Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Kärnan i projektet är en utvecklingsplattform för parallel produkt och produktionsutveckling. Detta koncept har blivit konkretiserat och implementerat i en virtuell demonstrator för att påvisa funktionalitetetn genom IT-stöd. Implementering av en parallell produkt- och produktionsplattformutvekling har en stor effekt på effektiviteten i utvecklingsarbetet. Det möjliggör snabb virtuell generering, verifiering och validering av alternativa produkt-produktionskoncept och påtagliga besparingar i tid och kostnad görs, jämfört med manuella analyser.

Resultat och förväntade effekter

Metoderna och processerna som detta projekt resulterar it förväntades vi projektstart bidra till a) reducerad risk i utvecklingen och minskad ledtid i produktrealiseringen med upp till 50%, och b) förbättring av den geometriska kvalitén (reducerad variation) med upp till 25%. Dessa resultat anses ha infriats på en demostratornivå, och tillgängliggjorts för de industriella parterna i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära samarbete mellan Chalmers, Fraunhofer-Chalmers Centre, GKN Aerospace, Brogren Industries och Permanova. Tillsammans etablerade parterna ett typfall som drev och fokuserade arbetet. Typfallet fokuserar på att minska ledtiden för att svara på en kundförfrågan för GKN, utan att tappa precision i producerbarhetsanalysen. Ambitionen var att minska processen från dagens 3 månader till 3 veckor. Typfallet implementerades i en demonstrator som också användes vid utbildning av ingenjörer på GKN och som en specifikation för implementering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03292

Statistik för sidan