Utveckling av intelligent energitjänst

Diarienummer 2013-01985
Koordinator NGENIC AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet var att tillvarata de affärsmässigt intressanta möjligheter vi skaffat oss under de gångna åren och ta marknadsandelar på en framväxande marknad för intelligenta energitjänster i hemmet. Projektet har nått samtliga uppsatta mål och de förbättringar och innovationer som har utvecklats har i samtliga fall implementerats i produkten Ngenic Tune med resultat att marknaden har ökat genom större kompabilitet och enklare användning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av de aktiviteter som utförts har blivit över förväntan. Ngenic Tune stöder nu mer än dubbelt så många bergvärmepumpar än tidigare och är även kompatibelt med flera frånluftspumpar, elpannor och fjärrvärmeregulatorer. Nyutvecklade inkopplings- och identifieringsverktyg hanterar nu den varians som finns i installationer av värmesystem och systemkomponenterna har om-designats och är nu så energieffektiva att behovet av nya elinstallationer eliminerats.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i tre etapper om ca 6 månader. Inför varje ny etapp så utvärderades resultatet från föregående och ursprungliga specifikationer och antaganden reviderades efter den nya kunskap vi fått under föregående etapp. Det medförde att vi kunde omvärdera vissa ursprungsantaganden och fokusera utvecklingen på aktiviteter som omedelbart kunde förbättra produkten och göra den än mer attraktiv, med fokus på enkelhet i användning så väl som i installation, och därigenom öka den tillgängliga marknaden.

Externa länkar

Ngenic AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.