Prognosverktyg vägtrafikledning

Diarienummer 2013-05628
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 1 142 333 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ett prognosverktyg är att utgöra ett beslutstöd för vägtrafikledare för att bedöma och utvärdera åtgärder när t ex en olycka har skett. På så sätt kan framkomligheten och trafikinformationen förbättras. Projektets huvudmål var att: *Upphandla ett prognosverktyg för Trafik Stockholm *Den metod som utvecklades/upphandlades inom projektet skulle också vara relevant vid införande av prognosverktyg för vägtrafik i andra städer, exempelvis Göteborg och Malmö. Målet uppfylldes inte då projektet avbröts precis före start av upphandlingen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet var tänkt att resultera i ett implementerat prognosverktyg i Trafik Stockholm. Idag saknar Trafik Stockholm information om hur trafikflöden och restider i vägnätet förändras vid en olycka. Ett prognosverktyg ger trafikledare tillgång till denna information och dessutom stöd till vilka åtgärder man bör och kan välja, vilket ger effekter på framkomligheten. Med ökad kännedom om framtida trafiksituation förbättras även möjligheten att ge trafikinformation av bättre kvalitet. Förväntade effekter uppnåddes inte eftersom projektet avbröts innan upphandling startade.

Upplägg och genomförande

Projektet startade januari 2014 med ett planeringsprojekt som syftade till att ta fram beslutsunderlag inför val av upphandlingsform. Under 2014 togs flera underlagsrapporter fram exempelvis nyttovärdering. Diskussioner kring samverkan mellan parterna inleddes kopplat till kostnadsfördelningar, ägande etc. 2015 knöts fler kompetenser och resurser till projektgruppen och kontakter togs med närliggande projekt för att dra nytta av varandra. Hösten 2015 färdigställs annonsunderlaget inför start av upphandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.