Testbäddar inom hälso-och sjukvården i Västmanland.

Diarienummer 2012-02054
Koordinator VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING - Centrum för klinisk forskning
Bidrag från Vinnova 369 600 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för en fullständig ansökan till Vinnova för en testbäddsverksamhet med inriktning på hälso- och sjukvården inom landstinget Västmanland. Arbete med förstudien resulterade i en fullständig ansökan till Vinnova om medel för testbäddsverksamhet inom Landstinget Västmanland.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har identifierat ett antal styrkor och svagheter. Styrkor Det finns ett mycket brett och uttalat stöd för testbäddsprojektet inom sjukvård, upphandlingsenhet, medicinteknik, högskola och bland forskare, entreprenörer och politiker i Västmanland. Testbäddsprojektet planerades att drivas av CKF, som är ett väletablerat forskningscentrum för klinisk patientnära forskning. Svagheter Det råder viss osäkerhet inom landstinget kring medfinansieringen. I dagsläget är lokalfrågan inte löst, likaså finns viss kvarstående osäkerhet gällande projektets styrning.

Upplägg och genomförande

Följande aktiviteter ägde rum under förstudietiden. A. Fokusgrupper testbäddar Västmanland B. Forskarsamverkan inom Västmanland C. Storregionalt möte om Hälsoteknik D. Information till hälso- och sjukvården i Västmanland samt identifiering av framtida monitorerare E. Skapa en gemensam handlingsplan med Innovation Akademiska. I samtliga aktiviteter, deltog sammanlagt cirka 200 personer från olika organisationer inom landstinget, universitetet, högskolor, industri och länsstyrelsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.