Utgiven
2014-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2014:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-18-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62
Författare
Anders Karlström & Gunnar Svedberg
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02165
Ämne
Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Programmet Institute Excellence Centers (IEC) startades 2007. Genom programmet finansierades sju institutsbaserade centra under sex år, till och med 2012. Föreliggande rapport presenterar en utvärdering av IEC-programmet genomförd på uppdrag av Vinnova och KK-stiftelsen.

Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska forskningssamhället och för den industriella utvecklingen. Instituten kompletterar universitet och högskolor och har en speciell betydelse i att bidra till tillväxt och förnyelse för små och medelstora företag.

Utvärderingen visar att det inom programmet skapats nya modeller för samverkan i triangeln av institut, universitet/högskolor och företag. IEC-programmet har visat att denna typ av centrumbildningar vid forskningsinstitut är en framgångsrik modell. I utvärderingen belyses aspekter på ramverk och arbetsformer som visat sig vara framgångsfaktorer i satsningen på ”Institute Excellence Centres”.