VFT1 LTU Holding

Diarienummer 2013-05641
Koordinator LTU HOLDING AB - HOLDING AB VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Bidrag från Vinnova 1 010 505 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har inlett 22st nya verifieringsprojekt under projektperioden. Dessa har i genomsnitt finansierats med 27 942 kr. Projekt som startats under föregående period men som fortsatt levt kvar har också finansierats med VFT-1 i viss utsträckning. Totalt har vi beviljat finansiering om 1 351´, vilket är högre än våra tilldelade medel. Detta är möjligt genom en effektiv process för återförande av outnyttjade medel. Under perioden har vi för första gången sökt, och fått beviljat, ett projekt inom VFT-2, vilket baserades på förverfiering gjort med VFT-1.

Resultat och förväntade effekter

Tillgången till VFT-1 ger kommersialseringssystemet vid LTU en möjlighet att ta välgrundade beslut angående fortsatt satsning mot kommersialisering (eller ej). Beslutshanteringen i sig ger parterna i kommersialiseringssystemet en mycket konkret och handfast anledning att samarbeta, vilket ökar styrkan i systemet. VFT-1 har i flera fall använts som en del i en större finansieringsplan för projekt av mer omfattande karaktär. Detta är också en viktig pusselbit i kommersialiseringssystemet.

Upplägg och genomförande

Beslutsfattande har hanterats i verifieringsrådet som möts var 14e dag. Vid detta möte finns representanter från inkubatorn och från LTU´s juristfunktion. I och med detta fungerar beslutsmöten också som en viktig informationskanal. Rutinen för beslut har justerats något mot tidigare år och är nu alltid, oavsett belopp, direkt kopplade mot genomförande av en specifik aktivitet. Arbetet med verifiering och validering har förbättrats kontinuerligt och nu följer vi den modell vi siktat mot för alla våra projekt. Vi upplever också högre kvalitet/mognad på inkommande idéer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.