Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framväxande tekniklösningar inom kvantteknik och syntetisk biologi 2024

Syftet med den här satsningen är att finansiera forskningsintensiva innovationsprojekt inom områdena syntetisk biologi och kvantteknik. Projekten ska ha som mål att nå ett konceptbevis för en tekniklösning, ett så kallat proof-of-concept. Projekten ska också befinna sig i en tidig teknisk fas. Utlysningen är en insats från Vinnovas område Framtidsområden. Sökande till denna utlysning kan inte samtidigt söka till Vinnovas utlysning "Banbrytande och skalbara tekniklösningar 2024" som adresserar projekt i senare utvecklingsskeden.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskningsintensiva tekniklösningar inom syntetisk biologi eller kvantteknik, som leder till proof-of-concept.

Vem kan söka?

Denna utlysning riktar sig till forskare och teknikentreprenörer inom organisationer som är juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1 000 000 kronor per projektpart, med upp till 100 procent stödnivå. En eller två projektparter per projekt.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Ett erbjudande inom programmet Teknikområden inom Framtidsområden

   Syftet med den här satsningen är att finansiera innovationsprojekt i ett tidigt tekniskt skede, där andra investerare i Sverige idag ännu inte har investerat. Dessa projekt ska ha som mål att nå proof-of-concept (POC). Detta i ett inledande steg på väg till innovativa framväxande tekniklösningar.

   Inom denna utlysning avser vi tekniska teman endast inom kvantteknik och syntetisk biologi.

   Med framväxande tekniklösningar menar vi här tidig teknik med potential till funktionella lösningar som möjliggörs genom banbrytande teknik. Tekniklösningar som kräver intensiv forskning och utveckling, med stora tids- och kapitalkrav, för att gå från idé till marknadstillämpning.

   Inom denna utlysning avser vi med begreppet “tidig teknik”, projekt som vid ansökan har ett koncept formulerat (TRL2) samt med det ansökta projektet har som mål att nå ett konceptbevis för en tekniklösning (TRL3, proof of concept). Vinnova använder sig av samma definition av teknisk mognadsnivå eller TRL (Technology Readiness Level) som EU använder.

   • TRL 1 – basic principles observed.
   • TRL 2 – technology concept formulated.
   • TRL 3 – experimental proof of concept.
   • TRL 4 – technology validated in lab.
   • TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies).
   • TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies).
   • TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment.
   • TRL 8 – system complete and qualified
   • TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space.

   Särskilt intressanta är framväxande tekniklösningar som kan möjliggöra nya typer av system inom flera olika branscher och sektorer.

   Följande datum gäller för erbjudandet

   Observera att datumen är preliminära. 

   Öppningsdatum: 14 december 2023

   Sista ansökningsdag: 5 mars 2024 klockan 14:00

   Senaste beslutsdatum: 11 juni 2024

   Projektstart tidigast: 18 juni 2024

   Projektstart senast: 2 juli 2024

  • Den här utlysningen syftar till att stimulera framväxande tekniklösningar som ska bidra till ökad framtida nationell resiliens avseende framväxande tekniklösningar. Detta såväl vad gäller egen nationell förmåga att framställa teknik som att kunna bygga resilienta system möjliggjorda av teknik. Insatsen kan även bidra med att stärka Sverige gällande kompetensförsörjning, varumärke, entreprenörskap och industriell förnyelse.

   Vi siktar med denna insats att stödja att Sverige 2034 ska ha industrialiserat nya tekniklösningar i ledande system och större nationell förmåga att leverera nytta från teknikforskning.

   Med framväxande tekniklösningar menar vi här tidig teknik med potential till funktionella lösningar som möjliggörs genom forskningsintensiv teknik.

   I detta sammanhang avser vi banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling, med stora tids- och kapitalkrav, för att gå från idé till marknadstillämpning.

   Inom denna utlysning avser vi tekniska teman endast inom kvantteknologi och syntetisk biologi. Detta motiverat av Vinnovas egen omvärldsbevakning och kartläggningar, svenska befintliga satsningar, kombinerat med omvärldens prioriteringar.

   Denna insats riktar sig till teman inom kvantteknik och syntetisk biologi. Se nedan underliggande teman.

