SAMCITY - Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Gatukontoret - MALMÖ KOMMUN
Bidrag från Vinnova 4 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Målsättningen var att testa och utvärdera en samlastningsmodell i ett kombinerat system (kommunala och privata flöden) i Malmö city under 1 år. Möjligheterna att understödja konceptet med olika typer av trafikregleringar, att använda miljöanpassade fordon, samt att göra en gemensam upphandling av operatör och distributör för de samordnade privata och kommunala varuflödena skulle utredas. Detta har också skett under projektets gång, vilket resulterat i lärdomar från pilottestet, samt i fem olika utredningar som fokuserat på effekter, trafikreglering, fordon och upphandling.

Resultat och förväntade effekter

På kort sikt var det väntade projektresultatet ett färdigt pilotprojekt. Den framtagna affärsmodellen har enligt plan testats under 1 år, och möjligheter och hinder har kunnat identifieras. Via färdigställda utredningar vet vi också idag avsevärt mer om vilka effekter som samdistributionsmodellen kan ha för miljön, samt om vilka möjligheter Malmö Stad har att genomföra regleringar som understödjer samlastning, och om vilka möjligheter och begränsningar det finns avseende en fullskaplig gemensam upphandling av transportör och operatör för kommunala och privata varuflöden.

Upplägg och genomförande

Fem delprojekt har under projekttiden genomförts parallellt. Huvudprojekt har varit det ettåriga pilotprojektet, som hade fokus på att testa en affärsmodell för samlastning. Delprojekt 2 fokuserades på fossilfria fordon och deras applicerbarhet. Inom delprojekt 3 gjordes en godsmodellering som visar på effekter av samlastningsmodellen. Delprojekt 4, Gemensam upphandling, har tittar på juridiska möjligheter och hinder för en gemensam upphandling av operatör/distributör för kommunala och privata flöden. Delprojekt 5 tittade på hur trafikreglering kan stödja samlastning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00726

Statistik för sidan