SIR - Screening-Insats-Remiss. Metodpaket för alkohol- och narkotikascreening, insatser samt remissförfarande.

Diarienummer 2014-05430
Koordinator Stockholms läns landsting - BUP ledning och stab
Bidrag från Vinnova 225 640 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet syftar till att lägga grunden för ett utvecklingsprojekt som ämnar att ta fram ett metodpaket för missbruksscreening, inom barns- och ungdomspsykiatrin, samt vid behov kort intervention. I detta ingick som mål att skapa en kunskapsgrund, utveckla en projektplan, identifiera intressenter och samarbetspartners samt underlag för en realistisk och konkurrenskraftig ansökan om utvecklingsmedel. Projektet har i alla sina delar nått uppställda mål och i förekommande fall avancerat bortom uppställda mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en generell modell för missbruksscreening och för korta interventioner för ungdomar med olika nivåer av missbruksproblem. Modellen är även ett beslutsstöd. I modellen ges ungdomen en betydande frihet att vara med och forma vården. Till projektet har fogats en specifik anpassningsmodell som ökar möjligheten till spridning och anpassning av den generella modellen. En projektplan för utprovning av modellen har författats. Alla relevanta kontakter har tagits och en rad samarbetspartners har inkorporerats i nätverket runt nuvarande och tänkta projekt.

Upplägg och genomförande

Det ursprungliga upplägget har delvis modifierats under projektets gång. Saker har tillkommit som inte tänkts från början t ex anpassningsmodellen. Upplägget har i allt väsentligt fungerat och projektet har haft god användning av de experter som funnits i arbetsgruppen. Att få fram en modell med relevanta metoder och insatser har gått utan problem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.