   Länkar för mer läsning:

   Vinnovas inspel till FoI-proposition 2024-2028
   Förutsättningarna för deeptech i Sverige
   En svensk kvantagenda
   Putting Sweden at the forefront of quantum technology
   The UK's International Technology Strategy - GOV.UK
   Commission Recommendation of 03 October 2023 on critical technology areas for the EU's economic security for further risk assessment with Member States
   Biden Administration Chooses 31 Tech Hubs Across US to Spur Investment - Bloomberg
   Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy - The White House

   Vinnova avser att prioritera ansökningar:

   • där vid tidpunkten för ansökan, ingen finansiering från privata finansiärer ännu har erhållits till ansökans parter, för aktiviteter av högre teknisk eller affärsmässig mognadsgrad än grundforskning.
   • som inte bygger på, samt som saknar anknytning till, projekt som tidigare är finansierade av Vinnova.
   • som kan beskriva att vid projektets slut, om det beviljas, den tekniska mognadsgraden motsvarar att ett koncept för tekniken har visats med ett första proof-of-concept (POC, TRL3).

   Utlysningen avser ansökningar:

   • där vid ansökan den tekniska mognadsgraden motsvarar att ett koncept för tekniken har formulerats (TRL2).
   • som kan beskriva projekt som vid projektslut har medfört att främst den tekniska risken har minskat, samt att attraktionskraften därmed har ökat, för privata finansiärer till efterföljande finansiering för vidare kommersialisering.
   • som även ska kunna motivera hypoteser om teknikens möjligheter avseende nya framtida systemlösningar. Detta inom en eller gärna flera sektorer som till exempel; hälsa, offentlig sektor, välstånd, boende och fastigheter, industri, företag och näringsliv, små och medelstora företag, handel, resor, kompetens och talang, digitala upplevelser och mobilitet.

   Kvantteknik avser här teman; datorer, simuleringar, kryptering, kommunikation, detektion, metrologi.

   Detta särskilt avseende:

   • ökat och accelererat nyttiggörande avseende användbarhet, spridning, tillgänglighet och säkerhet.
   • nya användningsområden för kvantteknik.
   • reducerade resursbehov, avseende energi- och effektförbrukning samt avseende produktions- och driftskostnader kostnader.

   Syntetisk biologi är ett framväxande forsknings- och innovationssområde inom bioekonomi som bygger på avancerad forskning inom biologi, kemi, datavetenskap och ingenjörskonst för att designa och bygga komplexa biologiska system med funktioner som inte existerar i naturen. Tekniken gör det möjligt att konstruera helt nya levande organismer och att modifiera redan befintliga varelser, växter eller annat biologiskt material så att de får nya eller förbättrade egenskaper. Exempel på användningsområden finns inom livsmedel, energi och medicin.

   Länk för mer läsning:
   Syntetisk biologi eller synbio är en multi-purpose technology som även benämns Engineering Biology eller new genomic techniques (NGTs) internationellt

   Ansökningar förväntas finnas inom exempelvis:

   • DNA-syntes
   • DNA sekvensering
   • Genredigering
   • Uppskalningsmetoder, från labb till tillverkning.

   Ansökan ska trovärdigt och tydligt kunna beskriva forskningsintensiv teknik:

   • som är unik och innovativ versus state-of-the-art.
   • med banbrytande potential till mångfaldig förbättring versus state-of-the-art.
   • med trovärdighet att nå nationell resiliens avseende; ägande, utveckling, produktion, användning och nyttiggörande.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Beskriv jämställt team under bedömningskriteriet avseende aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under bedömningskriteriet avseende potential till ökad jämställdhet.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030
   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Detta erbjudande riktar sig till organisationer med forskare eller teknikentreprenörer som arbetar med forskningsintensiv teknik, till exempel lärosäten med forskning, forskningsinstitut eller forskningsintensiva startupföretag.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Vi finansierar i denna insats sådana aktiviteter inom forskning och industriell forskning som behövs för att ta fram proof-of-concept för tekniken, samt även aktiviteter för att aktivt delta i framsynsarbete med Vinnova.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dessa kostnader som får täckas genom bidrag.

   Stödberättigade kostnader innebär kostnader för sådana aktiviteter inom grundforskning och industriell forskning som behövs för projektets arbete att ta fram proof-of-concept, samt aktiviteter för att delta i workshops anordnade av Vinnova. För detaljerad beskrivning av stödberättigande kostnader, se punkt 4 i Vinnovas anvisning till stödberättigande kostnader.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   Se även våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till stödberättigande kostnader

   I denna utlysning får inte aktiviteter avsedda att bygga ekonomiska värden för ingående projektparter rapporteras som stödberättigade kostnader.

   Exkluderat från stödberättigade kostnader i denna utlysning är därmed kostnader för till exempel patentstrategier eller kundorienterat arbete. Sådana aktiviteter får tas inte upp i kostnadsredovisning till Vinnova, vare sig som medfinansierade kostnader eller som kostnader täckta av Vinnovas bidrag.

