SAMSAS Fas 1

Diarienummer 2013-04090
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Utbildning
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att vidareutveckla idén om en ny regional plattform med nytt IT-system och innovativa metoder för praktik. Idén är nu utvecklad och går att ta vidare från planering till genomförande. Projektets syfte handlade även om att stimulera innovationslust i offentlig sektor genom att arrangera katalyserande mötesplatser. Målgrupperna var: grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning, integration, företag samt universitet. Sammantaget har projektets syfte och mål uppfyllts på önskat vis och vi ser idag att vi står med ett välgrundat underlag för att gå vidare till nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

De resultat vi kan se är att vi uppnått det som projektet syftade till, dvs att skapa en produktionsspecifikation för hur verktyget behöver se ut för att matcha de behov som finns. Vi har också skapat delaktighet och förankring genom att målgrupperna varit involverade, nästa steg är att hitta vidare finansiering. Vi ser även ett behov utanför Göteborgsregionen, i andra kommuner/regioner, där vi gärna ser att fler använder samma IT-system med syftet att få en likvärdig hantering av praktiksamordning och erfarenhetsutbyte kommuner, regioner och näringsliv emellan.

Upplägg och genomförande

Upplägg, planering och genomförande har följts, med en mindre justering. Planen om att först inventera målgrupper som berörs, både inom offentlig sektor och näringsliv, har följts. Dessa träffade vi sedan i fokusgruppsworkshops som mynnade ut i produktionsspecifikationen samt bidragit till idéer rörandes andra samverkansformer. Den mindre justeringen som gjordes baseras på en initial tanke om att använda intern kompetens vilket inte var möjligt, av denna anledning fick vi söka stöd externt i form av en konsult vilket bidragit till ytterligare raster av perspektiv som var nyttigt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.