Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, data drivna modeller och beslut

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Träteknik
Bidrag från Vinnova 5 189 700 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Syfte och mål

Länka ihop två- och tredimensionell information om stockars och brädors egenskaper i värdekedjan för ökad processtyrning så att rätt träbit når rätt produkt och rätt slutkund för att på så sätt minska spill och öka värdet på ingående råvara.

Förväntade effekter och resultat

Ett system för anpassning av Business to Business-kunders behov och därigenom bättre marginal och högre värdeutbyte i sågverk och för sekundära tillverkare. När positiva effekter av CT-teknik i processen demonstreras, kommer fler investeringar i branschen att förbättra kvaliteten på träbaserat byggmaterial. En databas för användning för forskning och för dynamisk produktplanering. Modeller för förutsägelse av preferensbaserad klassificering av kunden. Ett system för processåterkoppling på sågprestanda och sorteringsalgoritmer mellan virtuella och reella världar.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer kunskaper och resultat från tidigare forskning att användas för att implementera och visa på olika sätt att genomföra spårbarhet mellan CT- och brädscanner i Business to business-kedjan. Algoritmer för denna matchning och att validera dess prestanda och skapa en "Bigdata"-bas baserad på reella och virtuella stockar/brädor kommer att vara en viktig uppgift. Med tillgång till stordatabasen kommer multivariata prediktionsmodeller att utvecklas och visualiseras för tre olika produkter för att visa potentialen i relation till nuvarande regelbaserad sortering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2020

Diarienummer 2018-02749

Statistik för sidan