Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiskt samarbete accelererar utveckling av precisionsmedicin (EP PerMed JTC2024)

Vinnova finansierar i denna utlysning svenskt deltagande i den första internationella utlysningen inom det europeiska forsknings- och innovationspartnerskapet för Personalised Medicine, EP PerMed. Utlysningen syftar till att stödja forskning och utveckling som främjar identifiering eller validering av målmolekyler för individanpassade behandlings- och förebyggande strategier. Forskning om biomarkörer måste ingå som en del i det föreslagna projektet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Svenskt deltagande i den internationella utlysningen EP PerMed 2024: PMTargets.

Vem kan söka?

Svenska aktörer från akademi, offentlig sektor, institut, idéburna organisationer eller industri. Deltar två svenska parter i samma projekt ska en agera ”koordinator” för den svenska finansieringen.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 3 000 000 kronor för en svensk deltagare eller 4 500 000 kronor för två svenska deltagare över tre år.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches”
   Identifiera eller validera målmolekyler för utveckling av precisionsmedicin

   Detta erbjudande riktar sig till svenska organisationer som söker medel i det europeiska forsknings- och innovations partnerskapet för Personalised Medicine. EP PerMeds första utlysning JTC2024 har fokus på “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches”.

   All information om hur man söker och vad som finansieras finns på den internationella hemsidan EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine. Denna sida har endast kompletterande information för svenska aktörer. Svenskt deltagande möjliggörs genom ett samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet.

   Utlysningen är ett samarbete mellan fler än 50 organisationer från över 20 länder. EU-kommissionen bidrar med medfinansiering och i övrigt står respektive land för sina egna aktörers kostnader i de beviljade konsortierna.

   I korthet ska varje konsortium bestå av tre till nio organisationer, som är berättigade till finansiering, från minst tre olika länder. Maximalt två organisationer från varje land får ingå i ett konsortium.

   Utlysningen EP PerMed, Joint Transnational Call 2024 (EP PerMed JTC2024) har titeln “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches”.

   Utlysningen syftar till att stödja forskning och utveckling som främjar identifiering eller validering av målmolekyler för individanpassade behandlings- och förebyggande strategier. Forskning och innovation om biomarkörer måste ingå som en del i det föreslagna projektet. Forsknings och innovationsprojekt inom alla sjukdomsområden uppmuntras.

   Fullständig utlysningstext och annan viktig information finns tillgänglig på EP PerMed´s hemsida: EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine.
   Där hittar ni även kontaktuppgifter till internationella sekretariatet som kan svara på frågor kring utlysningens innehåll och inriktning.

   Vinnovas utlysningstext ger kompletterande information för svenska organisationer som söker medel från Vinnova inom ramen för EP PerMed utlysningen. I denna utlysning sker bedömning via det internationella sekretariatet. Efter att utlysningen stängt ska svenska sökande även skicka in ansökan till Vinnova eller Vetenskapsrådet.

   Vinnova finansierar en svensk part i ett konsortium med maximalt 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska organisationer ingår i ett konsortium kan Vinnova finansiera det svenska deltagandet med totalt 4,5 miljoner kronor över tre år. Maximalt två organisationer från Sverige kan delta.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person (organisation) i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

   Den internationella ansökan ska skickas in i den internationella portalen i enlighet med informationen på EP PerMed’s hemsida. Efter att ansökan skickats in till EP PerMed ska de svenska sökande även skicka in samma ansökan till Vinnova inklusive de övriga uppgifter som efterfrågas. I de fall det ingår flera svenska organisationer i det internationella konsortier ska en av de svenska parterna agera svensk ”koordinator” för det svenska deltagandet i Vinnovas e-tjänster och fördela medlen mellan de svenska parterna.

   Följande datum gäller för utlysningen:

   2024-01-02
   Öppningsdatum Internationell utlysning EP PerMed

   2024-01-12
   EP PerMed öppnar sin utlysningsportal

   2024-01-18
   Öppningsdatum Vinnova                                              

   2024-01-15 Klockan 14:00-16:00 CET
   Internationellt informationsmöte EP PerMed               

   2024-01-30 Klockan 14:00-15:00 CET
   Nationellt informationsmöte Vinnova                          

   2024-03-05 Klockan 17:00 CET
   Sista ansökningsdag steg 1 EP PerMed                        

   2024-03-12 Klockan 14:00 CET   
   Sista ansökningsdag steg 1 Vinnova                           

   2024-06-20 Klockan 17:00 CET
   Sista ansökningsdag steg 2 EP PerMed                         

   2024-06-27 Klockan 14:00 CET
   Sista ansökningsdag steg 2 Vinnova                              

   December 2024
   Senaste beslutsdatum                                                     

   2025-01-10
   Projektstart tidigast                                            

  • Vinnovas område Hållbar Precisionshälsa arbetar med att nyttja möjligheterna med ny teknik och digitalisering för att förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande på ett jämlikt och hållbart sätt. Den forskning och innovation som finansieras genom denna internationella utlysning syftar till att fylla kunskapsluckor och stödja utvecklingen av precisionsmedicin, biomarkörer och diagnostik som ska bidra till att rätt person får rätt behandling vid rätt tid samt för att individanpassade preventiva strategier.

   Projekten ska samla en bredd av aktörer mellan länder, sektorer och discipliner för att bidra till ökad konkurrenskraft och en hållbar hälso- och sjukvård.

