Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2023

Erbjudandet ger småföretag en möjlighet att stärka kompetensen i företaget genom att anlita en extern person under projektperioden. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Inköp av en extern konsulttjänst som ska möjliggöra utveckling eller implementering av en ny medicinteknisk idé. Kunskapen ska kunna överföras och bestå i företaget.

Vem kan söka?

Småföretag eller mikroföretag med mindre än 50 anställda och årsomsättning eller balansomslutning på mindre än 10 miljoner euro.

Hur mycket kan ni söka?

200 000 kronor

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Detta är en en utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. I denna utlysning kan ett mikro- eller småföretag verksamt i Sverige söka finansiering för att anlita extern kompetens under en begränsad period. Detta för att utveckla och marknadsföra nya medicintekniska produkter eller tjänster vilket därmed ökar möjligheten att utvecklas framgångsrikt och konkurrera på den globala marknaden.

   Med mikro- eller småföretag avses företag som har färre än 50 anställda och vars årsomsättning eller balansomslutning är högst 10 miljoner EUR. 

   Se EU:s definition av små och medelstora företag

   Syftet är att den kunskap och erfarenhet som den externa experten tillför ska föras över till de anställda i företaget och på så sätt stärka företaget långsiktigt. Projektet ska arbeta med att utveckla en nyskapande medicinteknisk lösning som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet, effektivisera vården eller omsorgen. Avsikten ska vara att produkten, tjänsten eller lösningen ska implementeras och nyttiggöras samt ha skalningsmöjlighet på en internationell marknad.

   I denna omgång av utlysningen kommer projekt som är inriktade på marknadsetablering och internationalisering att ges högre prioritet i relation till andra projekt.

   Det maximala beloppet som kan sökas är 200 000 kronor. Projektet får pågå i maximalt 12 månader.

   Utlysningen är öppen under perioden 2 maj 2023 till och med den 23 november 2023. Avläsning av klarmarkerade ansökningar sker klockan 14:00 de aktuella datumen. 

  • Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling enligt de globala hållbarhetsmålen.

   Läs mer om de globala målen

   Med denna utlysning vill Medtech4Health stärka kompetensen hos mikro- och småföretag som är verksamma i Sverige och som utvecklar och marknadsför nya medicintekniska produkter eller tjänster. Med detta erbjudande kan deras möjlighet att utvecklas framgångsrikt och konkurrera på den globala marknaden öka. Detta är en viktig del av Medtech4Healths långsiktiga mål.

   De övergripande långsiktiga målen för Medtech4Health är att medicintekniska innovationer ska bidra till följande:

   • Ökad medvetenhet och kunskap i hälsa, vård och omsorgen om nyttan med medicinteknik.
   • Fler hållbara medicintekniska innovationer nyttiggjorda inom hälsa, vård och omsorg. 
   • Ökad konkurrenskraft hos medicintekniska företag verksamma i Sverige.
   • Svenska små- och medelstora företag stannar och växer på den svenska marknaden. 

   Medtech4Health vill aktivt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och vill bidra till ökad jämställdhet inom svensk teknik. Detta ska därmed genomsyra aktörskonstellationen och projektets förmåga att adressera eventuella köns-  och genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.

   Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet i avsnitt 6. 

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Projektet ska också bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Sådan kan endast uppstå om den inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten, varför detta ska beskrivas. 

  • Den som söker bidrag ska klassas som ett mikro- eller ett småföretag enligt EU:s definition och vara en juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har en registrerad filial eller driftställe i Sverige.

   Med mikro- eller småföretag avses företag som har färre än 50 anställda och vars årsomsättning eller balansomslutning är högst 10 miljoner EUR. 

   Se EU:s definition av små och medelstora företag 

   Företaget ska arbeta med utveckling, produktion och marknadsföring av nyskapande medicintekniska produkter. Det kan vara en fysisk produkt, tjänst eller process som är inriktade på att lösa kliniska behov. Målet är att kommersialisera och nyttiggöra dessa, samt på sikt växa på en internationell marknad.

   Företaget ska ha ett behov av att långsiktigt stärka sin kompetens inom ett tydligt definierat behovsområde. Projektledaren ska vara anställd i företaget som söker finansiering.

