Resurs- och komptensnätverk inom läkemedelsutveckling

Diarienummer 2013-04731
Koordinator Karolinska Institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 6 211 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det primära målet med projektet har varit att bidra till att bibehålla och utveckla viktig kompetens i läkemedelsforskning och utveckling i Sverige i samverkan med svenska universitet samt läkemedelsföretag. Detta har adresserats genom en nationell forskarskola i läkemedelsutveckling. Projektet har också syftat till att skapa tydligare ingångar till akademin för life science-industri, vilket har uppnåtts genom en målgruppsanalys bland företag för att optimera innovationskontorens erbjudanden, samt en analys av globala avtal mellan läkemedelsindustri och akademi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökad samverkan mellan de deltagande universiteten kring frågor som rör nyttiggörande av forskning, och kring forskarutbildning för främjande av svensk Life Science-industri. Näringslivet har genom projektet knutits tätare till universitetet, i synnerhet SME, och projektet har starkt bidragit till strategin för innovation och näringslivssamverkan vid Innovationskontoret KI. Effekterna av forskarskolan förväntas vara långsiktiga efter flera omgångar, i form av ökad samverkan akademi/industri, nya företag och arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

För att uppnå målen planerades och genomfördes följande större delprojekt: 1) En nationell forskarskola i läkemedelsutveckling, med tyngdpunkt på innovation och entreprenörskap. 2) Målgruppsanalys bland små och medelstora läkemedelsföretag (SME) för att undersöka hur innovationskontoren kan arbeta för att öka samverkan mellan universitet och SME. 3) Analys av samarbetsavtal mellan akademi och läkemedelsindustri (globalt), för att skapa ett jämförelsematerial som stöd vid avtalsprocesser för universitet, forskare och andra strategiska initiativ.

Externa länkar

Länken går till en film som producerades efter forskarskolan, och beskriver vad skolan inneburit för de medverkande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.