ROSITA, Testarena för innovativa vägbeläggningar

Diarienummer 2017-02287
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Byggteknik, BORÅS
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Målet har varit att undersöka möjligheten att skapa en samlad svensk utvecklingsmiljö för vägbeläggningar i fullskala vid AstaZero tillsammans med andra utvecklingsmiljöer för simulering, beräkning och laboratorieprovning samt fältprovning i trafik vid ett flertal olika anläggningar som täcker hela det nordiska klimatet och vägförhållanden. Vidare att utveckla heltäckande konsortium inför projekteringsfasen och den geografiska och därmed klimatmässiga representationen. Samtliga mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har kartlagt förutsättningar och behov av en svensk testbädd och identifierat kraven för att kunna skapa en sådan; kompetensmässigt, ekonomiskt, organisatoriskt samt teknik- och klimatmässigt. Konsortiets har breddats avsevärt och inkluderar nu även representanter för flera vintertestmiljöer och fler industrier. Att uttala sig om effekter av förstudien är väl tidigt. Dock har samarbete med VTI inletts på ett mkt positivt sätt vilket kraftigt stärker möjligheterna för svensk industri.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs huvudsakligen i form av workshops (WS) där behov och krav sammanställdes tillsammans med en inventering över befintliga anläggningar och testmiljöer, nationellt och internationellt. Det var ett effektivt sätt att låta alla komma till tals på ett organiserat sätt och med tydliga mål för varje WS. Mycket arbete har lagts på att utvidga konsortiet för att få en heltäckande representativitet. Det har lyckats men kunde sannolikt gjorts mer effektivt med ett tydligt formulerat ”erbjudande” i tidigt skede.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.