UPSC Centrum för Skogsbioteknik

Diarienummer 2016-00504
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Centrets syfte är att bedriva världsledande forskning och industrisamverkan inom skogsbioteknik. Målet är att befästa Umeå Plant Science Centre som en världsledande miljö för excellent grundforskning, innovation och industrisamverkan samtidigt som svensk skogsindustri och annan industri baserad på vedråvara blir bättre rustade att möta 2000-talets utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Centret förväntas fortsätta att generera excellenta forskningsresultat och innovationer av absolut världsklass. Samtidigt höjs ytterligare medverkande industriparters mottagarkompetens för dessa resultat och innovationer vilket kommer att möjliggöra nya högvärdesapplikationer och nya sätt att angripa morgondagens utmaningar. Flera av centrets tidigare innovationer förväntas att nå kommersialisering under projektperioden. Forskningen kommer att leda till bättre skogstillväxt och klimatanpassning, högre vedkvalitet och nya användningsområden för vedråvara.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen organiseras i tre stycken så kallade ´task forces´ som var och en samlar forskargrupper och industrirepresentanter med olika kompetens för att gemensamt angripa frågeställningar av stort generellt biologiskt intresse, men samtidigt också av stor betydelse för den svenska skogsindustrin och annan industri baserad på vedråvara. Dessutom bedrivs en industridoktorandskola för att utbilda nästa generations forskare och utvecklare vid akademi och industri. Centret arbetar aktivt för att intensifiera samverkan med andra svenska och internationella forskarmiljöer.

Externa länkar

Detta är hemsidan för det Berzeliicenter som nu övergår till att bli ett kompetenscenter. Uppdateras under 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.