderna beroende på projektets industriella potential i enlighet med A+-programmet. DoIT:s budget är tillgänglig för godkända projekt.

   Innan ansökningsformulären skickas in, rekommenderas de sökande att ta kontakt med DoIT för en förkontroll av projektidéer och behörighet att ansöka.

   Se mer information – endast på kinesiska.

   BusinessFinland

   Business Finlands allmänna behörighetskriterier och regler för finansiering gäller för denna utlysning. Olika regler gäller för små och medelstora företag, medelstora företag (stora företag med omsättning < 300 M€), stora företag och forskningsorganisationer. Effekten av det internationella samarbetet bör vara tydlig och de deltagande företagen bör ha en trovärdig internationaliseringsplan och affärsmål inklusive exportmål. Om offentliga forskningsorganisationer är involverade i ett Co-innovation-projekt måste också minst tre företag delta, varav minst två ansöker om finansiering från Business Finland. Co-Research är särskilt lämplig även för denna utlysning, då forskning har visat på betydande ny affärspotential.

   Sökandena kommer att informeras i detalj om tillämpliga regler av Business Finlands kontaktpersoner innan Eureka-ansökan lämnas in.

   Finansieringen från Business Finland är avsedd för utmanande och innovativa forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. 
   Se mer information om stödberättigande kostnader och finansiering  

   FFG

   Alla företag som är registrerade i Österrike är berättigade till finansiering. Universitet och forskningsorganisationer kan endast finansieras som underleverantörer.

   Utöver Eureka-ansökan måste österrikiska deltagare skicka in en separat nationell ansökan till FFG General Programs ("Basisprogramm") via eCall på FFG:s webbsida. Den nationella ansökan ska innehålla Eureka projektansökan och nationell ansökan. Utvärderingen av den nationella ansökan görs av interna experter.

   Projektet måste uppfylla de nationella kriterierna ("Basisprogramm Leitfaden").
   Detaljerad information om nationella regler och procedurer

   Innan ansökan lämnas in är det viktigt att kontakta Eureka NPC på FFG.

   NRC-CNRC

   Kanadensiska sökande måste registrera sig hos NRC IRAP senast den 19 februari 2024 på ”NRC IRAP International  Opportunities webpage”, så att vi kan säkerställa de grundläggande NRC IRAP kraven och skicka ett formulär för intresseanmälan (EOI).

   • Fyll i och skicka in EOI-formuläret till NRC IRAP senast den 4 mars 2024. Vi rekommenderar starkt de kanadensiska sökande att slutföra EOI fasen så tidigt som möjligt. NRC IRAP ska kunna bekräfta företagets potentiella berättigande till finansiering innan ansökan skrivs.
   • Endast kvalificerade sökande kommer att bjudas in att lämna in ett Eureka-projektförslag tillsammans med sina projektpartner. Kvalificerade kanadensiska sökande kommer att förses med ytterligare mallar och kommer att behöva lämna in den nödvändiga och styrkande dokumentationen (NRC IRAP kanadensisk bilaga och utkast till konsortialavtal) tillsammans med Eureka-projektansökan.

   NRC IRAP har ytterligare kriterier för att kanadensiska organisationer ska vara berättigade till finansiering, bland annat:

   • Din organisation måste vara ett litet och medelstort företag i Kanada, ett aktiebolag (incoperated) och vinstdrivande.
   • Din organisation måste ha högst 500 heltidsanställda.
   • Du måste ha som mål att växa och generera vinster genom utveckling och kommersialisering av innovativa, teknikdrivna nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer i Kanada
   • Kanadensiska små och medelstora företag som ansöker måste vara berättigade till finansiering som NRC IRAP-kunder innan de kan vara berättigade till finansiering genom denna ansökningsomgång.
    För mer information, kontakta NRC IRAP på 1-877-994-4727.

   RVO

   Inom programmet som finansieras av RVO är endast FoU-kostnader berättigade för finansiering.

   Företag och forskningsinstitut kan ansöka om bidrag med upp till 50 procent beroende på typ av organisation och typ av verksamhet:

   • Stora företag: 35 procent för forskningsverksamhet, 25 procent för utvecklingsverksamhet
   • Små och medelstora företag: 45 procent för forskningsverksamhet, 35 procent för utvecklingsverksamhet
   • Universitet eller forskningsorganisationer: 50 procent för forskningsverksamhet, 25 procent för utvecklingsverksamhet. 

   Den maximala finansieringen (bidrag) per projekt är 350,000 Euro. Den totala budgeten hos RVO för denna utlysning är cirka 1 miljon Euro.

