Remote vehicle data collection and visualization

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94140, PVD
Bidrag från Vinnova 8 157 450 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studera hela kedjan från datainsamling i bil till analys och visualisering av insamlad data. Målsättningen var att hitta lösningar som möjliggör insamling av data från kundbilar och ta fram analysmetoder för att för att skapa en större kunskap om hur funktionalitet används i en verklig miljö. Målsättningen har i huvudsak uppfyllts även om de inte nått upp till den ursprungliga ambitionsnivån. Största avvikelsen ligger i att helheten inte har kunnat knytas ihop på det sätt som det ursprungligen var tänkt för samtliga use case.

Resultat och förväntade effekter

Huvudsakliga resultaten från projektet: Utveckling av ett kostnadseffektivt koncept för datainsamling i bil. Metoder för analys av DUX use case, distraktion samt user journeys. Analys och visualisering av datainsamling från enheten för blåtandsuppkoppling. Benchmark och koncept av HMI för inställningar av personlig integritet. Effekter av projektet: Införandet av ett nytt egenskapsområde för Information Security & Privacy Bidragit i olika initiativ för att öka kunskapen inom området och öppna upp för eventuella sammarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre delprojekt, 1. Användarfall och integritetsanalys, 2. Systemdesign samt 3. Metoder för analys och visualisering. Användarfallen i delprojekt 1 har utgjort grunden för det fortsatta arbetet med systemdesign och analys. Arbetet i delprojektet 3 har i huvudsak utförts med extern resurs där VCC tagit hjälp av Fraunhofer Chalmers Research Center för utveckling av analysmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.