Utveckling av användargränssnitt till optimeringsalgoritm för nationell och internationell marknadsanalys

Diarienummer 2018-01102
Koordinator SOWNDER AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektets mål är ett genomtänkt, interaktivt användargränssnitt (GUI) som på ett illustrativt sätt visar beslutsstödets potential och funktionalitet. Syftet med detta är att bytestider mellan två på varandra följande operationer minimeras och samtidigt maximeras utnyttjandegrad av operationssal och kirurg. Sownder utvecklar en optimeringsmodell för processer som på ett innovativt sätt schemalägger operationer och personal så att produktionen kan ökas med 30% med bibehållen personalstyrka. Alternativt kan produktionen bibehållas med införande av 6-timmars arbetsdag.

Förväntade effekter och resultat

Med vårt beslutsstöd kan produktionen öka med 30% utan extra resurser. Effekter av verktyget är att operations- och personalplanering sker synkroniserat på ett så optimalt sätt som möjligt, med möjlighet att i realtid utvärderas. I ett lyckat projekt har personalomsättning minskats genom reducerad arbetstid med bibehållen produktion. Möjlighet att i realtid övervaka kostnadseffektivitet genom att beräkna personalresurser i förhållande till produktion. Genom det sistnämnda skapas insikt om flaskhalsar i processer och system.

Planerat upplägg och genomförande

Juni/Juli: Optimering av verktyg för Gurobi licens Inköp av Gurobi lösare samt installation Anpassning av modell till ny lösare Juli/Augusti: Flytta operationer i ett schemaförslag genom drag-and-drop funktionalitet Uppdatera GUI i javascript Uppdatera och anpassa backend Augusti/September: Stöd för import av personalschema Skapa ny sida i webverktyget Lägga till importfunktion i backend September/Oktober: Förberedelse till individuellt schema i smart phone Skapa ny sida i webverktyget Importfunktion i backend Projektmöten genomförs kontinuerligt för tempo I projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.