Verifiering för bolag anknutna till Karolinska Institutet Innovations AB

Diarienummer 2015-06516
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 243 672 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att omsätta forskningsrön till bättre vård, mediciner och hjälpmedel genom att stärka existerande bolag inom life science med hjälp av medel för tidig verifiering. Då de bolag som fått stöd ofta är i en väldigt tidig fas så kommer implementeringen senare. Alla bolag har dock kommit ett steg närmare implementering och i flera fall har aktiviteterna bidragit till signifikanta följdinvesteringar som möjliggör klinisk utveckling av läkemedelskandidater. I ett fall har visat sig att projektet inte har kommersiell bärkraft och därför bör läggas ner.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta pilotprojekt måste anses som lyckats. Samtliga bolag utom ett har kommit ett steg närmare kommersialisering. I tre fall har bolagen erhållit signifikanta summor för att genomföra eller förbereda kliniska tester.

Upplägg och genomförande

Vi har använt en liknande beslutsprocess som den för VFT som är en väl integrerad i vår verksamhet. En stor utmaning här har varitatt nå bolagen. Genom befintliga kontakter till bolag både kopplade och inte kopplade till KI har informationen om programmet spridits. Via samarbetet med övriga aktörer i programmet har stöd givits samt kunskaper överförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.