  • I erbjudandet ”Framväxande Tekniklösningar inom kvantteknologi och syntetisk biologi 2024” finansierar Vinnova upp till en miljon kronor per projektpart med upp till 100 procents stödnivå.

   Stöd ges:

   • enligt Förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/2013). 
   • enligt stöd till nystartade företag lämnas i enlighet 7§ förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation med kapitel I och artikel 22 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014. 
   • i enlighet med 9 § förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation artikel 25 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014 (GBER). 
   • som ”Icke-statsstöd”.
  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektkoordinatorn för ansökan ska vara den juridiska person vid vars driftsställe det aktuella projektet huvudsakligen kommer att genomföras.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Samtliga projektparter som söker bidrag ska vara svenska organisationer.
   • Projektets ansöker maximalt 1 000 000 kr per projektpart. 
   • Projektets ansökta startdatum är tidigast 18 juni 2024.
   • Projektets ansökta startdatum är senast 2 juli 2024. 
   • Projektets ansökta slutdatum är senast 4 mars 2025. 
   • Ansökan ska vara utformad i enlighet med riktlinjerna beskrivna i avsnitt 9, alltså med bifogade dokument enligt Vinnovas mallar. 

   Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. En organisation som inte är svensk kan dock vara projektpart som inte får bidrag.

  • Vad bedömer vi?

   Beslut om bidrag fattas på grundval av en övergripande bedömning av potential, aktörer och genomförbarhet utifrån följande kriterier.

   Potential

   Ansökningar med trovärdighet och potential i beskrivna tidiga, initiala hypoteser av följande:

   Tematisk passform – Hur väl ansökans innovationsteman ligger i linje med de riktlinjer och mål som beskrivs i avsnitt 2. Detta avseende att:

   • tekniktemat är inom kvantteknologi eller syntetisk biologi.
   • teknisk mognadsgrad vid ansökan motsvarar att ett koncept för tekniken har formulerats (TRL2).
   • teknisk mognadsgrad vid projektets slut förväntas motsvara att ett koncept för tekniken har visats med ett första proof-of-concept för en teknisk lösning (POC, TRL3).
   • vid tidpunkten för ansökan, ingen finansiering från privata finansiärer ännu har erhållits till ansökans parter, för aktiviteter av högre teknisk eller affärsmässig mognadsgrad än grundforskning.

   Unik och innovativ versus state-of-the-art – Att den föreslagna tekniklösningen är innovativ. 

   Teknisk överlägsenhet – Varför och hur den föreslagna tekniklösningen bör kunna bli funktionellt överlägsen andra lösningar ur ett kommande kundperspektiv. 

   Nationell resiliens – Hur trovärdigt ansökan beskriver en hypotes för framtida nationell förmåga att ha kontroll över lösningar med applikationens teknik. Samt hur tekniken kan tillhandahållas med nationell resiliens mot disruption och chocker i exempelvis geopolitik och värdekedjor.

   Teknik för system – Hur trovärdigt och tydligt ansökan beskriver en hypotes för hur den avsedda tekniklösningen kan möjliggöra en framtida generation av system inom industri eller samhälle med förbättrad nationell resiliens. 

   Paradigmskifte – Varför och hur det föreslagna projektet kan utgöra ett paradigmskifte med denna teknik, samt ifall det finns potential för tillämpningar över flera branscher

   Jämställdhet – Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet. Observera att bedömning görs utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”.
   Läs mer om jämställd finansiering av innovationer

   Agenda2030 – Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.
   Läs mer om Vinnovas arbete med Agenda 2030

   Aktörer

   Teamets förmåga att leverera – Hur projektdeltagarna besitter dokumenterade och påvisade kompetenser inom teknik, entreprenörskap och andra nödvändiga kunskapsområden, samt kommande affärs- och applikationsområden. För bidragsmottagande projektparter där 100 procent stödnivå inte är berättigat av statsstödsregler: finansiell förmåga hos respektive varje sådan projektpart att medfinansiera sina respektive kostnader.

   Projektledarens kompetens – Den tilltänkta projektledarens förmåga att leda teknikprojekt mot målen proof-of-concept och plan för följdfinansieringar. Samt gärna även att efter projektslut i kommande vidareutveckling mot affär att kunna leda multidisciplinära kompetenser som teknik, entreprenörskap, marknad och affär. 

   Jämställt team – Hur väl teamet nyckelpersoner är sammansatt: Könsfördelning och maktfördelning och inflytande mellan kvinnor och män. Eventuella obalanser behöver förklaras trovärdigt och specifikt.

