Utveckling av värdehöjande koncept för animala biprodukter

Diarienummer
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skapa ett projekt och göra projektförberedande åtgärder för att: med bas i svensk sjömats-, kött- och fågelbiprodukter ta fram ett innovativt koncept för att framställa nya buljongprodukter med bättre hälso- och smakegenskaper. Projektgruppen har arbetat framgångsrikt med att ta fram en projektplan och förhandsinformation, samt lagt ner mycket tid till att samverka med intresserade företag för att ta fram mål och planer som passar både forsknings-, såväl som företagsstrategiska mål. Projektgruppen ämnar gå in med ansökan till Tvärlivs utlysning B.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en plan för att möta de ursprungliga förväntade effekterna, skapa bättre: Bruk av råvaror, genom förädling av animala biprodukter; Ekon. lösningar, billiga råvaror blir produkt med högt värde; Hälsa, en ny process bevarar bioaktiva ämnen. Projektet har lagt upp ytterligare planer för att öka den möjliga företagsekonomiska potentialen genom att inkludera planer för att undersöka buljongens roll som naturlig smakbärare i relaterade produkter. Konkret har projektet: ökat samverkan: inom FFS, och med företag. Samt lagt grunden för en ansökan till Tvärlivs B

Upplägg och genomförande

Projektet bedrevs från början som en begränsad förstudie för det planerade huvudprojektet, men har av nödvändighet ändrats till att fokusera på samverkan. Samverkan i den tidigare delen av projektet har främst bedrivits mellan forskningsintressenterna. I den senare delen, har samverkan med företag varit i fokus. Flera önskade förstudieuppgifter har fått nertonas till förmån för att: försöka sammanfläta de övergripande utmaningarnas långsiktiga drivkrafter, frågor och mål, med de ingående företagens ekonomiska drivkrafter och prioriteringar. Detta har inte varit lätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.