Samverkan för forskning och innovation

Diarienummer 2014-05583
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Högskolans ledning
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har medfört att strukturer och incitament för samverkan mellan forskare och näringsliv har etablerats i form av samverkanstrategi, samverkansplattformar och rekrytering av forskningsrådgivare som skapat stödmodell (HKR Focus Forum) och handläggningsordning för ansökningar om externa forskningsmedel. Projektet har vidareutvecklat innovationsmodellen ToY som genom innovationsprojekt för näringslivet integrerar och introducerar nyutexaminerade studenter till arbetsliv och entreprenörskap. En affärsmodell för ToY modellen är framtagen.

Resultat och förväntade effekter

Antalet ansökningar om externa forskningsmedel har ökat från 49, 2013 till 98, 2016. Beviljade externa medel har ökat från 7,5MSEK 2014 till 13,1MSEK 2016. Etablerad stödstruktur får effekten att fler forskare skickar in fler och mer kvalitativa ansökningar, med den förväntade effekten av ökad forskningsvolym som resultat. Den utarbetade och testade affärsmodellen för ToY - modellen har ökat intresset för innovationsprojekt, med nyutexaminerade studenter, i näringslivet och minskat bidragsberoendet för genomförandet. De senast genomförda projekten har kostnadstäckning.

Upplägg och genomförande

Genomförandet bygger på en långsiktig strategi av etablering, förankring och vidareutveckling av den för Högskolan Kristianstad och Krinova gemensamma Innovationsarenan. En innovationsarena med tydligt samhällsuppdrag att öka tillväxt och attraktionskraft för Skåne Nordost genom att verka lokalt, nationellt och internationellt. Projektet genomfördes inom ramen för strategin vilket medförde att planerade aktiviteter redan inledningsvis var förankrade hos ledning, forskare, studenter och personal. Därigenom garanterades engagemanget för resultat och eff.leverans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.