   Genomförbarhet

   Uttryckt intresse för framsyns-orienterat arbetssätt – Beredskap och egen uttryckt vilja, nyfikenhet och intresse av att medverka på Vinnovas workshops. Samt att på dessa workshops bli coachad för att jobba med framsyn tio år framåt och backcasting åter till nuet, med banbrytande teknik i centrum för ett systemperspektiv. Dessutom, för systemperspektiv och användning, beredskap att bjuda in aktörer som inte är forskare eller tekniska experter, vidare villiga och intresserade av dialog med coacher.

   Tydlig och trovärdig projektplan med budget – Avseende beskriven metod, plan och arbetspaket. Projektplanens trovärdighet och ändamålsenlighet för genomförandet av projektet inom den fastställda tiden, inom budgeten och med förväntade resultat. Projektmetodik, kontroll, organisation och engagemang av projektparter och övriga relevanta aktörer, inkluderat coacher, investerare, industripartners och användare. En projektplan som visar alla parters aktiviteter, engagemang, delaktighet och ömsesidiga kommunikation.

   Nyttiggörande av projektresultaten – En tidsatt hypotes hur projektresultaten ska användas i efterföljande kommersialisering. Det vill säga en hypotes om hur och vilken eller vilka kategorier av aktörer som ska kommersialisera projektresultaten samt vilka kategorier som är kunder och användare.

   Riskhantering – Risk för projektet = sannolikhet x konsekvens, för både projektimplementering och för- och efterföljande kommersiellt utnyttjande. 

   Hållbarhet – Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med relevanta hållbarhetsperspektiv avses Agenda 2030 med ett särskilt fokus på klimat och jämställdhet.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningar avslås som inte uppfyller samtliga formella krav.

   De ansökningar som uppfyller samtliga formella krav granskas av Vinnova avseende tematisk passform avseende hur väl ansökans innovationsteman ligger i linje med de riktlinjer och mål som beskrivs i avsnitt 2.

   Ansökningar avslås som Vinnova bedömer inte ligga inom utlysningens tematiska passform.

   Ansökningar som uppfyller samtliga formella krav, samt som Vinnova bedömer ligga inom utlysningens tematiska passform, bedöms i konkurrens mellan ansökningarna. Denna bedömning görs av en särskild utsedd bedömningsgrupp bestående av teknik- och entreprenörsexperter. Dessa bedömare utses och förordnas av Vinnova.

   Baserat på en övergripande rekommendation från bedömarna, fattar Vinnova det formella beslutet att avslå eller bevilja bidrag.

   Vinnova meddelar beslut till alla sökande.

  • Om våra beslut

   Stöd ges:

   • enligt Förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/2013).
   • enligt stöd till nystartade företag lämnas i enlighet 7§ förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation med kapitel I och artikel 22 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014. 
   • i enlighet med 9 § förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation artikel 25 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014 (GBER).
   • som ”Icke-statsstöd”.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Under hösten 2024 och våren 2025 avser Vinnova att arrangera sammankomster i form av möten, seminarier eller workshops för projekten. Detta i syfte att öka sannolikheten för finansierade projekt att kunna bidra till nationellt nyttiggörande och resiliens avseende banbrytande teknik.

   Förberedelseuppgifter inför dessa sammankomster, medverkan i sammankomster, samt efterarbete såsom dokumentation, ska utföras självständigt av beviljade projekten samt redovisas för Vinnova enligt Vinnovas kommande instruktioner.

   Kompletterande särskilda villkor eller anvisningar och rekommendationer, kan även komma att beslutas för enskilda projekt.

   Projekt som inte följer Vinnovas villkor kan bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om projekt har beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar, som nås via www.vinnova.se.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning på engelska, rekommenderas då vissa bedömare kan vara internationella.
   • CV på engelska rekommenderas då vissa bedömare kan vara internationella.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse bifogas för varje sökande i ansökan som är ett SMF, det vill säga litet eller medelstort företag.
   • Modellförsäkran bifogas för varje sökande i ansökan som är ett SMF, det vill säga litet eller medelstort företag.

   Endast dessa bilagor kommer att beaktas när du ansöker. Bifogade filer ska laddas upp i PDF-format. Du måste ladda upp projektbeskrivningen och CV enligt Vinnovas mallar.

   Vi rekommenderar att du använder mallarna på engelska och att ansökan är skriven på engelska. Detta då bedömare kan vara främst engelskspråkiga. Om du väljer svenska mallar och svenska språket kan Vinnova komma att använda maskinöversättning för att översätta den svenska till engelska för bedömning.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03827

  Statistik för sidan