Svenskt Grafen

Diarienummer 2015-01311
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Grafen

Syfte och mål

Projektets partner var 2D fab AB (2D fab) och Woxna Graphite (Woxna) med syftet att undersöka om svensk grafit kan användas för att konkurrenskraftigt tillverka grafen. Det primära målet med projektet var därför att tillverka grafen från svensk grafit. Det sekundära målet var att identifiera tillämpningar lämpliga för detta svenska grafen och initiera värdekedjor mot industriell användning. Ett ytterligare mål för 2D fabs var att få ´proof-of-concept´ för tillverkningsprocessen, samt att bättre förstå råvarans roll.

Resultat och förväntade effekter

Det primära målet uppnåddes så till vida att grafen kunde tillverkas från grafit som kom ifrån Woxnas grafitgruva. Själva utbytet av grafen levde dock inte upp till förväntningarna. 2D fab fick dock ett ´proof-of-concept´ för tillverkningsprocessen och en betydligt bättre förståelse för råvarans roll. Projektet initierade även ett flertal ytterligare utvecklingsprojekt som 2D fab nu deltar i tillsammans med olika kunder. Woxna fokuserar nu sin utveckling av grafit mot energilagringstillämpningar. Den batterigrafit som senare kommer att produceras blir då en potentiell råvara för grafen.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av flera delar: Woxna framställde i sina processer prover med olika storleksfördelningar som testades vid grafentillverkning. Även batterigrafit producerades och kommer senare att utvärderas i grafentillverkning. En benchmarking genomfördes med ett flertal olika typer av grafit. I ett antal olika fora träffades potentiella kunder och partners för att skapa ett nätverk som kan tillverka framtida grafenprodukter. Utöver detta utfördes även IP- och marknads-analyser, produktkalkyler och kostnandsberäkningar för uppskalning av processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.