SWElife Forskningsplattformen

Diarienummer 2016-03986
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudie Forskningsplattformen var att identifiera en eller flera strategiska parter som inför ett nationellt breddinförande kan erbjuda långsiktig förvaltning av Forskningsplattformen. Målet var att bidra till att skapa förutsättningar för ett lyckat mottagande av den tekniska miljön, vilket kommer att bidra till effektivt forskningsarbete i Sverige Målet har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga förstudieområden enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Resultat och förväntade effekter

Resultat består av flera delleveranser: 1) Identifiering av långsiktiga förvaltare och handlingsplan för förvaltning, 2) identifiering av ambassadörer för konceptet, 3) genomförande av juridisk utredning, 4) identifiera arbetsprocess för utveckling av affärsmodeller, 5) vidmakthållande av drift och förvaltning av Forskningsplattformen. Sammantaget har projektet lagt grunden för regionalt och nationellt införande som kan skapa effektivare forskningsprocesser, bidra till att antalsberäkning genomförs via en ”knapptryckning”.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts som ett nationellt projekt med bred förankring. Nära dialog har förts med såväl Life Science, industrin, landstingen och akademin. Totalt har ca 20 parter/organisationer involverats. Arbetet har bedrivits i 4 delområden: förvaltning, juridik, affärsmodeller, kunskapsspridning med tvärfunktionell dialog för att säkerställa bra resultat, bl.a. genom såväl inspirerande fokusgruppsmöten och enskilda semistrukturerade intervjuer. För spridning av resultat har en ”bas-rapport” framtagits.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.