Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rest till bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 9 953 455 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

I projektet Rest till Bäst tar vi fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter så att miljöpåverkan minimeras samtidigt som en nyttoprodukt, biokol, skapas. Biokolet produceras med hjälp av pyrolysteknik, något som ger en produkt där näringsämnet fosfor finns kvar, men där miljöfarliga ämnen (såsom kadmium) tas bort. Biokolets vatten- och näringshållande förmåga gör att det fungerar som ett jordförbättringsmedel, som kan användas i såväl urbana som agrara miljöer. Biokolet är dessutom mycket stabilt i marken och utgör därför en kolsänka.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet Rest till Bäst har vi visat att alla de restprodukter vi testat ger stabila biokol som fungerar som kolsänkor. Vi har även visat att biokol kan produceras på ett sådant sätt att mängden miljögifter i det resulterande biokolet är lägre än i de restmaterial det producerats av. Dessutom har vi använt biokol i urbana grönytor för att stärka växterna så att de mår och växer bättre. Resultatet blir ett bättre klimat, en bättre miljö och grönare städer.

Upplägg och genomförande

Inom projektet Rest till Bäst har 15 partners inom biokolets hela värdekedja samverkat för att tillsammans förbättra kunskapen om produktion och användning av biokol. Biokolets egenskaper har undersökts, kolsänkan har kvantifierats, odlingseffekter har mätts, nya produkter och en svensk certifiering för biokol har tagits fram. Den samlade kunskapen presenteras på hemsidan, www.biokol.org, i en biokolhandbok för användare och i projektets sammanfattande slutrapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 januari 2021

Diarienummer 2018-00435

Statistik för sidan