Ytbehandling med mikroteknik

Diarienummer
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom intensiv FoU i samarbete med världsledande forskare har Inventech tagit fram en lab-prototyp som inom relativt kort tid kan diktera förutsättningarna för en produktifiering. Designparametrarna som krävs för detta är i stort utredda, vilket var ett huvudmål. En prototyp byggdes tidigt och denna har succesivt förbättrats i takt med att fler och fler av designparametrarna fallit på plats. Prototypen har visats upp och demonstrerats för olika intressenter inklusive finansiärer och har en avgörande betydelse för kommande processer (produktifiering och kommersialisering).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet som förväntades var att fastställa designparametrarna och utveckla en lab-prototyp och därigenom uppnå kunskap för att kontrollera processen där produkten ingår, samt att öka Inventechs styrka som företag genom att uppvisa att tekniken fungerar och att utvecklingen går stadigt framåt. Utfallet har varit gott. Vissa designparametrar detaljstuderas fortfarande men majoriteten är på plats. Vissa detaljer har inneburit större svårigheter än väntat, men utvecklingen går framåt även där. Projektet har inneburit ett stort steg mot produktifiering.

Upplägg och genomförande

Från början planerades det för att utnyttja betydligt mer externa resurser än vad som blev fallet. Mer aktiviteter har utförs inom Inventech vilket ses som positivt då kompetensen inom företaget blir större och bredare. Ett antal personer har också anställts under projektets gång. De externa resurser som använts har bidragit med värdefull spetskompetens inom projektets kärnområden. Projektet har lidit av en del förseningar som beror dels på tekniska utmaningar som det tagit längre tid än planerat att hantera, dels på underskattning av leverantörers ledtider.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.