Utgiven
2013-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:14
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-99-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
88
Författare
Samuel Strömgren
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-02851
Ämne
Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie är en omfattande analys av energibranschen. Mer än 3 000 företag har analyserats ett och ett, kategoriserats och systematiserats i en databas som bl.a. omfattar bokslutsdata, antal anställda, geografisk spridning, FoU- och miljöaspekter samt branschspecifika särdrag. Dessa data har sedan analyserats ur ett flertal perspektiv.

Ladda ner lista över de energiföretag som ingår i studien (pdf)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan