Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Diarienummer 2016-03287
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Sverige AB; Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2016-01733-en

Syfte och mål

Projekt skall utveckla en prediktiv tillståndsbaserad underhållsstrategi, för att väsentligt minska antalet rälsbrott i tunnelbanan. Den centrala komponenten i verktyget är de datadrivna tillståndsbedömningar som genomförs i verksamheten och de kontinuerliga uppföljningarna idag.Projektet kommer test verktyg och metoder i fält, med målet att verifiera och eventuellt justera de algoritmer som finns framtagna. En utgångspunkt i den tänkta underhållsplaneringen är att det ska följa RAMS (Reliability, Availability, Maintainability och Safety) standarden.

Förväntade effekter och resultat

Genom en kontinuerlig datasamling med information om hur banan trafikeras och vilka drift- och underhållsåtgärder som genomförts kan olika drift- och underhållslösningar utvärderas och utvecklas. Samma information är även viktigt när analyser genomförs utifrån ett livscykelperspektiv och vilka lösningar som är samhällsekonomiska lönsamma. Genom projektet möter Sverige en internationell efterfrågan på attraktiva lösningar inom tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur som kan ge Sverige en ny nisch på exportmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet delas in i ett antal arbetspaket (AP) med definierade uppgifter och leveranser. Arbetet kommer att utgå från de påbörjade studierna som initierats av SL. 1. Utredning av rotorsak till fel 2. Utveckling av mätstrategi för tillståndsövervakning 3. Analys av mätdata och utveckling av modeller för prediktiv underhåll Deltagandet av Trafikförvaltningen säkerställer att resultat direkt implanteras i verksamheten. Kontakterna mellan Trafikförvaltningen och Trafikverket är täta varför även omedelbar överföring till Trafikverket kommer ske.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.