   Vinnova deltar i denna utlysning tillsammans med Vetenskapsrådet så att svenska aktörer från alla sektorer har möjlighet att bidra till ny kunskap, innovationer och en stark life science sektor. Detta är grundstenar för att uppnå målsättningarna inom området Hållbar Precisionshälsa och den nationella Life Science strategin.

   Läs mer om Hållbar Precisionshälsa

   För fullständig information se utlysningstexten på EP PerMed´s hemsida: EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine


   Vinnovas övergripande prioriteringar och målsättningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.   

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar. 

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv. 

   En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter, som kön eller genus, som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Se utlysningstexten på EP PerMed´s hemsida och läs noggrant igenom alla de dokument som finns tillgängliga där: EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine 

   Här är erbjudandet i korthet: 

   • Varje konsortium ska bestå av parter från minst tre olika länder som deltar i utlysningen.
   • Max två organisationer från varje land får ingå i ett konsortium.
   • Projekt med svenska aktörer som söker finansiering från Vinnova ska främst fokusera på utveckling och validering.
   • Vinnova kan finansiera industri, akademi, offentlig sektor och vårdgivare, institut och idéburna organisationer.
  • Aktiviteter

   Beträffande vilka aktiviteter som utlysningen avser hänvisas till EP PerMed utlysningstext:
   EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine

   Stödgrunder och stödberättigade kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Bidrag kommer att beviljas med stöd av 9 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014 (GBER). Projektets aktiviteter ska utgöra industriell forskning eller experimentell utveckling.

   Stora företag kan i denna utlysning beviljas bidrag upp till 20 procent stödnivå.

   Små- och medelstora företag (SMF) kan också beviljas bidrag med stöd 2 § p. 2 förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt EU-förordning nr 1407/2013. Sådant bidrag kan beviljas med 100 procent stödnivå. Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. Organisationer som söker stöd av mindre betydelse måste därför bifoga ett intyg med ansökan, som visar att detta krav uppfylls.

   Icke-statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis akademi, institut, idéburna organisationer samt offentlig sektor och vårdgivare om aktiviteterna ingår i deras icke ekonomiska verksamhet Bidrag kan beviljas med 100 procent stödnivå.

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • Bäras av den sökande organisationen.
   • Vara hänförlig enbart till projektet.
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.
   • Vara i enlighet med företagets interna policys och riktlinjer.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i projektparternas bokföring vara separerad från organisationens övriga verksamhet.

   Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där hittar du även GBER förordningen.

   Se våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till stödberättigande kostnader

  • Maximalt två svenska organisationer kan delta i ett internationellt konsortium. Vinnova finansierar en svensk projektpartner med maximalt 3 miljoner kronor över tre år. Ingår två organisationer från Sverige finansierar Vinnova med totalt 4,5 miljoner kronor över tre år.  

  • Bedömningen av ansökans innehåll hanteras av det internationella sekretariatet, men för att projektet ska finansieras av Vinnova så måste de uppfylla följande nationella formella krav:

   • Samtliga svenska projektparter är juridiska personer eller organisationer och angivna i Vinnovas portal.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Maximalt sökt belopp för en svensk part är 3 000 000 kronor. 
   • Maximalt sökt belopp om fler än en svensk organisation söker bidrag är 4 500 000 kronor. 
   • Sökt stödnivå ska överensstämma med kraven som du hittar i avsnitt 5. Ansökan som skickas in till EP PerMed ska vara bifogad ansökan i Vinnovas e-tjänster.
   • Ansökan har inkommit till Vinnova senast klockan 14.00 den 12 mars 2024.
  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer att beviljas enligt vad som finns angivet i avsnitt 4. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Beträffande rätten att överklaga den bedömning som görs av EP PerMed.

   Villkor för beviljade bidrag

   För bidrag som beviljas av Vinnova i utlysningen gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektpartsgodkännande, förutsättningar för utbetalning, den svenska koordinatorns skyldigheter, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag följer ni den information som finns tillgänglig på EP PerMed´s hemsida där ni även hittar länk till den internationella portalen: EP PerMed - European Partnership for Personalised Medicine.  

   Efter att ansökan skickats in till den internationell portalen ska svenska partners även skicka in samma ansökan till Vinnova e-tjänster som nås via www.vinnova.se. På Vinnovas e-tjänster fyller ni i de obligatoriska uppgifterna och bifogar EP PerMed ansökan som projektbeskrivning.

   Deltar två svenska parter i samma projekt ska en agera som” koordinator” för den svenska finansieringen.

   Söker en svensk part stöd av mindre betydelse (de minimis) ska intyg bifogas ansökan.

   Växelkursen som ska användas är EU-kommissionens växelkurs som publiceras i Official Journal (OJ) Serie C vid dagen för beviljandet av bidraget (Official Journal C series daily view - EUR-Lex (europa.eu)).

   Klarmarkera er ansökan i god tid innan Vinnova stänger e-tjänsten. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till stängning.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter stängning ber vi dig höra av dig.

   När Vinnovas e-tjänster stängt kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Eklund

  Handläggare

  + 4684733000

  Anna-Carin Christoffersson

  Handläggare

  +46 8 473 30 00

  Veneta Belivanova

  Administration

  +46 8 473 30 00

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03847

  Statistik för sidan