Strategier för maximal energiåtervinning i en batteritillverkningsprocess

Diarienummer 2018-00058
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Förstudiens syfte är att bygga upp kompetens, utveckla strategier och kunskap om hur man konstruerar en högeffektiv batteritillverkningsprocess genom att använda Northvolt Ett som en fallstudie. Målen kan delas upp i tre delar: 1) Utveckla en förenklad modell av fabriken med sina viktigaste processer och olika typer av flöden, särskilt energiflöden; 2) Studera material- och energiflöden och återstående restvärmeströmmar för optimal återanvändning av värme, både internt och externt; 3) Utveckla strategier och koncept för datadrivet beslutsstöd, kontroll och visualisering.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet avses att: Fördjupa och bredda kunskapsnivån med avseende på optimering av energianvändning i planerade och kommande tillverkningssteg; Långsiktigt bidra till utveckling och innovationer för svenska leverantörer till batteritillverkningsprocesser; Bidra till att utreda och utveckla effektiva metoder för att utvärdera nya lösningar (produktions- och energimässigt) i nästa generations batteritillverkningslinor i forsknings- och utvecklingsanläggningen som byggs i Västerås.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet beräknas starta i januari 2018 och genomföras över en 6-månaders period. Projektets genomförande är indelad i fyra huvuddelar, förutom projektledning. Det börjar med att bygga upp en översikt över batteritillverkningen, dess material- och energiströmmar. I det andra steget utvecklas mer djupgående kunskaper, fabriksbegränsningar beaktas och lösningar föreslås både på system- och komponentnivå. Strategier för beslutsstöd och kontroll föreslås, och ett utkast till koncept för visualisering av energiåtervinning utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.