Produktions- och marknadsanpassning av nanobio-yta för utveckling av stamcellsterapier

Diarienummer
Koordinator CLINE SCIENTIFIC AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Vinnova-projektet var att göra en produktionsanpassning och uppskalning av Cline Scientific nanoteknologi för att kunna användas inom stamcellsforskning. Anpassning har gjorts mot en tidig referenskund där det lyckade resultatet har lett till produktförbättring och försäljning av produkter till fler kunder inom stamcells-segmentet. Med projektets genomförande är Cline Scientific avsevärt bättre rustat för framtiden m.a.p resurser, produktion, kunder och möjligheter att attrahera finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades ge Cline Scientific bra underlag för att kunna attrahera och leverera till fler kunder, vilket helt och hållet uppfyllts. Cline har lyckats attrahera många fler nya kunder än väntat, men den totala försäljningen har ännu inte nått de högt uppsatta målen utan väntas nås under början på 2014. Cline har redan börjat attrahera kunder på en global marknad med start i USA. Säljkanaler i USA samt våra kliniskt inriktade kunder ställer frågor om våra produkters förmåga i produktion, där kunders krav måste undersökas närmare så vi kan leverera till biopharmaproduktion.

Upplägg och genomförande

överlag har genomförande fungerat väldigt väl och vi har följt vår plan. Att jobba med milstolpar har tvingat oss att reflektera och analysera projektet längs vägen, vilket givit oss en flexibel plan som i sin tur lett till vissa förändringar av densamma. Exempelvis justerade vi vårt mål från att endast skala upp produktion till att även inkludera en smartare produktförpackning i produktionen. Denna förändring av planen var en mycket bra idé och kommer ge oss en stor produktionsmässig fördel i framtiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.