Produktionslyftet 2.8

Diarienummer 2012-04586
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 25 230 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att stödja företagen så att de förmår leverera mer kundvärde effektivare och med bättre förutsättningar för de egna medarbetarna. Produktionslyftet 2.8 (PL2.8) har stått för en överbryggningsperiod där fokus i första hand legat på projektutveckling inför en tredje programperiod (PL3) av Produktionslyftet, och i andra hand på att underhålla och hålla programmets verksamhet igång. PL2.8 har utvecklat och testat upplägg för breddning i bransch och storlek samt fördjupning i innehåll med målet att utarbeta upplägg som kan spridas brett i ett PL3 från 2015 och framåt.

Resultat och förväntade effekter

Regional utveckling: skapat regionala strukturer för att söka och förvalta strukturfondsmedel Målgruppsbreddning: tagit fram och testat upplägg för mindre och större företag samt med breddad branschinriktning Fördjupade insatser: tagit fram och testat fördjupade upplägg inom olika fördjupningsområden Motivation och drivning: fått deltagare till planerade kursstarter och kvalificerade sökande företag till coachnings- och utbildningsplatser, ytterligare stärkt intresset för PLs syften Forsknings- och utbildningssamordning mellan ingående partner

Upplägg och genomförande

För att bäst dra nytta av gjorda erfarenheter och uppbyggda strukturer har övergripande samordningsansvar och samordningsansvar för coachningen fortsatt legat hos Swerea IVF samt samordningsansvar för utbildning och motivationsverksamhet hos Chalmers. Regionansvar har fortsatt varit hos de sju partnerlärosätena LTU, MIUN, HIG, MDH, KTH, JTH och Chalmers samt IUC Syd. Samverkan i respektive region har stärkts genom bland annat arbete i regionala styrgrupper med lärosäten, forskningsinstitut, IUC-bolag och andra regionala aktörer samt arbetsmarknadens parter.

Externa länkar

Produktionslyftets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.