STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet

Diarienummer 2018-03458
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med STARK-projektet är att utarbeta underlag för ett e-hälsoverktyg för tidig identifiering av åldersrelaterade försämringar samt undersöka implementeringsväg så att e-hälsoverktyget kan göras tillgängligt för befolkningen för att skatta fysisk förmåga och uppmuntra individen att stärka eller bibehålla fysisk förmåga. Målet med STARK-projektet i steg 1 är att ta fram underlag för utveckling av e-hälsoverktyget samt identifiera implementeringsväg för e-hälsoverktyget och knyta relevanta parter till projektet.

Förväntade effekter och resultat

STARK-projektet förväntas bidra till systemförändring där den totala summan för vårdkostnader minskar och förskjuts mot förebyggande insatser och bort från ortopediska operationer och hemtjänst. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självkänsla, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs med fyra parter, Mälardalens högskola (projektkoordinator), Region Västmanland Innovation, Forskning och Utveckling i Sörmland och Blekinge tekniska högskola. Projektet är uppdelat på tre arbetspaket med fokus utarbetande av underlag till e-hälsoverktyget, identifiering av implementeringsväg samt rekrytering av fler parter till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.