Validering för Tillämpning vid Karolinska Institutet 2018-2019

Diarienummer 2017-04893
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 7 340 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VFT 2018-2019

Syfte och mål

KI Innovations AB hanterar planering, bedömning och utbetalning av VFT-medel till projekt inom området medicin och hälsa vid Karolinska Institutet. Medlen ska användas för att genomföra valideringsaktiviteter i syfte att sänka risken vid kommersialisering av forskningsresultat och kunskapstillgångar samt att fastställa den mest lämpliga kommersialiseringsstrategin för dessa projekt. Baserat på ett årligt intag av ca 30 - 40 projekt i VFT-programmet förväntar vi oss att stötta omkring 70 nya projekt under 2018 - 2019.

Förväntade effekter och resultat

KI Innovations har ambitionen att, med så små resurser som möjligt (tid och pengar) påvisa avsaknad av kommersiell potential när så är fallet. I kommersiellt intressanta projekt (samt i projekt med annan nyttiggörandepotential) är förväntningen att projekt som har genomgått VFT-programmet är validerade med avseende på kundbehov och att utvecklingen i projektet med avseende på tex IP, regulatoriska aspekter och fortsatt forskning är väl förankrat i en konkret plan där utlicensiering/försäljning av IP, bolagsbildning eller ett industriellt samarbete är det slutliga målet.

Planerat upplägg och genomförande

Till varje projekt tillsätts en affärscoach från KI Innovations. Aktiviteterna bestäms utifrån det specifika projektets behov och utförs av engagerade experter knutna till vårt konsultnätverk. Projekten följs kontinuerligt upp och medel allokeras i förhållande till utfall av tidigare aktivitet. Primärt fokus ligger på ansökningar inom området medicin och hälsa som härstammar från Karolinska Institutet. Vi avser att hantera inkommande projekt och ´ansökningar´ löpande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.