Published
2013-June
Language
Swedish
Series number
VA 2013:14
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-99-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
88
Author
Samuel Strömgren
Price
227 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2012-02851
Subject
Clean technology, Research and development in business

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie är en omfattande analys av energibranschen. Mer än 3 000 företag har analyserats ett och ett, kategoriserats och systematiserats i en databas som bl.a. omfattar bokslutsdata, antal anställda, geografisk spridning, FoU- och miljöaspekter samt branschspecifika särdrag. Dessa data har sedan analyserats ur ett flertal perspektiv.

Ladda ner lista över de energiföretag som ingår i studien (pdf)

Last updated 23 February 2018

Page statistics