Rest till bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för projektet ”Rest till bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället” är att omvandla samhällets organiska restprodukter till rena och säkra nyttoprodukter. Vår lösning är att behandla restprodukterna med en pyrolysprocess. Resultatet blir biokol en produkt med låga halter av föroreningar som kan användas som jordförbättrare och odlingssubstrat. Biokolet fungerar dessutom som en koldioxidsänka då kolet långtidslagras i marken.

Förväntade effekter och resultat

Användningen av biokol kan på lång sikt bidra till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Det bidrar också till bättre odlingsförhållanden för både stad och landsbygd samt att flera olika miljögifter minskar i kretsloppet. Det kortsiktiga målet med projektet är att visa att det faktiskt är praktiskt möjligt att omvandla flera olika organiska avfall till biokol. Tanken är även att med hjälp av pyrolys försöka återvinna fosfor ur avloppsslam, för att på så sätt kunna återföra fosfor till jordbruksmark utan att marken förorenas av de miljögifter som kan finnas i slammet.

Planerat upplägg och genomförande

Det andra steget av projektet är både teoretiskt och praktiskt och genomförs av en bred konstellation av aktörer. Det går ut på att testa hur biokol kan produceras från olika organiska avfall, däribland parkavfall, avloppsslam och alger. Biokolet ska sedan användas både som jordförbättringsmedel och för att rena dagvatten. En metod för att avlägsna kadmium ska testas och demonstreras. Dessutom ska organisatoriska och affärsmässiga effekter, samt samhällseffekter, kartläggas och beskrivas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-00435

Statistik för sidan