Verktyg för uppströmsanalys - Planering

Diarienummer 2015-05965
Koordinator VA SYD - VA SYD, Huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Planeringsprojektet har uppnått följande mål: En detaljerad specifikation av metoden för substansflödesanalys och funktionaliteten för en webbapplikation. En prototyp av webbapplikationen för demonstration av verktyget. Relevans och generaliserbarhet för funktionsspecifikationen och webbapplikationen har förankrats med en referensgrupp. Funktionsspecifikationen och prototypen utgör de väsentligaste delarna av ett underlag för beslut om att gå vidare till utvecklingsfas.

Resultat och förväntade effekter

Inom planeringsprojektet har en funktionspecifikation tagits fram som beskriver ett färdigt verktyg i termer av användargränssnitt, resultatpresentation, databasstruktur och -innehåll, referenshantering, samt känslighets- och scenarioanalys. En prototyp utvecklats som på en interaktiv karta visar rörnät, olika verksamheter, hur data kan hämtas till ett definierat område bestående av gridrutor, och hur beräkningar av föroreningsbelastning från det valda området kan presenteras.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har inneburit genomgång av existerande verktyg för substansflödesanalys och hantering och presentation av data och resultat i en interaktiv karta. Med detta som grund har en funktionsspecifikation för webbapplikationen och en prototyp tagits fram. Speciellt har även möjligheterna att utnyttja spatiellt upplöst data från SCB undersökts. Resultaten av arbetet har presenterats, diskuterats och modifierats i samarbete med referensgruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.