   Krav på omsättning eller kapital

   För att beviljas finansiering i utlysningen ska företaget ha en årsomsättning enligt senaste årsredovisningen på minst 300 000 kronor, alternativt visa att man har kapital som motsvarar medfinansieringen tillgängligt i kassa. Om detta inte framgår av den senaste publicerade årsredovisningen och därmed kan ses på nätet, behöver du i ansökan bifoga ett revisorsintyg, intyg från redovisningskonsult eller ett kontoutdrag.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   I utlysningen finansieras kostnaden för att anlita en extern expert med kompetens som företaget saknar. Kompetens som möjliggör utveckling och implementering av en nyskapande medicinteknisk produkt, tjänst eller lösning på en nationell eller en internationell marknad.

   Det sökta beloppet avser konsultkostnader för den externa experten. Den externa experten ska vara tydligt fristående från det sökande företaget och från produktidén som ansökan avser. Kompetensförstärkningen sker genom köp av tjänster mot marknadsmässig ersättning. Behovet av att knyta internationell expertis till företaget kan också finansieras i utlysningen.

   Projektansökan ska innehålla aktiviteter som visar hur den kunskap och erfarenhet som den externa experten tillför kan överföras och behållas i företaget på längre sikt.

   Kompetensbehovet kan till exempel utgöras av:

   • Klinisk expertis. Det vill säga personal i vård och omsorg med specialistkunskaper.
   • Regulatorisk expertis gällande FDA, MDR eller IVDR.
   • Akademiska forskare med teknisk, medicinsk eller annan kompetens.
   • Medicinteknisk expertis.
   • Expertis från patientorganisationer avseende produktanvändning eller produktutveckling.
   • Expertis avseende kliniska prövningar och testbäddar.
   • Kompetens inom hälsoekonomiska effekter.
   • Inköpsexpertis inom landsting, region eller kommun.
   • Expertis med kunskap om specifik exportmarknad.
   • Expertis med kompetens inom IT-relaterade säkerhetsfrågor. 

   Finansieringen avser inte resursförstärkning för att genomföra rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter.

   Utlysningen avser inte utveckling av läkemedel eller bioteknikprojekt. Läkemedel och biokemiska komponenter kan dock vara en del i det aktuella projektkonceptet där medicinteknik används för till exempel dosering, diagnostik eller injektioner. Det kan också vara projekt där implantat är ytbehandlat med läkemedel för prevention av komplikationer. För eventuella kombinationsprodukter eller lösningar gäller att den biokemiska- eller läkemedelsdelen är färdigutvecklad och verifierad.

   Veterinärmedicinska idéer finansieras inte i denna utlysning. Utlysningen avser inte heller generella tekniklösningar, till exempel IT-lösningar för språköversättning eller digital kommunikation.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • bäras av sökande företag.
   • vara hänförlig till projektet.
   • ha uppkommit under projekttiden.
   • vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.
   • vara i enlighet med företagets interna policys och riktlinjer.

   Läs mer om statligt stöd

   Läs mer om allmänna villkor för bidrag och Anvisning tillstödberättigande kostnader

  • Projektet kan söka finansiering med högst 200 000 kronor. Det sökta beloppet avser ersättning för den externa experten som anlitas och ska redovisas under kostnadsslaget ”Konsultkostnader” i ansökningsformuläret.

   Stödnivån är maximalt 50 procent av total projektbudget. Detta innebär att företaget själv måste finansiera resterande projektkostnad. Detta kan ske i form av löne- eller andra projektrelaterade kostnader.

   Interna kostnader hos det sökande företaget kan inte täckas med sökta medel, men ska redovisas som medfinansiering.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Företaget som söker bidrag ska klassas som ett mikro- eller ett småföretag enligt definitionen och den sökande ska vara en juridisk person i Sverige.
   • Det ska framgå att företaget uppfyller kravet på årsomsättning eller kapital. Se avsnitt 2 för mer information.
   • Ansökan ska innehålla CV från extern expert samt CV från anställda nyckelpersoner som ska ta emot kompetensen.
   • Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor och dessa ska vara korrekt ifyllda.
   • Inga andra bilagor än de efterfrågade får bifogas ansökan.
   • Företaget får skicka in maximalt två ansökningar under det aktuella året i den aktuella utlysningen.
   • Projektet ska starta senast två månader efter att beslutet har meddelats.
   • Företaget får inte ha någon pågående finansiering i utlysningen.
  • Vad bedömer vi?

