Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar

Diarienummer 2017-02452
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 17 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material har prioriterat åtta områden för kunskapsuppbyggnad, varav tre är "Metalliska material i kombination med andra material", "Kopplingen mellan material, process och design se materialen i sitt system" respektive "Materialens livscykel och återvinning". Detta projekt ska bidra till dessa tre områden genom att utveckla en distribuerad testbädd för lättvikts- och andra produkter baserade på avancerade material.

Förväntade effekter och resultat

En existerande, väl beskriven och känd, kommersiell testbädd för produkter i avancerade material, där det tydligt framgår vad den kan leverera och hur aktörerna kan använda den. Resultat från piloter med hög industrirelevans som genomförs i nära samverkan med deltagande industrier i syfte att vidareutveckla och verifiera kritiska delprocesser. Aktörerna i hela leverantörsnätverket ska genom testbädden snabbt kunna utveckla existerande och nya teknologier. Tre delar ska vidareutvecklas och knytas ihop i ett kretslopp: Material, cirkularitet och tillverkningsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

En kravspec för den nationella testbädden utformas i samråd med en större referensgrupp, parallellt med att testpiloter körs i två utpekade noder i samverkan mellan stora och små företag, institut, akademi och regioner. En särskild budgetpost riktas till fler SMF som önskar delta i arbetet i samverkan med större företag. Under andra året utvärderas piloterna utifrån uppsatt kravspec, och fortsatt utveckling sker av testbäddens kompetensprofil, affärsmodell och infrastruktur, där möjlighet finns för tillkommande projektparter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.