Process-kontroll och -automation inom kemikalieåtervinning i massabruksindustri

Diarienummer 2015-03947
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

I linje med utlysningens syfte och mål har förstudien skapat förutsättningar framtida projekt som kan få en processövervakning implementerad. En fortsättning på det genomförda pilottestet kan tex ske redan under våren 2016. Södra Cell är nu också med i ett nytt konsortium för utveckling av en fiberoptisk temperatursensor. Samarbetet har givit Södra Cell bättre bild av möjligheterna med fiberoptisk mätteknik samtidigt som Acreo och Proximion fått bättre förståelse för hur deras teknik kan gynna slutanvändaren.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i kunskap som ligger till grund för diskussioner om framtida projekt för att implementera processövervakning. För Proximion finns en trolig möjlighet till försäljning av temperaturmätande fibergitter och Södra Cell förväntas kunna effektivisera driften av sina mesaugnar.

Upplägg och genomförande

Förstudien var ett samarbete mellan Acreo, Proximion och Södra Cell som genomfördes i fyra delar. En behovsanalys genomfördes som låg till grund för teknikval. Sedan gjordes ett fälttest som utvärderade en av teknikerna och gav input till den avslutande diskussionen om nyttiggörande av resultaten. Tillsammans har detta givit bra möjligheter för framtida projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.