Virtual Nation - VINN

Diarienummer 2013-05210
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Numerisk simulering är en grundpelare som möjliggör beslutsfattande i flera situationer i vårt samhälle. Simulering är idag en viktig ingrediens i flera styrkeområden, men en samlande arena och kompetenssatsning saknas. Virtual Nation syftar till en kraftsamling för att dels stärka konkurrenskraften i svensk industri och dels att stödja multi-disciplinära innovationer. Målet är att fler människor och fler organisationer får förmåga att utnyttja numerisk simulering på ett konkurrenskraftigt sätt för såväl etablerade verksamheter som helt nya och innovativa tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har identifierat ett antal utvecklingsområden för framtida satsningar och behov inom agendans fokusområde, gränsöverskridande numerisk simulering: - Bredare och djupare kompetens - En virtuell arena för gränsöverskridande samarbeten - Strategiska Innovationsprojekt De förväntade effekterna har till stor del uppfyllts och arbetet har skapat förväntningar från industrin och akademi på framtida projekt och utveckling. Ur detta arbete har konkreta samarbeten och utvecklingsbehov utkommit. Allt detta utvecklas i agenda som finns att läsa på www.virtualnation.se.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits som en öppen process med workshopar, analyser och diskussioner med företag och organisationer. Totalt har ett 50-tal personer från 27 företag, universitet, högskolor, institut och organisationer deltagit i den två fysiska workshopar som hållits. Utöver dessa träffar har diskussioner förts med intressenter genom möten, WebEx-möten, personliga telefonsamtal och mail. Detta har i sin tur berört ytterligar 40-tal företag och organisationer. Omvärldsanalyser för hur Sverige ligger till internationellt har genomförts av deltagare i arbetet.

Externa länkar

Agendans hemsida, här finns all information samlad från arbetet och resultatet av i form av agenda/färdplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.