   Bedömning av ansökan görs efter hur väl projektet bidrar till utlysningens syfte och mål. Ambitionen i årets omgång är att ge större fokus på företag som är närmare implementering och internationalisering. Bedömning sker enligt följande kriterier, och i vilken omfattning projektet bedöms nå dessa.

   Potential
   • I vilken omfattning den föreslagna finansieringen bedöms stärka kompetensen långsiktigt i företaget. 
   • I vilken utsträckning projektet och företaget kan bidra till hållbar tillväxt i Sverige.
   • I vilken utsträckning projektet och företaget bidrar till att stärka den internationella konkurrenskraften för svensk medicinteknik.
   • I vilken utsträckning produkten, tjänsten eller lösningen bedöms skapa specifik nytta för patient, individ eller anhörig samt inom vård eller omsorg.
   • I vilken utsträckning projektet och företaget bidrar till de globala hållbarhetsmålen.
   • Projektets bidrag till ökad jämställdhet inom svensk medicinteknisk sektor.

   Aktörer
   • Teamets sammansättning med avseende på klinisk, akademisk och industriell kompetens, hur synpunkter från patient eller brukare hanteras samt teamets förmåga att genomföra projektet enligt plan.
   • Teamets förmåga att ta till sig och förvalta kunskapsöverföringen från den externa experten.
   • Teamets sammansättning med avseende på könsfördelning, och jämlik fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet
   • I vilken utsträckning planerade aktiviteter bidrar till företagets utveckling och att budget, mål och plan är trovärdiga.
   • Aktiviteter som möjliggör överföring av kunskap finns med i planen.
   • Relevanta jämställdhetsaspekter finns inkluderade i planen.
   • Relevanta hållbarhetsaspekter finns inkluderade i planen.

   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till utlysningen.

   • Ansökan görs i Vinnovas e-tjänster.
   • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en sammansatt grupp av särskilt utsedda och av Vinnova förordnade bedömare, samt Vinnovas interna bedömare.
   • Bedömarna diskuterar resultatet av de individuellt utförda bedömningarna och enas om en rekommendation till Vinnova.
   • Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
   • Beslut meddelas till sökande.
  • Om våra beslut

   Bidrag i denna utlysning ges med stöd enligt Vinnovas förordning SFS 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Den stödgrund som tillämpas är stöd till konsulttjänster för SMF enligt artikel 18 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se aktuella villkor

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health gäller även följande anvisningar:

   • Vid behov ska projektet stå till förfogande och vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Medtech4Health.
   • Vid information om tilldelning av medel ska det anges att dessa erhållits via Medtech4Health utlysning.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till Medtech4Health via e-post: kontakt@medtech4health.se
   • Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.
   • I samband med slutrapport ska projektet även fylla i en kort webbenkät åt Medtech4Health. Fyll i webbenkät
   • Årlig uppföljningsenkät från Medtech4Health ska besvaras. Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar. Där laddar ni även upp följande bilagor: 

   • Projektbeskrivning
    Projektbeskrivningen ska skrivas i den mall som laddas ned från utlysningens webbsida. Den får omfatta maximalt 5 stående A4-sidor skrivna med typsnittet Arial, minst 11 punkters text.
   • CV-bilaga
    CV-bilagan laddas ned från utlysningens webbsida. Den får omfatta maximalt en A4-sida med typsnittet Arial, minst 11 punkters text per person. Den ska bestå av CV för projektledaren, de personer som ska anlitas i projektet samt övriga nyckelpersoner i teamet.
   • Intyg om årsomsättning eller kapital vid behov
    Som intyg gäller ett revisorsintyg, intyg från redovisningskonsult eller ett kontoutdrag.

   Mallar för bilagorna hittar du på denna webbsida. 

   Om någon av dessa bilagor inte är korrekt ifylld, saknas helt, eller andra bilagor finns inkluderade, kan ansökan avslås av formella skäl.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.

   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare, firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 91

  Mia Olsson

  Administratör

  + 46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-00583

  Statistik för sidan