Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Sverige AB; Stockholm
Bidrag från Vinnova 942 360 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att utveckla en mätstrategi för tillståndsbedömning av järnvägsräls där moderna mätsensorer och datadrivna analysverktyg skulle användas för tester i Trafikförvaltningen Stockholms anläggning. Dessutom skulle en modell för prediktivt underhåll utvecklas med förslag på användning i underhållsverksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Genom kontinuerliga datainsamlingar och utveckling av prediktiv modell förväntas resultatet ge bättre kunskap om spåranläggningar och en möjlighet att anpassa underhållsarbetet efter rådande tillstånd. Detta ger ett bättre nyttjande av befintlig anläggning då möjlighet ges att balansera prestanda, ekonomiska medel och risker. Framtagen metodik är applicerbar på andra spåranläggningar, nationellt som internationellt, och kan nyttjas på en kommersiell marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att studera vanliga skador och genom fältbesök funnit en lämplig teststräcka för att utveckla och analysera en mätstrategi bestående av olika mätsensorer. En ingående mätsensor i mätstrategin, virvelström, har analyserats i laboratorium. En prediktiv modell har tagits fram genom att beskriva relevanta ingående parametrar för beräkning och ett fortsatt användande inom underhållsverksamheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03287

Statistik för sidan