Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande

Diarienummer 2017-03537
Koordinator Uppsala universitet - UU Innovation
Bidrag från Vinnova 10 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Finansiering av samverkansprojekt är en avgörande faktor för att konkreta samarbeten mellan akademi och andra organisationer ska kunna initieras. För att attrahera större bidrag eller investeringar till sådana projekt krävs ofta sonderande arbete, t ex i form av förstudier, innan en tydlig projektplan kan formuleras. För att snabba på dessa uppstartsprocesser och samtidigt öka projektplanernas kvalitet behövs lättillgängliga medel lokalt vid lärosätena. Detta projekt syftar till att professionalisera hanteringen av sådana medel och öka möjligheterna till nyttiggörande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leverera rekommendationer och en finansieringsmodell för ökat nyttiggörande. Mer konkret kommer resultaten att avse 1) Robusta och transparenta beslutsrutiner för finansieringen, 2) Rutiner för hur uppföljning av finansieringen kan genomföras för att öka möjligheterna till nyttiggörande, 3) Lärande om hur vi identifierar rätt idéer att finansiera, 4) Ett arbetssätt som lägger grunden för långsiktig ekonomisk hållbarhet i projekten, och 5) En utvecklad samverkanskultur där nya målgrupper engagerats i samverkansprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer i ett första steg att ta fram en tydlig bild av nuläget, dvs en sammanställning av vilka tester som genomförts tidigare. Utifrån kartläggningen prioriteras ett antal finansieringsinstrument som ska testas och vidareutvecklas inom projektet. Testerna utgör huvuddelen av projektarbetet. Bl a kommer processer, bedömningskriterier mm att utvecklas gemensamt av lärosätena. Finansieringsinstrumenten utvärderas löpande under testperioden och justeras vid behov. Baserat på testresultaten tas rekommendationer fram som kan användas brett i Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.