   Utöver den centralt inlämnade Eureka ansökan, måste projektpartners från Nederländerna lämna in en nationell finansieringsansökan till RVO, inklusive en detaljerad projektplan och budget. Ansökan måste lämnas in av ett nederländskt företag med vinstsyfte. Andra nederländska organisationer kan gå med som projektpartners i den nederländska ansökan. Deadline för ansökan är 28 maj 2024, klockan 17:00 CE(S)T. RVO bjuder in partners för en förkontroll av deras projektidéer.

   Se mer information

   VINNOVA

   Vinnovas nationella utlysning riktar sig till företag, universitet, forskningsinstitut eller andra  aktörer i Sverige som vill samarbeta med organisationer i Taiwan och de deltagande Eureka-länderna. En deltagare som söker bidrag ska vara en svensk juridisk person. Med en svensk juridisk person likställs i detta avseende en utländsk organisation med filial eller etablering i Sverige.

   Svenska deltagare kan söka bidrag enligt Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoret om projektavtal i § 1.4, Allmänna villkor anses uppfyllt när ett konsortieavtal tecknats av samtliga parter i det internationella konsortiet. Den svenska koordinatorn ska bekräfta till Vinnova att avtalet har undertecknats av samtliga parter.

   Reglerna om statligt stöd gäller organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Bidrag kommer beviljas med stöd av 9 § förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (GBER).   

   Här hittar du stödförordningen

   Följande finansieringsnivåer gäller:

   • Små och medelstora företag upp till 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.
   • Stora företag upp till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.
   • Universitet och forskningsinstitut upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

   Den maximala finansieringen (bidrag) per projekt är 2.5 miljoner SEK. Den totala budgeten på Vinnova för denna utlysning är cirka 5 miljoner SEK.

   Villkor för finansiering och stödberättigande kostnader

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Svenska deltagare som söker finansiering från Vinnova rekommenderas att ta kontakt med Vinnovas kontaktperson för utlysningen innan den nationella ansökan lämnas in.

   Utöver den centralt inskickade gemensamma Eureka online-ansökan, ansöker svenska deltagare i det internationella projektkonsortiet på Vinnovas webbsida till den nationella utlysningen som öppnar den 20 november 2023, före 30 maj 2024, klockan 14:00 CE(S)T.

   Det internationella projektkonsortiets fullständiga ansökan till Eureka, inklusive alla partnerformulär, projektbudget och ett Gantt-diagram med arbetspaket och tidslinje för projektplanen, ska lämnas in som projektbeskrivning i den nationella ansökan till Vinnova.

   Övriga organisationer  

   Organisationer från andra Eureka-medlemsländer eller utanför Eureka nätverket kan delta i denna utlysning under förutsättning att:

   • De ordnar egen finansiering.
   • Projektet uppfyller kriterierna för deltagande.
   • De respekterar tidplanen för utlysningen.

    
   Annex A:

   Eurekas internationella bedömningskriterier:

   Impact
   1. Är marknaden adresserad på rätt sätt? Marknadens storlek, möjlighet till genomslag på marknaden och risker i samband med genomförande.
   2. Är värdeskapandet adresserat på rätt sätt? Till exempel skapandet av tillväxt, sysselsättningsmöjligheter och miljö- och samhällsfördelar.
   3. Vilka är konkurrensfördelarna med ditt projekt? Det vill säga strategisk betydelse, förbättrad kapacitet och synlighet.
   4. Är dina kommersialiseringsplaner tydliga och realistiska? Det vill säga avkastning på investeringar, geografisk och sektoriell påverkan och genomslag. 
   Excellence
   1. Vilken är graden av innovation? Det vill säga är den föreslagna produkten, processen eller tjänsten enligt den senaste tekniken? Finns det tillräcklig teknisk mognad och risk?
   2. Hur ska den nya kunskapen användas?
   3.  Är ditt projekt vetenskapligt och tekniskt utmanande för konsortiets partners?
   4. Är teknisk genomförbarhet och risker korrekt adresserade?

   Quality & Efficiency

   1. Vad är kvaliteten på ert projektkonsortium? Det vill säga balansen i partnerskapet och teknisk kapacitet, projektledning och finansiell kapacitet hos varje projektpartner?
   2.  Finns det ett mervärde av internationellt samarbete?
   3.  Är er projektledning och planering realistisk och tydligt definierad? Det vill säga metodik, planering, milstolpar och resultat.
   4. Är din projektbudget rimlig? Det vill säga kostnader och finansiella åtaganden för varje konsortiepartner. 
   Overall Perception
   1. Fördelar och nackdelar med ansökan.
   2. Kan projektet rekommenderas för finansiering? Ja eller Nej?

    

  Läs även Eurekas orginaltext

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Peter Lindberg

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3193

  Birgitta Ossman

  Administratör

  +46 8 473 32 83

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03632

  Statistik för sidan